Публикации

Изваждане на наемател от жилище

В практиката по отдаване на недвижими имоти напоследък се случва до възникването на спорове и коментари по отношение използването на едно жилище или търговски обект.

Целта на настоящата статия е да очертае правните възможности, както на наемателите в едно жилище, така и средствата за защита на собственика срещу недобросъвестни наематели.Изваждане на наемател от жилище, Адвокат Договор за наем, Изваждане ползвател жилище, отстраняване наематели апартамент, съдебно дело срещу наематели, адвокат изваждане нежелани наематели. Съдебни дела срещу наемател, оспорване иск срещу наемодатели,

Понякога е възможно да се стигне до ситуация по изваждане на наематели в жилище – като това може да е помещение в сграда в режим на етажна собственост. Самата процедура е възможна само при определени условия при предявяване на съответните искове пред съд.

Важно е да отбележим, че при сключване на договор за наем на имот е добре внимателно да се прецени както наемателят, така и клаузите на договорката, защото те са задължителни за страните, които ги подпишат.

Значително по-добре е да бъде предварително подготвен и индивидуализиран всеки конкретен договор, а не да се използват готови бланки.

Основни положения в съдебната процедура по изваждане на наемател от жилище

Съгласно чл. 45 от ЗС, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

а) ако използва или допуска да се използват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и

б) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.

Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.Изваждане на наемател от жилище, Адвокат Договор за наем, Изваждане ползвател жилище, отстраняване наематели апартамент, съдебно дело срещу наематели, адвокат изваждане нежелани наематели. Съдебни дела срещу наемател, оспорване иск срещу наемодатели,

Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 ЗС  управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 Гражданския процесуален кодекс.

За да бъде изпълнена надлежно цялата процедура е необходимо да бъде спазено следното :

  1. Да е налице писмено предупреждение от управителя, адресирано до нарушителя лично, че ако не прекрати нарушаването на реда и/или правилника на етажната собственост ще бъде изваден. Ако след писменото предупреждение нарушението не бъде преустановено, се преминава към следващото необходимо действие.
  2. Да се свиква извънредно общо събрание на етажната собственост и се взема решение по чл. 45 от ЗС за изваждане на нарушителя за срок до 3 години.

Рамка при провеждането на Общото събрание на Етажната собственост :

Важното което е нужно да знаете при отстраняване на нежелани наематели в жилището са няколко хитри стъпки, които ще Ви спестят доста главоболия за в бъдеще. За да се избегнат тези ситуации и неблагоприятните моменти да бъдат сведени до минимум, трябва да се имат предвид няколко момента, когато се отдават жилища под наем.Изваждане на наемател от жилище, Адвокат Договор за наем, Изваждане ползвател жилище, отстраняване наематели апартамент, съдебно дело срещу наематели, адвокат изваждане нежелани наематели. Съдебни дела срещу наемател, оспорване иск срещу наемодатели,

·      Желателно е да поискате от бъдещият наемател, да си направи нова адресна регистрация в общината по т.нар. настоящ адрес – в имота , който ще обитава.

Смисълът на това е, че в случай на евентуален съдебен процес по отстраняване лесно ще могат да му бъдат връчвани съдебни книжа по настоящ адрес.

·      Следващата хитра стъпка е чрез Договора  за наем да изплати като гаранция няколко наема предварително, за да обезпечи бъдещата съдебна процедура по отстраняването, която би приключила в рамките на няколко месеца.

В този случай този депозит би бил абсолютно реален да обезпечи евентуални дългове, направени от наемателя.

В случай, че бъдещият наемателят няма финансовата възможност да предплати, тогава следва като наемодател да се прецени дали да сключи изобщо договор с него.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас за правен съвет или подготовка на документи за съдебна процедура на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg