fbpx

Публикации

Мерки за домашно насилие ?

Домашното насилие е умишлено деяние, като е възможен и евентуален умисъл. В тези ситуации възникват въпросите относно предвидените в закона мерки за домашно насилие ?

Деяния по небрежност не се считат за домашно насилие. В повечето случаи е трудно да се определи какво е домашното насилие ?

Често пъти домашното насилие не представлява извършено престъпление.

Защита срещу домашно насилие

В случай, че е налице извършено престъпление би възникнала наказателна отговорност за извършителя

Съгласно закона не следва домашното насилие да е причинило вреди за пострадалото лице.

Често пъти самото психическо въздействие не води до видими вреди за пострадалото лице.

В случай, че са налице настъпили вреди за пострадалото лице, от този момент ще възникне деликтна отговорност за извършителя.

Какви са мерките за защита от домашно насилие ?

Повечето мерки са нужни за да бъде предотвратено или спряно домашното насилие. Тези мерки са предвидени в чл. 5, ал. 1 ЗЗДН.

Голяма част от тях са приложими директно и по своята правна същност представляват юридическа отговорност за извършителя

Тази отговорност е санкция за налагане на неблагоприятни последици за извършителя. Част от тези мерки са детайлно изброени в закона, като това най-често са

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 1. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 2. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 3. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

При налагане на мярката, при избора на мярката, която прави Районен съд

При определянето на отговорност не се взима в предвид формата и степента на вината на извършителя.

Наложената мярката не цели превъзпитание на дееца. Крайната цел е да предотврати по-нататъшни действия и опасни посегателства.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Защита срещу домашно насилие

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от закона. Повечето клиенти търсят правна консултация след настъпил инцидент. Затова повечето от тях имат нужда правна защита срещу домашно насилие.

Самото домашно насилие представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Като домашно насилие следва да бъде обхванат и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка

Към тази семейна връзка законът числи и лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство.Защита срещу домашно насилие

Всички тези лицата са част от семейно – родствения кръг на пострадалото лице. 

За да изясним темата следва да отговорим на няколко конкретни въпроса за домашното насилие.

Какво представлява домашно насилие ?

Домашното насилие е неправомерен юридически факт От гледна точна на морала и правото поведение, то следва да се сакнционира като деяние между лица, в близки родствена или др. връзка (съпружеска).

Домашното насилие е съставомерен акт, основан на противоправност, която може да се очертае със следните характеристики : 

– Домашното насилие е физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;

– Домашното насилие е сексуално насилие – изнасилване, блудство;

– Домашното насилие е психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;

–Домашното насилие е емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;

– Домашното насилие е икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, които се следват и от които се нуждае насилваното лице, използване на икономическа принуда, за да се държи в подчинение едно лице и да се принуждава да извършва или неизвършва нещо, неправомерно изразходване на активите на имуществото му;

– Домашното насилие е опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с конкретни хора, да учи, да спортува, да посещава масови и художествени мероприятия;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице – да се облича по конкретен начин, да слуша или чете произведения, да общува с конкретни хора;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Дело за защита от домашно насилие ?

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2  ЗЗДН. Хората често питат, нужно ли е да се води дело за домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на тази материя. От там ще определеним основните параметри и средства за защита в едно дело за домашно насилие

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие е акт, деяние, активно поведение, действие, опит или завършено действие, насочено срещу друго лице.

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него е приравнен и опитът за принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, в родствена или в семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение.

МЕРКИ ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда.

Мерките, предприети след приключило дело за домашно насилие се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба,  а  ако е нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Съдебните Делата по Закона за защита от домашно насилие са подсъдни на Районен съд.  Производството е двуинстанционно и може да се развие при обжалване пред Окръжен съд.

Кръг на лицата в дело за домашно насилие ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие се извършва от ограничен кръг лица, които изрично и изчерпателно са изброени в закона, а това  именно са следните лица:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице в настоящо или минало фактическо съжителство;
 • възходящ;
 • низходящ;
 • родство по съребрена линия до четвърта степен;
 • родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител, приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Защита от домашно насилие ?

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към съда – чл. 4, ал. 1 и/или към органите на МВР.

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия. Мерките са изрично и изчерпателно изброени в Закона за домашното насилие са следните :

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият ден !

Какво е домашно насилие ?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството.

От кого се извършва домашното насилие ?

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви разновидности на домашното насилие съществуват ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие. Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.

Какви мерки за превенция от домашно насилие съществуват ?

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Срок за защита от домашно насилие ?

Изготвянето на молбата чрез адвокат до Районен съд, следва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие. След този срок ще бъде отхвърлена, ако ответната страна направи възражение.

Кой би свидетелствал за това ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие. Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.

Как се издава Заповед за незабавна защита ?

В съвременното динамично ежедневие, често пъти се стига до сложни ситуации в които права на член от семейството са сериозно увредени. Затова пострадалите ни питат как се издава Заповед за незабавна защита ?

Множеството случаи на домашно насилие и упражняване на психически и физически тормоз е сигнал, че ситуацията е извън рамките на нормалното общуване.

Често пъти самите пострадали стояти търпят тормоза с години, надявайки се, че нещата ще се оправят.

Истината е, че единствено правната защита срещу домашно насилие би дала респектираща възможност да се уредят нещата веднъж за винаги.

Кантората предлага правна помощ и консултации в случай на домашно насилие.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

За съжалвение малко са хората, които признават за проблема и успяват да преодолеят срама и страха и да потърсят помощ.

С издадената Заповед за незабавна защита, Районният съд налага една или повече мерки за незабавна защита.

Мерките за защита включват: задължаване на извършителя да се въздържа от актове на насилие, отстраняването му от обитаваното жилище за срок, определен от съда.

Тези мерки на съдилищата включват

 • участие в специализирани програми,
 • временно настаняване на децата при другият родител, който не е извършил насилието,
 • глоба за извършителя в размер от 200 до 1000 лв.

В случай на нужда може да се издаде т. нар. „ограничителна заповед“ за забрана за доближаване на пострадалата, отново за определен срок, като той може да бъде до 18 месеца,

Това е достатъчно дълъг срок и дава сравнително добра правна защита на пострадалите.

Какво представлява домашното насилие ?Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Законът за защита от домашното насилие е инструмент, който дава възможност за защита по т.нар. бързо производство пред съд.

По този закон нещата получават своята естествена регламентация и много от досегашните проблеми, биха намерили своето логично решение.

Законът защита от домашното насилие, определя  всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие.

Като домашно насилие са квалифицирани и опитите за съответното принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да бъдат извършени спрямо лица, в родствена връзка, в семейна връзка или фактическо съжителство.

Според текста за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко насилие, извършено в негово присъствие.

Към този списък ще можем да причислим и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Като акт на домашно насилие се счита и извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Домашно насилие е не само физическото посегателство върху личността на пострадалото лице (пълнолетно лице или дете), но и психическият тормоз върху едно лице.

За актове на домашно насилие е приравен и икономическият натиск, основан на финансово по-силната страна на едно лице над друго.

Всички тези разновидности на домашното насилие имат множество форми и особености, поради което те трябва да се преценяват съобразно спецификите на всяка една ситуация.

Важно:  Исковата молба се подава в едномесечен срок от извършване на насилието !!

Кога се издава Заповед за незабавна защита ?

Практиката налага няколко важни особености, който е добре да се знаят, в случай на някакъв акт на насилие – физическо, сексуално или др.

Случаите на издаване на т.нар. ограничителна заповед има сила тогава, когато става дума за всяка една форма на тормоз.Защита домашно насилие

След като спрямо Вас е било вече упражнено някакво насилие – психическо или физическо  е важно да посетите съответния лекар максимално бързо, за да може да Ви бъде изготвено необходимото медицинско удостоверение.

Това изследване и преглед може да направите както при личния си лекуващ лекар, в съдебна медицина.

Срокът за молбата за издаване на заповедта за защита е до 1 (един) месец след датата на извършеното насилие.

Домашно насилие е възможно да съществува и при ситуацията, в която две лица живеят в хипотезата на фактическо съпружеско съжителство.

В този случай е достатъчно да се установи, че двете лица живеят в едно домакинство.

Може да се приеме, че е налице фактическо съпружеско съжителство и при осъществяване на контакти между лицата, отличаващи се с висок интензитет.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Кръг на лицата си търсещи защита от домашно насилие

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, от което има дете;
 • възходящ;

Подготвяйки искова молба по ЗЗДН, винаги указваме на пострадалите клиенти, че тя може да бъде подадена от адвокат

Молба може да бъде подадена и от директор на дирекция „Социално подпомагане“.

В този случай Районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от молбата

Това е така, защото в конкретният случай се касае за т.нар. „бързо производство“  при защита домашно насилие

Издаване на заповед за незабавна защита:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родител;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Пострадалото лице от акт на домашно насилие може да иска от съда незабавно, в рамките на 24 часа от сезирането на съда с молба.

Целта на заповед за незабавна защита е да предостави бърза и ефективна защита на пострадалото лице.

Заповедта за незабавна защита се връчва на страните и се изпраща служебно до районното управление на Министерството на вътрешните работи.

За повече информация ни потърсете на указаните телефони 0897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на office@lawyer-bulgaria.bg