Публикации

Заповедно производство  чл.417 ГПК

Заповедно производство  чл.417 ГПК започва с писмено Заявление до съответният Районен съд по постоянния адрес (когато той е физическо лице) или по седалището (когато е юридическо лице) на длъжника.

В това Заповедно производство  чл.417 ГПК размерът на вземането е без значение и може да се претендира и вземане, което надхвърля 25 000 лв. Към заявлението при Заповедно производство  чл.417 ГПК се представят доказателства за държавна такса в размер на 2% от вземането.заповедта за изпълнение

Производството по чл. 417 ГПК  започва  пред Районен съд по постоянния адрес (когато той е физическо лице) или по седалището (когато е юридическо лице) на длъжника. Може да се иска издаване на заповед за изпълнение само за суми до 25 000 лева /арг. чл. 104, т. 4, вр. чл. 103 ГПК/. Ако искът и претенцията за плащане на суми надвишава 25000 лв., същата може да се предяви само в исково производство.

Изключение: специални закони може да предвидят възможността по този ред да се събират и вземания, надвишаващи сумата от 25 000 лв., например чл. 79, ал. 3 от ЗЧСИ – за дължимите такси и разноски на ЧСИ; чл. 37 от Закона за адвокатурата – за неизплатени възнаграждения и разноски на адвоката; чл. 89, ал. 3 от ЗННД – за неплатените нотариални такси; чл. 107 от Закона за енергетиката (ЗЕ) – за вземанията на доставчиците на електроенергия; чл. 154 от ЗЕ – за топлоснабдителните дружества; чл. 184 от ЗЕ – за газоснабдителните дружества; чл. 203 от Закона за водите – за водоснабдителните дружества; чл. 210 от КТ – за вземания на работодателя при ограничена имуществена отговорност на работника и др.

Към заявлението в Заповедно производство  чл.417 ГПК задължително трябва да е приложен един от следните писмени документи, на които се основава вземането съгласно указаното в чл. 417 ГПК,при което районният съд в Заповедно производство  чл.417 ГПК е длъжен да разгледа подаденото към него писмено Заявление в закрито заседание, без призоваване на страните.

Съдът извършва проверка дали документът, от който произтича вземането, е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Това означава, че съдът трябва да провери и дали вземането е изискуемо. Поради това със заявлението за издаване на заповед за изпълнение заявителят трябва да представи доказателства и за настъпване на изискуемостта на вземането си.

Ако се окаже,че някой от длъжниците е поръчител, Районният съд в Заповедно производство  чл.417 ГПК трябва служебно да провери дали не е изтекъл 6-месечният преклузивен срок по чл. 147, ал. 1 от ЗЗД, считано от настъпване на изискуемостта на вземането.

Основни моменти в Заповедно производство  чл.417 ГПК

Същественото в случая е, че ако в документа, въз основа на който се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение, не е посочен точен конкретен размер на претендираните лихви, съдът ще отхвърли заявлението по отношение на тези лихви.  Ако в заповедно производство  чл.417 ГПК пред Районен съд липсва надлежна индивидуализация на обстоятелствата, е допустимо основанието и предметът на вземането да се определят от съда.

Като адвокат по съдебни дела и събиране на задължения,знаем, че ако Районният съд в Заповедно производство  чл.417 ГПК намери, че са налице всички изисквания, посочени по-горе, той издава заповед за изпълнение, която се нарича „заповед за изпълнение въз основа на документ” или просто „заповед за незабавно изпълнение”, със същото съдържание, както по-горе в т. I.

Успоредно със Заповедта за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК съдът издава и изпълнителен лист, като отбелязва върху документа, на който се основава вземането, че е издаден изпълнителен лист и за каква сума.

След издаване на заповедта за изпълнение и изпълнителния лист заявителят (кредиторът) може да си ги вземе от съда и да иска да му се върне и оригиналният документ, като остави копие за съда.

Въз основа на издадения изпълнителен лист кредиторът може да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител, като към молбата за образуване на изпълнителното дело представя и заповедта за незабавно изпълнение.

Съдебният изпълнител изпраща на длъжника покана за доброволно изпълнение и заедно с нея връчва и заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист. Връчването се извършва съгласно правилата, описани по-горе в т. I.

В Заповедно производство  чл.417 ГПК длъжникът има правната възможност да възрази писмено в двуседмичен срок срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея, считано от датата на връчването на заповедта от съдебния изпълнител.

Възражението следва да се входира в съответният Районния съд,издал Заповедта за незабавно изпълнение по чл.417 ГПОбосноваване на възражението отново не се изисква, но ако желае, в самото възражение длъжникът може да посочи мотиви, аргументи и доказателства, обосноваващи възражението му.

Длъжникът може да възрази или срещу цялото задължение или частично, т.е. че не дължи цялата сума, а само част от нея. Съдебното разпореждане, с което се уважава заявлението за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба пред съответния окръжен съд, чрез районния съд, издал заповедта, в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

Срещу издаденото Съдебно разпореждане за незабавно изпълнение длъжникът би могъл да подаде частна жалба, заедно с възражение срещу заповедта за изпълнение. Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението.

Изпълнението се спира и когато длъжникът представи пред районния съд надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от ЗЗД (залог на парична сума или на държавни ценни книжа или ипотека).

Районният съд може да спре изпълнението и ако възражението срещу заповедта за незабавно изпълнение е подкрепено с убедителни писмени доказателства.  Определението по искането за спиране може да се обжалва с частна жалба до окръжния съд.

Дори и да бъде спряно изпълнението, това не води до задължение за съдебния изпълнител да вдигне вече наложените обезпечителни мерки (запори и възбрани).

Ако длъжникът възрази в двуседмичния срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като кредиторът следва да доплати разликата от 2%.Заповедно производство 417 ГПК

Искът, който следва да предяви кредиторът, е установителен. Ако съдът го отхвърли, същият обезсилва заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист. Ако съдът уважи иска, заповедта за изпълнение влиза в сила.

Длъжникът може да възрази в срок от 1 (един) месец от датата на узнаване за заповедта за изпълнение, ако :

1.заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно,

2.заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал пребиваване на територията на Република България,

3.не е могъл да узнае своевременно за връчването поради непредвидени обстоятелства,

4. не е могъл да подаде възражението си поради особени особени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Писменото възражение в този случай се подава до окръжния съд, чрез районния съд, който е издал заповедта за изпълнение.

Длъжникът може да оспори вземането и по исков ред, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок.

Искът може да бъде предявен в тримесечен срок от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от една година от погасяване на вземането.