fbpx

Публикации

Мерки за домашно насилие ?

Домашното насилие е умишлено деяние, като е възможен и евентуален умисъл. В тези ситуации възникват въпросите относно предвидените в закона мерки за домашно насилие ?

Съгласно българското законодателство и по-специално Закона за домашно насилие, домашното насилие има е всеки акт на

 • физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие;
 • принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие

Защита срещу домашно насилие

В случай, че е налице извършено престъпление би възникнала наказателна отговорност за извършителя

Съгласно закона не следва домашното насилие да е причинило вреди за пострадалото лице.

Често пъти самото психическо въздействие не води до видими вреди за пострадалото лице.

В случай, че са налице настъпили вреди за пострадалото лице, от този момент ще възникне деликтна отговорност за извършителя.

Какви са мерките за защита от домашно насилие ?

Компетентен орган да наложи мярка за защита от домашното насилие е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице

Повечето мерки са нужни за да бъде предотвратено или спряно домашното насилие. Тези мерки са предвидени в чл. 5, ал. 1 ЗЗДН.

Голяма част от тях са приложими директно и по своята правна същност представляват юридическа отговорност за извършителя

Тази отговорност е санкция за налагане на неблагоприятни последици за извършителя. Част от тези мерки са детайлно изброени в закона, като това най-често са

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 1. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 2. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 3. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Какъв е кръгът на лицата, срещу които може да се води дело за домашно насилие ?

В кръга на тези лица попадат:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; или лице с което
 • пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство;
 • има дете; възходящ или низходящ;
 • се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство;
 • се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително.

При определянето на отговорност не се взима в предвид формата и степента на вината на извършителя.Мерки за домашно насилие ?

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА 

Производството по издаване на заповед за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие започва по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания;
 3. брат, сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 4. настойника или попечителя на пострадалото лице.

Молбата е писмена и съдържа (чл. 9, ал. 1 ЗЗДН):

 1. имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция „Социално подпомагане“; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес;
 2. имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс;
 3. данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя;
 4. датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашното насилие;
 5. подпис.

Наложената мярката не цели превъзпитание на дееца. Крайната цел е да предотврати по-нататъшни действия и опасни посегателства.

МОЛБАТА за образуване на производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие, завежда се в специален регистър и се разпределя в деня на постъпването .

Като резултат от процедурата при уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита (чл. 16, ал. 1 ЗЗДН).

Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца. Мярката по т. 4 по-горе не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Какво представлява домашното насилие ?

Съгласно българското законодателство и по-специално Закона за домашно насилие, домашното насилие има е всеки акт на А/ физическо, сексуално, психическо, емоционално, икономическо насилие, както и опитът за такова насилие; Б/принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Срещу кого може да се води дело за домашно насилие ?

Действията по ЗЗДН следва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. В кръга на тези лица попадат: 1. съпруг или бивш съпруг; 2. настойник, попечител или приемен родител; 3. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; 4. лице с което пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; има дете; възходящ или низходящ 5. Лица в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително.

Кой съд е компетентен по ЗЗДН ?

Компетентен да разгледа подобни спорове е районният съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава най-късно в срок до един месец от акта на домашно насилие. Когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Какво се случва при издадена Заповед за домашно насилие ?

Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. А решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Защита срещу домашно насилие

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от закона. Затова повечето от тях имат нужда правна защита срещу домашно насилие.

Законът за защита срещу домашното насилие осъществява концепцията за бърза защита на пострадалите от домашно насилие, като се предвижда всяко лице, пострадало от домашно насилие, ако е навършило 14 години, или някое от изрично изброените в чл. 8, т. 2-4 лица, да може да се обърне към съда за защита.

Самото домашно насилие представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Като домашно насилие следва да бъде обхванат и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка

Към тази семейна връзка законът числи и лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство.Защита срещу домашно насилие

Всички тези лицата са част от семейно – родствения кръг на пострадалото лице. 

За да изясним темата следва да отговорим на няколко конкретни въпроса за домашното насилие.

Страни в производството са молителят и лицето, за което се твърди, че е извършило домашно насилие.

Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от получаването на молбата.

Какво представлява домашно насилие ?

Домашното насилие е неправомерен юридически факт От гледна точна на морала и правото поведение, то следва да се санкционира като деяние между лица, в близки родствена или др. връзка (съпружеска).

Домашното насилие е съставомерен акт, основан на противоправност, която може да се очертае със следните характеристики : 

– Домашното насилие е физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;

– Домашното насилие е сексуално насилие – изнасилване, блудство;

– Домашното насилие е психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;

–Домашното насилие е емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;

– Домашното насилие е икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, които се следват и от които се нуждае насилваното лице;

– Домашното насилие е опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с конкретни хора, да учи, да спортува, да посещава масови и художествени мероприятия;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице – да се облича по конкретен начин, да слуша или чете произведения, да общува с конкретни хора;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.Защита срещу домашно насилие

Производството по чл. 12 ЗЗДН е спорно, провежда се открито съдебно заседание, страните представят допустими по ГПК доказателства.

