fbpx

Публикации

Основания за събиране на дълг

Уредбата на заповедното производство или по кратко казано правните основания за събиране на дълг са няколко.

Когато предоставяте назаем пари, стока или услуга, понякога не винаги се случва контрагентът Ви да се изплати навреме.

Събирането на дългове е често срещана практика в бизнеса, но може да бъде сложен и отнемащ време процес. Често за събиране на дългове е необходимо съдебно производство и е важно както длъжниците, така и кредиторите да разбират правните основания за събиране на дългове.

През последните години се наблюдава все по-голямо търсене на прозрачност при събирането на дългове, като мнозина призовават за по-ясно оповестяване на правните основания за събиране на дългове.

Това е особено важно за длъжниците, които може да не са наясно със своите права и задължения, когато става въпрос за събиране на дългове.

В закона са уредени и двата варианта за събиране на задължения

Принципи на заповедно производство и исковия процес пред Районен съд.

Най-общо процедурите започват при подаване на т.нар. Заявление по чл.410 ГПК.

Издаването на изпълнителен лист при основания за събиране на дълг са описани в закона. Правото на принудително изпълнение е обусловено от влизане в сила на заповедта за изпълнение, издадена по реда на чл. 410 и сл.; и вариант за издаване на „заповед за незабавно изпълнение“.

Заповед за изпълнение по чл. 410 се издава:Основания за събиране на дълг

1. за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;

2. за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд.

Заповед за незабавно изпълнение по чл.418 се издава при наличието на някой от документите, изброени в чл. 417 (а и в други специални закони, напр.  Закон за адвокатурата, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за частните съдебни изпълнители и др.)):

1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;

2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;

5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба

Този договор следва да е със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;

7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

8. акт за начет;

9. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

Самото заповедно производство започва със ЗаявлениеОснования за събиране на дълг

Винаги това заявление по чл.410 ГПК е придружено с искане за издаване на изпълнителен лист.

Не е нужно да се сочат доказателства, както и да се представят преписи за ответника

Всички  документи са насочени към директно установане на задължението в заповедното производство.

Местната подсъдност е – постоянният адрес или седалище на длъжника или местоизпълнението.

Родовата подсъдност – следва от общото изискване съответният иска да е подсъден на районния съд, но има вземания, за които в специални закони е предвидено заповедно производство без да са родово подсъдни на районен съд

Във всички случаи, родово компетентен да разгледа заявлението за издаване на заповед за изпълнение е районен съд.

Издаване на изпълнителен лист

След приключване на съдебното дело и постановяване на Съдебното решение, спечелилата страна може да поиска да й бъде издаден т.нар.издаване на изпълнителен лист.

Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник.

Едновременно с това се разпорежда на съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

Издаването на изпълнителен лист е с цел последваща дейност по събирането на едно задължение и принуда за извършане на определено действие. Граждански процесуален кодекс (ГПК) има специален раздел, посветен на изпълнителния лист.

Изпълнителният лист се издава на кредитора, като препис от него не се връчва на длъжника, т.е. длъжник може да бъде осъден и без да разбере.

В този случай длъжникът узнава, че е осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител. 

Процедура по издаване на изпълнителен лист

За да се премине към изпълнение срещу длъжник е необходимо да има средство чрез което едно вземане да бъде събрано включително и принудително.

Законът посочва всички изпълнителните основания – в това число актовете, документите, чрез които може да има принудително изпълнение.

Като съдебни изпълнителни основания за издаване на изпълнителен лист са посочени следните документи:Издаване на изпълнителен лист

а/ влезлите в сила решения и определения на съдилищата,

б/ осъдителните решения на въззивните съдилища,

в/ заповедите за изпълнение.

Освен тях към принудително изпълнение може да се тръгне и след издадени

г/ съдебно-спогодителните протоколи,

д/Съдебни решенията и Заповедите за изпълнение;

Тези заповеди подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение

Изпълнителен лист се издава и по решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби.

След като кредиторът се сдобие с надлежен съдебен акт, той подава молба за образуване на изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, който има точно регламентирани права и задължения, които водят до удовлетворяването на кредитора, т.е. до връщане на дължимото. 

Изпълнителни основания са и следните документи:

Съдебни решения, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранни съдилища

По силата на Регламент Нр.1215/2012г. на Съвета – подлежат на изпълнение без съдебно производство.

Ако човек разполага с такъв лист, може да пристъпи към издаването и на изпълнителен лист.

Последният на практика е съдебно решение, съдебен акт, който от своя страна удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжник.Издаване на изпълнителен лист

Това може да бъде просто плащане на сума, издръжка, неизплатен кредит.

Може да е за премахване на незаконен строеж или пък за предаване на владян незаконно имот.

След издаването всеки изпълнителен лист може да се занесе при съдебен изпълнител – частен или държавен.

При подадена молба се образува изпълнително производство. 

Целта е да се реализира правото на носителя, като му върнат парите или бъде въведен в имота си. 

Това става по писмена молба въз основа на някой от горепосочените актове.

Препис от молбата не се връчва на длъжника.

За присъдени суми в полза на държавата съдът издава служебно изпълнителен лист.

Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна, и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. ГПК разпорежда, че когато трябва да се предадат няколко отделни имота

Може да са и нотариални актове, спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите, ценни книги като запис на заповед или менителница.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Какво представлява изпълнителен лист ?

Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник

Какви права дава изпълнителния лист ?

С издаването на изпълнителния лист се разпорежда на всеки съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

При издаване на лист нужно ли е длъжникът да присъства ?

На всеки кредитор е дадена възможност за снабдяване с изпълнителен лист без участието на длъжника в процеса, по реда на заповедното производство въз основа на представени документи

Кога узнава длъжника за издадения изпълнителен лист ?

Изпълнителният лист се издава на кредитора, като препис от него не се връчва на длъжника,т.е. длъжник може да бъде осъден и без да разбере. Длъжникът узнава, че е осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител

Къде се издава изпълнителния лист ?

С писмена молба всеки кредитор или адвокат може да поиска да бъде издаден изпълнителен лист, след представяне на основание - съдебни решения, протоколи и др. документи.

Подай жалба до Районна прокуратура

Напоследък все повече хора идват със запитване за изготвяне на аргументирана жалба до Районна Прокуратура.

Жалба до Районна прокуратура се подава в случаите, когато срещу Вас има извършено престъпление от общ характер.

Нашата адвокатска кантора има опит с обжалване на прокурорски постановления и може да Ви помогне с изготвяне и подаване на жалба срещу прокурорско постановление.

Предлагаме процесуално представителство пред прокуратурата и съда при обжалване на прокурорски постановления за отказ.

За повече информация, можете да се свържете с нас в секция “Контакти“.

Жалбата се подготвя с правни основания, въз основа на които прокурорът образува преписка или досъдебно производство.

В хода на проверката на Районна прокуратура и дознателския апарат ще бъдат установени конкретни факти и обстоятелства за случая.

Изготвяне на жалба до Районна прокуратураПодай жалба до Районна прокуратура

Кантората съдейства активно по изготвяне на жалба до Районна прокуратура за образуване на проверка.

Тази проверка следва да доведе до събиране на доказателства, установяване на факта, по предвидения в НПК ред, както и насрочването на експертизи за събиране на доказателства по досъдебно производство.

В случай, че не обосновете Вашата жалба до Районна прокуратура, рискувате при липса на доказателства за извършено престъпление срещу Вас да бъде заведено дело за набедяване.

Законът сочи, че типични престъпления от общ характер са кражба, обир, средни и тежки телесни повреди на лица. Затова се налага да призоваваме :“Подай жалба до Районна прокуратура“

В тези случаи сме готови да съдействаме, като при подаване не следва да доказваме жалбата, тъй като в производство от общ характер доказателствата се събират от Прокуратурата по реда на Наказателно процесуалния кодекс на РБ.

Обжалване постановление на Районна прокуратура

След като установи, че не са налице достатъчно доказателства по случая, прокурорът издава Постановление за отказ.

Когато след извършване на проверката наблюдаващият прокурор реши, че не са налице достатъчно данни и доказателства за извършено престъпление, той постановява отказ

Това Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство подлежи на обжалване.

Прокурорските постановления са основната част, тъй като с тях се ръководи наказателното производство – с постановления то бива образувано, бива предявено обвинение, с постановления се  спира, прекратява или пък се отказва образуване на досъдебно производство.

Постановленията на Районна прокуратура засягат най-често права на жалбоподателите, които са пострадали от извършено престъпление от общ характер.

С оглед на това, последните имат законово регламентирано право да подадат жалба срещу прокурорско постановление, с което не са съгласни. 

С жалбата се иска отмяна на постановлението и продължаване на проверката. Важно е да се отбележи, че произнасянето на горестоящия прокурор, дори да не е отбелязано изрично, също подлежи на самостоятелно обжалване пред по-горестоящата прокуратура.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg