fbpx

Публикации

Жалба срещу електронен фиш

С оглед последните промени в Закона за движение по пътищата, получаваме запитвания за изготвяне жалба срещу електронен фиш.

Фишове се издават за нарушения, които са установени в момента на извършването им.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или акт за установяване на административно нарушение.

Най-често става дума за наказания, за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

Затова при наказанията санкционирани с електронен фиш наказанието може да бъде само глоба.Жалба срещу електронен фиш

Същност на електронния фиш 

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява
електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя,
установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

Те могат да бъдат следните видове :
• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Образец на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи и  трябва да съдържа:

1.самоличност на служителя, наложил глобата;

2. самоличност на нарушителя;

3. мястото и времето на нарушението;

4. моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;

5. нарушените разпоредби,

6. размера на глобата и срок за плащане

Издаденият електронен фиш се подписва от служител, наложил глобата.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук ще засегнем въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Връчване на електронен фишЖалба срещу електронен фиш

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са:

а/ собственик на МПС-то,

Б/ представляващия дружество – собственик на МПС-то

В този случай фишът задължително се връчва на представляващия го управител на дружеството.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е уведомен и получил надлежно електронен фиш, без да е заплатил наложената
глоба в срок, неговото свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

Отделно след изменение в Закона за движение по пътищата управляваното от него пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

С оглед на измененията в ЗДвП се съставя протокол

Оспорване на електронен фиш 

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му

Законът предоставя на уличения извършител няколко възможности :Жалба срещу електронен фиш

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

2. Подаване на писмено възражение пред КАТ – към ОД на МВР

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок

Жалбата се се изпраща чрез Директор на съответната структура на МВР

За допълнителна информация или ЖАЛБА, МОЛЯ свържете се с нас на телефон 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какво е особеното при издаване на ЕФ ?

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Срок за обжалване на електронен фиш ?

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ). Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

Колко е давността на издаден електронен фиш ?

На практика, възможно е електронният фиш да е издаден в срок, но да не ви бъде връчен през продължителен период от време. В ЗАНН и в ЗДвП липса специална регламентация за преследвателската давност, която представлява период от време, с изтичането на който се преклудира възможността административно-наказателното преследване да продължи и да се наложи съответно наказание. Съгласно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността се прилага Наказателният кодекс. В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

От кога тече давност за обжалване на ЕФ ?

Срокът за обжалване тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, например издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен. Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда. В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК.