fbpx

Публикации

Връщане на отнето жилище

В практиката по граждански дела, чести са случаите на отнето владение на недвижим имот. Понякога собственикът не е в състояние да реагира и се стига до ситуация,  в която някой се е настатил в неговият имот, без знание и съгласието му. Връщане на отнето жилище

В съответствие с легалната регламентация на тази проблематика, Законът за собствеността посочва, че владението може да бъде защитавано от всяко нарушение.Връщане на отнето жилище

Разбира се, винаги е добре да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец.

В този случай приложими са исковете по чл.75  ЗС и чл.76 ЗС, които се движат по т.нар. бързо производство.

ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО по чл. 75 ЗС

Осъдителният иск по чл. 75 от ЗС дава право на защита срещу нарушено владението върху недвижим имот или на вещно право.

Този иск може да бъде предявен дори и в случаите, когато се отнася до сервитутни права,стига нарушението да е продължило непрекъснато повече от 6 месеца.

Терминът „нарушение на владението“ посочваме, че се касае за действие, с което е отстранена частично или изцяло властта върху вещта.

Срокът за предявяване на осидителен иск по чл.75 ЗС е шестмесечен от момента на нарушението. Искът по чл. 75 ЗС се предявява пред Районен съд.

Връщане на отнето жилище

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТО ВЛАДЕНИЕ по чл. 76 ЗС 

При предявяване на осъдителен иск по чл.76 от ЗС, се извършва пред Районен съд, като с този иск се урежда правото на владелеца или държателя да иска връщането на вещта от лице, отнело я чрез насилие или по скрит начин.

При образуването на съдебното производство, Районен съд надлежно проверява фактът на владението и неготово нарушаване. В случай, че се докаже, че е налице нарушено владение, законът посочва, че са допустими всички доказателствени средства за защита по чл. 76 ЗС.

Осъдителните искове по чл.75 ЗС и чл. 76 ЗС за защита и възстановяване на нарушено владение и държане винаги са подсъдни на районен съд.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас за правна защита за нарушено владение и защита срещу нарушено владение моля обърнете се към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !