fbpx

Публикации

Обезпечение на граждански иск

В съдебната практика по граждански дела, често се налага процедурата по т.нар. обезпечение на иска.

В случай, че се стигне до подготовка за съдебно дело, изниква въпросът за гаранцията и обепечението на ищеца по делото.

Този въпрос касае ситуацията,  в която след приключване на производството, наличното имущество на длъжника ще е достатъчно, за да се удовлетвори накърненият интерес.

Не са редки случаите, в които осъждането на длъжника не е достатъчно, за да бъде възстановена щетата за кредитора, завел иска пред съд.

В случайте, в които длъжникът прехвърли свое имущество на трети лица, за кредитора възниква право да развали сделките.

За да се защити интереса на кредитора от недобросъвестно поведение на длъжника, законът предвижда механизми за обезпечаване на иска

Тези действа следва да бъдат извършени преди или по време на съдебното дело.

Основната цел на производството е с цел да се гарантира сигурното удовлетворяване на кредитора след приключване на производството.

Целта на това производство е гарантиране вземането на кредитора след края на съдебния процес.

Обезпечение на граждански иск

По своята същност обезпечението е съдебна мярка, която ищецът по граждански иск предявява към съда.

В случай, че бъде допусната, тази мярка цели подсигуряване при успешен завършек на делото.

Целта е да се гарантира, че ще са налице активи на длъжника, от които да бъде събрана присъдената със съдебното решение сума.

Защо се налага обезпечение на иска

В практиката обезпечение на граждански иск се прави, за да се предотврати опасността ответникът да се разпореди със свои активи

Целта е да се елиминара възможността да ги укрие, като например ги прехвърли формално на близки лица, в случай че загуби делото.

Истината е, че до голяма степен това производство гарантира и подсигурява кредитора за бъдещия процес.

В крайна сметка, съдебният процес, ще се води, ако накрая ищецът -кредитор знае,че ще получи сумата, която търси от длъжника.

В противен случай, воденето на съдебен процес, само заради делото и да извади осъдително решение не е много целесъобразно от гледна точка на разходите за делото пред Районен или Окръжен съд.

Какви са мерките за обезпечение пред съда ?

Най-често исканите обезпечителни мерки в практиката са блокиране на имуществени активи. Тук говорим най-често за запор на банкови сметки или на моторни превозни средства. Обезпечение на граждански иск

Целта е блокирането на активи  да застави собственика да започне преговори или стане по-отстъпчив при делото.

Целта може да е и възбрана на притежавани от него недвижими имоти. Много рядко кредиторите искат запор на дружествени дялове, ценни книги и др.

Видове обезпечение на иска пред съд

Според момента, в който бива поискано, съгласно разпоредбите на „Гражданския процесуален кодекс“, обезпечението на иск бива два вида:

1) Предварително обезпечение на бъдещ иск – когато се търси преди да е заведен гражданският иск. Цели се изненада върху ответника, за когото се предполага, че би могъл да се освободи от свои активи след получаване на исковата молба.

2) Обезпечение по време на висящ исков процес /т.е. след завеждане на исковата молба/.

Предпоставки за допускане на обезпечението от съда 

Съдът, когато е сезиран с искане за обезпечение на граждански иск, за да се произнесе по допускане, следва да оцени следното:

  • Да е налице достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на основателност на иска;
  • Вероятност изпълнението на задължението да се окаже затруднено или невъзможно;

При кумулативното наличие на горните обстоятелства, съдът ще допусне обезпечението и ще издаде съответните документи.

За допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск е правно средство, което има за цел да гарантира, че кредиторът ще бъде удовлетворен, дори и ако длъжникът не е спазил съда. Това включва предприемането на действия за осигуряване на имущество, което да служи като гаранция за изпълнение на бъдещи съдебни решения

Кога е необходимо обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск е необходимо, когато съдебният процес включва риск от затруднения при изпълнението на съдебните решения. Това може да включва случаи, където длъжникът разпределя своето имущество или има възможност да избегне изпълнението на съдебно решение.

Какви са обичайните форми на обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск може да бъде осъществено чрез налагане на забрана върху имущество, блокиране на сметки, или предоставяне на обезпечителни вноски. Тези мерки целят да предотвратят разпределението или унищожението на имущество, което би могло да бъде използвано за покриване на исковете.

Кои лица могат да поиска обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск може да бъде искано от кредитори, които имат законен интерес в това да бъдат удовлетворени от дължника, и когато има риск от унищожаване или укриване на имущество.

Каква е ролята на съда при обезпечението на граждански иск?

Съдът играе ключова роля при решаването на въпроси, свързани с обезпечението на граждански иск. Той може да нареди различни мерки за предпазване на правата на кредитора и да установи условията за освобождаване на обезпечението, след като дължникът е изпълнил задълженията си.

Колко време отнема процесът на обезпечение на граждански иск?

