fbpx

Публикации

Европейска заповед за разследване

Често пъти в съвременният живот се среща издадена срещу клиент Европейска заповед за разследване.

В тези случаи, ни питат какво представлява ЕЗР и какви са нейните предимства.

Какво представлява ЕЗР ?

Европейска заповед за разследване е съдебно решение, което има за цел събирането на доказателства по наказателно-правни въпроси.

Особеното на тази мярка е нейното приложение извън държавата членка на ЕС, в която тя е била издадена.

С помощта на този документ всяка прокуратура респ. съдебен орган на държава от ЕС може да разпореди разпита на заподозряно лице или на свидетел, наблюдението на финансови транзакции

Това се отнася и за всички процесуално-следствени действия на територията на друга държава членка на ЕС.

Директивата относно европейската заповед за разследване беше приета на 3 април 2014 и намира приложение от 2017 г. във всички държави членки на ЕС с изключение на Дания и Ирландия

Как се издава Европейска заповед за разследване ?Европейска заповед за разследване

Европейска заповед за разследване се издава по образец. В приложение към директивата е поместен единен стандартен формуляр, който се попълва в държавата, в която се води разследването.

Задължителен реквизит на Заповедта е описанието на престъпното деяние, предмет на разследване.

В Заповедта следва да се опише исканите действия по разследването и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

Издаващият орган използват европейската заповед за разследване, ако процесуално-следственото действие е необходимо, пропорционално и се допуска в сходни национални случаи.

Заповедта не бива да се издава, когато е налице средство, посягащо на човешките права на лицето в по-малка степен, отколкото процесуално-следственото действие.

В практиката по издаване на този документ се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава.

Как се изпълнява ЕЗР ? Европейска заповед за разследване

Директивата относно европейската заповед за разследване определя строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства.

За издаване на Съдебно решение относно признаването или изпълнението на ЕЗР са предвидени максимум 30 дни.

Изпълняващият орган извършва следствени действия без забавяне и не по-късно от 90 дни след постъпване на ЕЗР.

Когато в определен случай е практически невъзможно изпълняващият орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата в ЕЗР, той уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg