fbpx

Публикации

Изготвяне на данъчна оценка

Определяне на минимална ценова ставка за всеки имот става чрез т.нар. издаване на данъчна оценка.

В този смисъл данъчната оценка служи, за да подпомогне събирането на данъци. Всеки собственик на недвижим имот дължи данък определен от данъчната оценка на държавата.

След плащане на задължения за недвижима собственост се издава Удостоверение за данъчна оценка. С него вече всеки собственик спокойно може да осъществи продажбата на своя имот.

Молба за издаване на данъчна оценка?Изготвяне на данъчна оценка

Няколко са групите лица, които могат да поискат издаването на този документ :

  1.  Собственик на недвижимия имот.
  2. Упълномощено лице да представлява собственика. чрез  справка и учредена представителната власт на лицето;
  3.  Лице, което има качеството на приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед.
  4.  Лице, определено за наследник, легитимиращо се с документ за самоличност и удостоверение за наследници.
  5.  Лице, което има роля на заветник на имота.

За всички тези случаи е необходимо всяко лице да се легитимира с документ за самоличност и документи.

От значение е да имате предвид, че молбата за данъчна оценка би могла да бъде внесена и от трето лице, което не спада към вече споменатите

Задължително условие е удостоверението да бъде получено от някое от изброените лица, след като то самото бъде легитимирано по установения ред.

Срок за изготвяне на данъчна оценка

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 ЗМДТ, срокът за който се издава удостоверението за данъчна оценка е в рамките на две седмици

Началният момент за този срок е считан от момента на подаване на молбата.

Важно е да се отбележи, че удостоверенията, които са издадени до 30 юни на текущата година, са валидни до тази дата.

Удостоверенията издадени след тази дата важат до края на текущата година.

Изготвяне на данъчна оценкаИзключение от правилото…

В случай че данъчните задължения за недвижимия имот са платени за годината, валидността на Удостоверението за данъчна оценка е до края на текущата годината

Това което следва да направите при издаване е следното :

Направете проверка, за да установите дали в действителност имотът е регистриран на името на последния собственик.

Практиката сочи, че това е от съществено значение, тъй като много често при закупуване на жилище новият притежател забравя да го декларира.

В случай, че сте в подобна ситуация, е необходимо да попълните и подадете декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

В случай на повече от един собственик е необходимо да проверите дали личните данни – имена и ЕГН, на всеки един от тях фигурира.

Ако се установи, че някой от тях липсва, трябва да бъде подадена нова декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Характерен пример за това е, че в нотариални актове за имоти, придобити по време на брак и без обявен режим на разделност, да е вписано името само на единия съпруг, в данъчната оценка следва да съдържа имената на двамата съпрузи.

В много от случаи обаче съпрузите не са запознати с тези подробности, но трябва да имате предвид, че тези обстоятелства са от особена важност, тъй като правят Удостоверението за данъчна оценка невалидно.

Как се издава този документ за данъчна оценка на имот?

Много собственици на имоти, на които им предстои продажба, срещат големи трудности в процеса на оценяване на имота, тъй като не знаят как се прави данъчна оценка на имот. Сред пропуските, които допускат в декларирането, са настъпили промени в данните, пропуск на някои от задължителните елементи, както и технически грешки, които служителите понякога допускат при попълване на информацията. Когато това се случи, собственикът на имота губи време и нерви, за да ходи по инстанции многократно, докато всички неизправности не бъдат отстранени. А ако удостоверението за данъчна оценка на имот е необходимо незабавно и възникнат подобни проблеми с издаването му, ситуацията става още по-неприятна. За да спести всички тези тревоги, продавачът на недвижим имот трябва предварително да се осведоми за всички детайли относно издаването на удостоверение за данъчна оценка на имот

Защо се налага издаването на документ за данъчна оценка на имот?

Целта на издаването на този документ е събирането на данък, който дължите към държавната хазна. Когато платите всички задължения, свързани с имота ви, получавате удостоверение, с което можете да продадете вашия недвижим имот.

Кой орган издава удостоверение за данъчна оценка на имот?

То се издава от данъчната служба в общината, към която е причислен имотът ви. Необходимо е да посетите подразделението „Местни данъци и такси“, за да заплатите този данък.

Какви документи да носите, за да ви бъде издаден такъв документ?

Когато отидете в данъчната служба, трябва да носите със себе си оригинал и копие на нотариален акт. Оригиналът се показва само за справка, а копието ще бъде приложено към молбата за данъчната оценка. Ако имотът е придобит по наследство, трябва да предоставите удостоверение за наследници, за да можете да удостоверите този факт. От службата ще ви предоставят формуляр по образец, който да попълните. Ако желаете да го попълните предварително, можете да потърсите образеца онлайн и да отидете на място с попълнена молба.

Кой може да подаде молба за данъчна оценка?

Всяко лице би могло да подаде молба за извършването на данъчна оценка на имот. Това може да е както собственикът на недвижимия имот, така и упълномощено от него лице, наследник, заветник на имота или купувач. При подаване на заявление от собственик, ще бъде направена проверка дали лицето има задължения по закона на деклариране в информационната система. Ако подателят на заявлението е упълномощено лице, се извършва проверка, доказваща представителната му власт. Ако заявлението се подаде от наследник, той трябва да се легитимира с удостоверение за наследници, както и с документ за самоличност, след което в системата се проверява декларацията, подадена от завещателя.

Колко време трае валидността на документа?

Ако удостоверението ви е издадено през първата половина на годината, то е валидно до 30-ти юни. Ако документът е издаден след тази дата, валидността му трае до края на годината. Ако обаче сте платили всички данъчни задължения за имота до края на годината, то и документът ще е валиден за цялата година, без значение на коя дата е издаден.