fbpx

Публикации

Как се купува паркомясто ?

Законодателят не е дал легално определение нито на понятието “паркомясто”, респективно “място за паркиране”.  Затова резонно възниква въпроса как се купува паркомясто ?

Законът сочи, че в сграда в режим на етажна собственост необходимите места за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект в паркинг-гараж.

Паркоместата са обекти са със статут на самостоятелен обект в сградата, или паркинг-гараж със статут на обща част в сградата.

Паркоместата следва да бъдат обособени като отделни места за паркиране са определени със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.

Кои са открити паркоместа ?Как се купува паркомясто ?

Когато урегулираният поземлен имот е обща част към етажната собственост, местата за паркиране следва да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място

Това разпределение се извършва от Общото събрание на етажната собственост.

Изискването е при разпределението да бъде спазвено норматива за минималната задължително озеленена дворна площ.

В случай, че земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 ЗС паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната площ

Специален текст в Закона урежда паркоместата, при което, в урегулиран поземлен имот, част от обща част към сграда – етажна собственост

Местата, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място.

То се разпределя от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ.

По смисъла на ЗУТ тези паркинги-гаражи могат да имат статут на самостоятелен обект в сградата, статут на обща част в сградата, или отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.

След влизане в сила на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии сгради в режим на етажна собственост, строителят е предвидил едно или няколко подземни нива

В тези нива по проект следва да бъде разчертано и номерирано отделни места за паркиране.Как се купува паркомясто ?

Как се продават паркоместа ?

Особен момент при прехвърляне на паркомясто като идеална част от гараж – самостоятелен обект в сграда, е въпросът с приложението на чл. 33 ЗС.

В този случай между собствениците на паркоместата възниква съсобственост по отношение на гаража – самостоятелен обект.

В нормативните правила се изисква всяка нова сграда да се предвидят определен брой места за гариране или паркиране.

Изискването е паркоместата да са в границите на урегулирания поземлен имот.

Начин за решение на въпроса е изготвянето на протокол за разпределение на правото на ползване на вече съсобствения подземен паркинг-гараж

Веднага след първата продажба на паркомясто на трето лице, заедно с нагледна схема за паркиране са разграфени и номерирани отделните паркоместа.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.