Времето, необходимо за обезпечението на граждански иск, варира в зависимост от конкретните обстоятелства на случая. Процесът може да отнеме няколко седмици или месеци, в зависимост от сложността на съдебния процес и дължината на срока за вземане на решение от страна на съда.

Как да започна процес за обезпечение на граждански иск?

За да започнете процес за обезпечение на граждански иск, се консултирайте с адвокат, който има опит в областта на гражданското право. Той ще ви предостави подходящ съвет и ще ви помогне с инициирането на необходимите правни стъпки. Тези отговори са предоставени за информационни цели и не представляват правен съвет. За конкретни правни въпроси, се консултирайте към кантората.

Eвропейска заповед запор на банкови сметки

Във всички държави членки съществуват национални процедури за налагане на обезпечителни мерки, като  Eвропейска заповед запор на банкови сметки.

Тези заповеди за запор на банкови сметки, но условията за допускане на мерки и ефикасността на изпълнението се различават драстично.

Европейската заповед за запор се прилага по отношение на парични искове по трансгранични граждански и търговски дела.

Запорът на банкови сметки е обезпечителна мярка – легален инструмент за събиране на вземания.

Разпореждането се извършва за определен срок от време по конкретно вземане на длъжника от банка за депозирана сума се блокира

Съдебна  процедура по запор на банкови сметкиEвропейска заповед запор на банкови сметки

С налагане на обезпечителната мярка т.нар. запор на банкови сметки на длъжника се забранява на същия да се разпорежда със своето  вземане и наличност по банковите сметки.

На търговската банка се указва като задължено лице – доставчик на платежни инструменти по смисъла на ЗПУПС, да заплаща на частният съдебен изпълнител.

Европейската заповед за запор е алтернативна мярка за кредитора за бърз запор на парични средства по банкови сметки на длъжник.

Прилага се както по граждански и търговски дела спрямо длъжници – физически или юридически лица.

Правната основа за Европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки, е Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки

Eвропейска заповед за запор на банкови сметки 

В европейското законодателство в областта на събиране на вземанията, през 2014г. бе въведена с Регламент (ЕС) No 655/2014, процедура за издаване на европейска заповед за запор на сметки.

Процедурата цели да служи като обезпечителна мярка и позволява на кредитора да се сдобие със заповед за запор.

Процедурата позволява кредиторът реално да „блокира“ за определен период от време, всички налични парични средства на длъжника.

Издаването на т.нар.Европейска заповед за запор„, издадена в една държава-членка има пряко приложение в друга държава-членка

Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернатива на съществуващите по националните законодателства аналогични мерки

Действие на европейската заповед за запор на банкови сметкиEвропейска заповед запор на банкови сметки

С процедурата не могат да се налага запор върху финансови инструменти, а също така тя е неприложима и по отношение на длъжник, спрямо който е образувано производство по несъстоятелност.

Обхватът на запора е лимитиран до парични средства, кредитирани по сметка във всякаква валута, или други подобни вземания, даващи право на изплащане на пари, като например депозити на паричния пазар.

За връзка с нас можете да се обърнете на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл :  office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде взето под внимание и ще се разгледа всеки отделен случай, с оглед максимална защита на Вашите права.

Как се издава Европейска заповед за запор на банкови сметки ?

Кредиторът следва да е в състояние да получи обезпечителна мярка под формата на европейска заповед за запор на банкови сметки, която да предотвратява прехвърлянето или изтеглянето на средства, държани от неговия длъжник в банкова сметка в държава членка, ако съществува опасност без такава мярка последващото изпълнение на неговото вземане срещу длъжника да бъде възпрепятствано или съществено затруднено.
Запорът на средства, държани в банковата сметка на длъжника, следва да попречи да се използват средствата не само от самия длъжник, но и от лица, упълномощени от него да извършват плащания чрез тази сметка, напр. чрез постоянно платежно нареждане, чрез директен дебит или ползване на кредитна карта.

Кой може да се възползва от Европейска заповед за запор на банкови сметки?

С Регламента е създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Съгласно изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), кредиторите в една европейска държава ще могат да обезпечават своите искове срещу длъжниците си чрез налагането на запор върху банковите им сметки в чужбина. Идеята е да се спре порочната практиката за възпрепятстване на реалното изпълнение на парични задължения. Трансгранично събиране на вземания е налице в случаите, когато кредиторът ищец е с местоживеене или седалище в една държава от ЕС, а съдът, който е компетентен да разгледа делото, както и банковата сметка на длъжника, върху която се цели налагането на запора, се намират в друга държава от съюза, както и в случаите, когато компетентният съд е в една държава членка, а банковата сметка – обект на запора, в друга.

Къде се подава искане за издаване на европейска заповед?

Самата процедура стартира при подаване на искане до компетентния съд за издаването на т.нар. европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки. Същото искане може да бъде отправено както пред всяка отделна в случай че делото е стигнало до този етап на обжалване.