Тук доказателства могат да се събират и служебно от съда, заповед за защита може да се даде и само при наличие на декларация от молителя за извършено насилие по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН.

Съдът постановява решение, с което отказва да издаде или издава заповед за защита по чл. 16 ЗЗДН.

При определяне на защитната мярка по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН, съдът не е обвързан от искането в молбата, а се ръководи от целта да даде пълна, адекватна и ефективна защита на пострадалото лице.

Целта на защитата по ЗЗДН е да се преустанови осъществено срещу молителя посегателство.

Целта на производството е превантивното и възпиращо действие на наложената спрямо извършителя като защитна мярка.

Актът на домашно насилие, разглеждан в производството по ЗЗДН, може да съдържа и обективните и субективните признаци на конкретен престъпен състав, като обичайно тези прояви се свързват с престъпления срещу личността от общ и частен характер.

Законът в чл. 1, ал. 2 ЗЗДН предвижда възможността пострадалото лице да избере по какъв ред да защити правата си.

Сезирането на съда, административно-наказващия орган или прокуратурата за осъществяване на защита по друг, предвиден в закона ред, не препятства възможността на пострадалото лице да търси необходимата, адекватна и навременна мярка за защита по ЗЗДН.

Всеки акт на домашно насилие, при подадена молба за защита от съда, следва да бъде санкциониран като се наложи поне една от мерките по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН. При избора на мярката, която да бъде наложена, съдът не взема предвид формата и степента на вината на извършителя.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

 

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Как пострадалото лице може да се защити ?

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. Това става по реда на Закона за защита от домашното насилие.

Кой може да потърси защита от домашно насилие?

Срещу кого може да се потърси защита от домашно насилие?

Защита от домашно насилие от съда може да се потърси само срещу: 1. Съпруг или бивш съпруг; 2. Определен кръг роднини: възходящ на пострадалия (напр. майка, баща, баба, дядо); низходящ на пострадалия (напр. дете, внук); лице, с което пострадалият се намира в родство лице, с което пострадалият се намира или е бил в родство по сватовство до трета степен включително

Дело за защита от домашно насилие

Често пъти при конфликт в семейството се стига до дело за защита от домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на дело за защита от домашно насилие. 

Легалното определение на понятието „домашно насилие“ е дадено в чл. 2, ал. 1 от ЗЗДН, съгласно който „домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН, за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
Производството по ЗЗДН е спорно и съдът се произнася с решение за налагане или отказ да бъдат наложени мерки на защита, с които се цели за се даде ефективна защита на пострадалите лица. Разяснено е в ТР № 6/2013г- на ОСГТК- т. 22, че налаганите по ЗЗДН мерки не са административни наказания и са предназначени да охранят пострадалото лице, а не да санкционират извършителя.

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие,

Домашно насилие е опит за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, лична свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка

Най-често това са лица в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него спада и опит за принудителното ограничаване на личен живот, свобода и права, спрямо лица, в родствена или семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение.

Мерки за домашно насилие

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице
 • временно определяне местоживеенето на дете при родителя, който не е извършил насилието, ако това не противоречи на интереса на дете;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда при дело за защита от домашно насилие.

Мерките, предприети след приключило дело за защита от домашно насилие  се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба.

При нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Компетентен орган да наложи мярка за защита от домашното насилие е Районен съд по адрес на пострадалото лице.

Кръг на лица по дело за домашно насилие Дело за домашно насилие ?

Защита по реда на Закона за защита от домашното насилие може да търси всяко лице пострадало от домашно насилие, извършено от:

 1. съпруг или бивш съпруг;
 2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 3. лице, от което има дете;
 4. възходящ;
 5. низходящ;
 6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
 8. настойник, попечител или приемен родител;
 9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство (чл. 3 ЗЗДН).

Защита от домашно насилие ?

Производството по издаване на заповед за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие започва по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания;
 3. брат, сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 4. настойника или попечителя на пострадалото лице.

Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилище, месторабота и места за социални контакти и отдих;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца.

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към Районен съд.

МОЛБАТА за образуване на производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.Дело за защита от домашно насилие

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита.

Заповедта трябва да съдържа предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият ден !

Какво е домашно насилие ?

Домашно насилие представляват действия на член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз.

От кого се извършва домашното насилие ?

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви разновидности на домашното насилие съществуват ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие. Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.

Какви мерки за превенция от домашно насилие съществуват ?

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършител да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършител от съвместно обитаваното жилище за срок и др..

Срок за защита от домашно насилие ?

