fbpx

Публикации

Отговорност източена банкова карта

В последните няколко години зачестиха опитите и нерегламентираното изтегляне на крупни суми от банкови карти.  В тази ситуация се стигна до въпроса и изясняване на отговорност източена банкова карта

Кантората натрупа сериозен опит в съдебни дела по оспорване на зачестили банкови неразрешени по смисъла на закона парични транзакции от банкови карти.

Не са редки случаите на кражба или изгубване на дебитната или кредитната карта, както и на присвояване на данни от нея.

Това може да се случи въпреки предприетите обичайни мерки за съхраняване наОтговорност източена банкова карта номер на картата, ПИН-кода.

Когато пострадалият разбере, че от сметката му са изтеглени определени суми или са извършени разплащания с картата чрез ПОС-терминал или в онлайн магазин, той следва веднага да уведоми банката за нейната отговорност източена банкова карта

Съдебни дела срещу търговски банки при нерегламентирани преводи. 

В тази ситуация конфликтът, който обикновено се поражда в такива ситуации между клиента и банката се случва за следното:

Практиката показва, че почти над 90% от случаите банката отказва да възстанови тези суми.

Изложените от нея „мотиви“ са  обикновено свързани с проявена от страна на картодържателя „небрежност“ , чрез която последният едва ли не е „съдействал” на лицето, разпоредило се със собствените му пари.

Съгласно ЗПУПС ако притежателят на банкова карта, успее да докаже че не е бил наясно с такава нерегламентирана финансова операция

В този случай, цялата отговорност се носи от търговската банка, издател на картата.

В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция и, когато е необходимо, възстановява платежната сметка на платеца в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на неразрешената платежна операция. Отговорност източена банкова карта, дела ЗПУПС, адвокат дела банки, източване банкова карта чужбина, Адвокат дела банки. Оспорване банкови транзакции

В тези случай основният въпрос, който се поставя е „кой носи “отговорността” в случаите на неправомерно използване на данните на платежна карта и извършване на неразрешена транзакция, както и няколко платежни операции с тази банкова карта, ако собственикът случайно е съхранявал ПИН код при нея ?

Съгласно Закона клиентът с изтеглени суми има следните задължения:

  1. Да уведоми незабавно банката след узнаването;
  2. Да предприеме всички разумни действия за запазване на информацията за достъп – ПИН

Неправомерно прехвърляне на сумиОтговорност източена банкова карта

След  като е налице неразрешена платежна операция, извършена от лице, добило данните на картата чрез копиране, доставчикът на платежни услуги (банката) следва незабавно да възстанови стойността на операцията.

Това е основното послание на закона.

В този контекст кантората има няколко сериозни спечелени дела по отношение източени банкови карти и неразрешени транзакции със средства на клиенти – без тяхно знание и съгласие.

Важно е да се изясни понятието “незаконно използване на платежна карта и неразрешена транзакция”.

След като е издадена в полза на едно лице, което разполага със средства по своя банкова сметка, е ясно, че платежната карта НЕ може да бъде използвана без съгласието и знанието на картодържателя.

Случай на измама е ситуацията, в която банковата карта се като платежен инструмент използва от лице от професионален или приятелски кръг по пострадалия – в обедната почивка без знанието и съгласието на картодържателя.

Отговорност за извършването на нерегламентирана транзакция

Отговорност източена банкова карта, дела ЗПУПС, адвокат дела банки, източване банкова карта чужбина, Адвокат дела банки. Оспорване банкови транзакции

Незаконното присвояване” на платежен инструмент не е наказателно-правно понятие. В закона – чл. 249, ал. 1 НК, казва: “който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляра”.

Следователно не става въпрос за “незаконно присвояване”, а за неправомерно използване.

Законодателят го разграничава от скимирането, като урежда престъпните състави в два самостоятелни текста.

Неправомерно използване (чл. 249, ал. 1 НК) е налице, когато  дубликат на платежната карта за извършителя на неразрешена платежна операция.

Това са случаите, в които платежната карта се ползва без съгласието и без знанието на картодържателя.

С действащата нормативна уредба доставчикът на платежни услуги е поставен в по-неблагоприятно положение, но той е икономически по-силната страна.

Законът посочва отговорността за  извършените неразрешени финансови операции с банкова карта, без знанието и съгласието на собственика на картата – картодържателя.

Това означава, че доказателствената и финансовата тежест е за сметка на доставчика на платежната услуга.

За повече информация се обърнете към кантората, на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл : info@lawyer-bulgaria.bg.

Ще разгледаме внимателно всеки случай и ще съдействаме при завеждане на иск за изтеглени суми от сметка. 

Какво да направя, ако някой е източил дебитната ми карта?

Незабавно се свържете с банката и подайте жалба за извършената така наречена “неразрешена платежна операция” . Директно се обадете на банката когато някой е изтеглил пари от Ваша сметка, без да сте дали банкова карта или пин код.

ако банката ми откаже възстанови сумата от картата ?

Произнасяне по източената сума от карта

След като се съберат всички документи, становища и доказателства, Комисията има двумесечен срок, за да се произнесе с предложение

Ако Помирителната комисия откаже да възстанови източена сумата ?

При отказ от страна на банката да възстанови съответната сума, картодържателят може да подаде иск в съда за тази сума и в голяма степен да се надява на решение в своя полза. Това е така, доколкото при един евентуален съдебен процес, ответникът /банката/ носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената на негово име карта. Доказването на такова поведение на картодържателя на практика е доста трудно, доколкото банката няма как да е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът съхранява картата и ПИН-кода й. Препоръчваме когато е била открадната или изгубена сума от карта или банката е отказала възстановяване да се потърсят правата по съдебен ред !