Публикации

Издаване на ограничителна заповед 

В съвременното динамично ежедневие съществуват множество ситуации в които правата на жените са сериозно увредени. Множеството случаи на домашно насилие и упражняване на психически и физически тормоз е сигнал, че ситуацията е извън рамките на нормалното общуване.

Кантората предлага правна помощ и консултации в случай на домашно насилие но малко са хората, които признават за проблема и успяват да преодолеят срама и страха и да потърсят помощ. Законът за защита от домашното насилие е сравнително нов закон – от декември 2009 г..По този закон нещата получават своята естествена регламентация и много от досегашните проблеми, биха намерили своето логично решение.Договор издръжка и гледане, Сключване на Договор издръжка гледане срещу прехвърляне на недвижим имот, Адвокат договор издръжка гледане, Разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, Особености на договора.

Закона за защита от домашното насилие, определя  всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Според текстовете, за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. По силата на този закон, мерките за защита включват: задължаване на извършителя да се въздържа от актове на насилие, отстраняването му от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда, включването му в специализирани програми, временно настаняване на децата при родителя, който не е извършил насилието, както и глоба за извършителя в размер от 200 до 1000 лв.

В случай на нужда може да се издаде т. нар. „ограничителна заповед“ за забрана за доближаване на пострадалата, отново за определен срок, като той може да бъде до 18 месеца, което е дълъг срок и дава сравнително добра правна защита на пострадалите.

Правни особености на защитата от домашното насилие

Практиката налага няколко важни особености, който е добре да се знаят, в случай на някакъв акт на насилие – физическо, сексуално или др. 

Случаите на издаване на т.нар. ограничителна заповед има сила тогава, когато става дума за всяка една форма на тормоз.

След като спрямо Вас е било вече упражнено някакво насилие – психическо или физическо  е важно да посетите съответния лекар максимално бързо, за да може да Ви бъде изготвено необходимото медицинско удостоверение. Това изследване и преглед може да направите както при личния си лекуващ лекар, в Съдебна медицина.

Съществуват различни срокове за изпълнение на тази процедура, но е важно да се знае, че срокът за молбата за издаване на заповедта за защита е до 1 (един) месец след датата на извършеното насилие.Развод по взаимно съгласие

Подготвяйки молбата винаги указваме на пострадалите клиенти, че тя може да бъде подадена лично от тях, но и от техен -роднина – брат, сестра или др. роднина по права линия, от настойник или попечител, в случай, че пострадалото лице няма възможност да стори това.

Законът указва, че такава молба може да бъде подадена и от директор на съответната дирекция „Социално подпомагане“ към Общината, когато се касае за непълнолетно лице, поставено под запрещение или с увреждане.

Законът е предвидил защита и в случаите, когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за здравето на пострадалото лице. В този случай Районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

През това време можете да се намирате при близки или в специализирано звено за защита на пострадали от насилие (кризисен център). Адресите на кризисните центрове се пазят в абсолютна тайна, за да бъдете реално защитени и е изключително важно пред никого да не издавате местонахождението си, за да не бъдете уязвими и да подложите на риск и останалите настанени.

 

По отношение на сексуалното насилие, важат всички мерки за защита, които се прилагат и при домашното насилие, като в случаите на изнасилване, трафик, сексуално насилие над деца/инцест, се прилагат предвидените в Наказателния кодекс наказания спрямо извършителя на конкретните деяния.