Изготвянето на молбата чрез адвокат до Районен съд, следва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие. След този срок ще бъде отхвърлена, ако ответната страна направи възражение.

Кой би свидетелствал за това ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие.

Как се издава Заповед за незабавна защита ?

В съвременното динамично ежедневие, често пъти се стига до сложни ситуации в които права на член от семейството са сериозно увредени. Затова пострадалите ни питат как се издава Заповед за незабавна защита ?

Множеството случаи на домашно насилие и упражняване на психически и физически тормоз е сигнал, че ситуацията е извън рамките на нормалното общуване.

Често пъти самите пострадали стояти търпят тормоза с години, надявайки се, че нещата ще се оправят.

Истината е, че единствено правната защита срещу домашно насилие би дала респектираща възможност да се уредят нещата веднъж за винаги.

Кантората предлага правна помощ и консултации в случай на домашно насилие.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

За съжалвение малко са хората, които признават за проблема и успяват да преодолеят срама и страха и да потърсят помощ.

С издадената Заповед за незабавна защита, Районният съд налага една или повече мерки за незабавна защита.

Мерките за защита включват: задължаване на извършителя да се въздържа от актове на насилие, отстраняването му от обитаваното жилище за срок, определен от съда.

Тези мерки на съдилищата включват

 • участие в специализирани програми,
 • временно настаняване на децата при другият родител, който не е извършил насилието,
 • глоба за извършителя в размер от 200 до 1000 лв.

В случай на нужда може да се издаде т. нар. „ограничителна заповед“ за забрана за доближаване на пострадалата, отново за определен срок, като той може да бъде до 18 месеца,

Това е достатъчно дълъг срок и дава сравнително добра правна защита на пострадалите.

Какво представлява домашното насилие ?Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Законът за защита от домашното насилие е инструмент, който дава възможност за защита по т.нар. бързо производство пред съд.

По този закон нещата получават своята естествена регламентация и много от досегашните проблеми, биха намерили своето логично решение.

Законът защита от домашното насилие, определя  всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие.

Като домашно насилие са квалифицирани и опитите за съответното принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да бъдат извършени спрямо лица, в родствена връзка, в семейна връзка или фактическо съжителство.

Според текста за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко насилие, извършено в негово присъствие.

Към този списък ще можем да причислим и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Като акт на домашно насилие се счита и извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Домашно насилие е не само физическото посегателство върху личността на пострадалото лице (пълнолетно лице или дете), но и психическият тормоз върху едно лице.

За актове на домашно насилие е приравен и икономическият натиск, основан на финансово по-силната страна на едно лице над друго.

Всички тези разновидности на домашното насилие имат множество форми и особености, поради което те трябва да се преценяват съобразно спецификите на всяка една ситуация.

Важно:  Исковата молба се подава в едномесечен срок от извършване на насилието !!

Кога се издава Заповед за незабавна защита ?

Практиката налага няколко важни особености, който е добре да се знаят, в случай на някакъв акт на насилие – физическо, сексуално или др.

Случаите на издаване на т.нар. ограничителна заповед има сила тогава, когато става дума за всяка една форма на тормоз.Защита домашно насилие

След като спрямо Вас е било вече упражнено някакво насилие – психическо или физическо  е важно да посетите съответния лекар максимално бързо, за да може да Ви бъде изготвено необходимото медицинско удостоверение.

Това изследване и преглед може да направите както при личния си лекуващ лекар, в съдебна медицина.

Срокът за молбата за издаване на заповедта за защита е до 1 (един) месец след датата на извършеното насилие.

Домашно насилие е възможно да съществува и при ситуацията, в която две лица живеят в хипотезата на фактическо съпружеско съжителство.

В този случай е достатъчно да се установи, че двете лица живеят в едно домакинство.

Може да се приеме, че е налице фактическо съпружеско съжителство и при осъществяване на контакти между лицата, отличаващи се с висок интензитет.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Кръг на лицата си търсещи защита от домашно насилие

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, от което има дете;
 • възходящ;

Подготвяйки искова молба по ЗЗДН, винаги указваме на пострадалите клиенти, че тя може да бъде подадена от адвокат

Молба може да бъде подадена и от директор на дирекция „Социално подпомагане“.

В този случай Районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от молбата

Това е така, защото в конкретният случай се касае за т.нар. „бързо производство“  при защита домашно насилие

Издаване на заповед за незабавна защита:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родител;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Пострадалото лице от акт на домашно насилие може да иска от съда незабавно, в рамките на 24 часа от сезирането на съда с молба.

Целта на заповед за незабавна защита е да предостави бърза и ефективна защита на пострадалото лице.

Заповедта за незабавна защита се връчва на страните и се изпраща служебно до районното управление на Министерството на вътрешните работи.

За повече информация ни потърсете на указаните телефони 0897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на office@lawyer-bulgaria.bg