fbpx

Публикации

Изготвяне на обратно писмо ?

В последните няколко години поради лошо ЦКР на кредитополучатели, все по-често получаваме въпроси за изготвяне на обратно писмо ?

В практиката „обратното писмо“ намира приложение при симулативни сделки

Най-често се касае за сделки, при които страните се съгласяват и целят сделката да не прояви правните си последици (абсолютна симулация).

Разбира се такива сделки прикриват друго действително целено от страните съглашение (относителна симулация).

В чл. 17 от ЗЗД се уреждат въпросите относно действието на привидните сделки спрямо третите лица, това на прикритите сделки между страните и пр.

Правна същност на „обратно писмо“ 

По своята същност обратно писмо е документ, в който страните заявяват изрично какви са действителните уговорки помежду им.Изготвяне на обратно писмо ?

Както вече стана ясно , които обаче тези сделки остават скрити за трети лица

Документът обратно писмо носи подписите на страните и не е необходимо да се заверява пред нотариус.

В този случай, ако купувачът откаже да заплати разликата до пълната стойност, то за продавача не остава нищо друго освен да предяви иск.

Искът е за нищожност, недействителност, симулативност, но само частично – спрямо клаузата по договора, в която е записана продажната цена

В този случай от съда се иска да приложи в отношенията между страните правилата на другото, скрито от външния свят съглашение

В този случай  съдът ще осъди купувача да заплати остатъка до реално уговорения размер на цената.

За да се развият напълно благоприятно събитията,  то е достатъчно да се представи това обратно писмо, носещо подписа на страните

За основателността на производството не са нужни никакви други доказателства ще бъде разкрита фиктивността на договорената клауза

Най-често фиктивните договорки касаят цената и купувачът ще бъде осъден да заплати разликата, над която вече е заплатил.

При оспорване на обратно писмо ?Изготвяне на обратно писмо ?

Когато обаче такова „обратно писмо” не е било изготвено и подписано, то в този случай въпроса се усложнява.

Това е така, тъй като съгласно процесуалния закон са забранени свидетелски показания за оспорване на съдържанието на частен подписан документ

Все пак има опция в закона такива да бъдат допуснати, но само в случай, че продавачът представи друг документ

Става дума за документ от купувача и от който може да се направи  предположение, че е възможно уговорената клауза за цената по договора да не е действителна.

За такъв документ се счита според съдебната практика и „обратното писмо”

В това обратно писмо вместо изявленията на двете страни, се съдържа волеизявлението и подписа само на купувача, който изрично е декларирал, че действителната цена е друга.

В този случай след представянето на писмото пред съд, се установи, че продавачът не се е подписал върху него и липсва неговото изявление,  съдът няма да уважи иска.

Въпреки това то ще послужи като основание да се преодолее забраната и да се допуснат свидетели, с които да се докаже, че уговорката за продажна цена е фиктивна.