fbpx

Публикации

Извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН

Изключително актуален въпрос ни задават родители на деца относно извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН.

След като България влезе в Шенгенското пространство, процедурата за извеждане на дете в чужбина претърпя бе променена

Най-съществената промяна засегна граничния контрол и изискванията за съгласие от родителите.

Промените отменят изискванието за представяне на Декларации за съгласие на родител за пътуване в чужбина.

Какви са новите промени в закона ? 

Изключително актуален въпрос, който ни задават родители на деца, е свързан с извеждането на дете в чужбина след присъединяването на България към Шенгенското пространство.

След като България влезе в Шенгенското пространство, процедурата за извеждане на дете в чужбина претърпя съществени промени.

Най-съществената промяна засегна граничния контрол и изискванията за съгласие от родителите.

Промените отменят изискването за представяне на декларации за съгласие от родител за пътуване в чужбина.

### Какви са новите промени в закона?

С новия член 127б от Семейния кодекс се въвеждат ограничения относно възможността за пътуване на дете в чужбина.

Законът въвежда забрана за напускане на страната от дете в случаи на съмнение за незаконно извеждане.

Ако родител има основателни съмнения, той може да започне съдебно дело, като трябва да докаже, че съществува конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето от родител, настойник, попечител или роднина.

Какви са последствията от изискванията?Извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН

Въпросът за пътуване в Шенгенското пространство създава напрежение и потенциален хаос при пътуванията на малолетни и непълнолетни лица.

Въпреки това, остава задължително носенето на документ за самоличност, какъвто е международният паспорт на децата.

Според Закона за българските лични документи и Семейния кодекс, се запазва изискването за общо съгласие за издаване на паспорт.

Изискването важи и за напускане на територията на страната при пътуване с трето лице.

Как се решава извеждане при несъгласие на родител?

При спор между родителите, съдът на местонахождението на детето следва да вземе решение.

За децата до 14 години е необходимо съгласието на двамата родители за издаване на международен паспорт.

В случай на правен спор между родителите относно извеждане на дете в чужбина, съдът може да разреши пътуване при определени обстоятелства.

Разпоредбата на член 127б СK въвежда механизъм за забрана на напускане на страната при специфичен и очевиден риск от незаконно извеждане на детето.

Съдебната процедура се започва по искане на родител, настойник или попечител и включва изслушване на другия родител и събиране на доказателства.

Новите правила и регулации, въведени след влизането на България в Шенгенското пространство, съществено променят процедурата за извеждане на деца в чужбина.

Родителите трябва да бъдат добре информирани за изискванията и процедурите, за да осигурят безопасно и законно пътуване на своите деца.

В случай на несъгласие между родителите, съдебният ред предлага механизми за разрешаване на споровете и защита на интересите на детето.

Извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН

Според Закона за българските лични документи и Семейния кодекс се запазва изискването за общо съгласие за издаване на паспорт

Това изискване ваши и за напускане на територията на страната от страна на детето, когато то пътува с трето лице – баба, дядо или придружител.

Как се решава въпросът с извеждането при несъгласие на родител ?

При спор между родителите съдът на местонахождението на детето следва да взема решение.

За децата до 14 години е необходимо съгласието на двамата родители за издаване на международен паспорт.

В случай на правен спор между родителите, относно извеждане на дете в чужбина съдът може да разреши пътуване при определени обстоятелства.

Разпоредба на чл.127б от Семейния кодекс въвежда механизъм за забрана за напускане на страната при специфичен и очевиден риск от незаконно извеждане на детето.

Съдебната процедура се започва по искане на родител, настойник или попечител и включва изслушване на другия родител и събиране на доказателства.

Процедура за контрол за извеждане дете в чужбина ?

В този контекст, новата разпоредба на чл. 127б от Семейния кодекс представя механизъм за налагане на забрана за напускане на страната на дете

Това е ситуация в случай на конкретен и явен риск от незаконно извеждане.Извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН

Съдебният процес се инициира по молба на родител, настойник или попечител и включва изслушване на другия родител.

Съдът е длъжен да уведоми незабавно органите за граничен контрол за образуваното производство

В този периода до влизане в сила на съдебното решение, детето може да напуска страната само с разрешение на съда.

Решението за забрана за напускане на страната се взема в срок до 14 дни от образуването на делото

Това решение може да е за период до една година, 

ВАЖНО : Районен съд може да допусне и предварително изпълнение на решението.🌟

В този случай, Районен съд трябва незабавно да уведоми органите за граничен контрол за началото на процедурата.

До влизане в сила на съдебното решение, детето може да напусне страната само с разрешение на съда.

Решението за забрана за напускане на страната се взема до 14 дни от започването на делото и може да важи до една година.

Съдът може да реши за предварително изпълнение на решението.

Ние сме на разположение за случай на извеждане

В случай, че установите, че другият родител или трето лице да се опита да го изведе извън страната през границите на страната Ви

съветваме да се обърнете към добър адвокат по семейно право.

Съветваме да се обърнете към адвокат веднага щом научите, че детето Ви е в риск и съществува опасност

В случай, че установите, че другият родител или трето лице да се опита да го изведе извън страната през границите на страната.

Важно е съдебното решение да се изпрати незабавно на компетентните органи за въвеждане на сигнал в Шенгенската информационна система(ШИС).

Какви са основните промени в процедурата за извеждане на дете в чужбина след влизането на България в Шенгенското пространство?

След влизането на България в Шенгенското пространство, отпадат декларациите за съгласие на родителите за пътуване в рамките на Шенгенското пространство. Изискването за носене на документ за самоличност остава задължително.

Какво се изисква при изваждане на международен паспорт за малолетни до 14 години?

За малолетните до 14 години е задължително изваждането на международен паспорт със съгласието на двамата родители.

Как се решава спор между родителите относно извеждането на дете в чужбина?

В случай на спор между родителите, въпросът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.Районният съд по настоящия адрес на детето разглежда искане за налагане на забрана за напускане на страната на дете при конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето от родител, настойник, попечител или роднина.

Каква е процедурата при налагане на забрана за напускане на страната на дете?

Новата разпоредба на чл. 127б от Семейния кодекс въвежда механизъм за налагане на забрана при конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето. Съдебният процес се инициира по молба на родител, настойник или попечител.

Как се информира граничният контрол за забраната за напускане на страната на дете?

Съдът е длъжен незабавно да уведоми органите за граничен контрол за образуваното производство.

Как се определя срокът на забраната за напускане на страната на дете?

Решението за забрана се взема до 14 дни от образуването на делото и може да бъде за период до една година.

Може ли решението за забрана за напускане на страната да бъде обжалвано?

Да, решението може да бъде обжалвано пред съответния Окръжен съд В този случай окончателното решение се издава от окръжния съд по местопребиваване на детето.

Какви са последиците, ако не се спазва забраната за напускане на страната на дете?

Органите за граничен контрол следват съдебното решение и предприемат необходимите мерки за спазване на забраната.

Каква е ролята на международния паспорт при пътуване на малолетни в Шенгенското пространство?

Международният паспорт е задължителен документ за пътуване на малолетните до 14 години в рамките на Шенгенското пространство.

Къде мога да получа повече информация относно процедурите за извеждане на дете в чужбина според новите регулации?

За повече информация и консултации относно процедурите за извеждане на дете в чужбина се препоръчва да се консултирате с адвокат от кантората за въпроси по семейното право и граничния контрол.