Публикации

Ограничаване на властта на управител

Напоследък зачестиха случаите и запитванията от чуждестранни собствеици на юридически лица за ограничаване властта на избраният и назначен управител.

Тези въпроси идват от чужбина на чуждестранни собственици, избрали веднъж български управител. Напоследък много чужденци избират управители в България за техните дружества.

В течение на търговската им дейност възникват казуси, в които се  налага тази представителна власт да бъде ограничена по отношение на някой сделки на дружеството.Ограничаване на управител

Целта е да се ограничи  управителя да извършва специални сделки, които обаче попадат в кръга на учредените му  правомощия.

Веднага бързаме да отбележим, че тук не се касае за изключенията по чл. 141 ТЗ.

Тези изключения не касаят сделки за които е необходимо потвърждението на ръководният орган в дружеството.

Под ръководни се има в предвид ОС или ЕСК.

В повечето случай се касае за легално ограничаване представителната власт на законно избран управител на търговско дружество. Вариантите за това ограничаване правомощията на законно избран управител са доста.

За съжаление такова изрично ограничаване на представителната власт на управителя е невъзможно. Това ограничение е и в противоречие с чл.141 ТЗ.

Истината е, че като страна -членка, Република България брани интереса на третите добросъвестни лица, като същевременно им гарантира, че по всяка сделка, в която тези лица са участвали, е непротивоставима за тях.

Създадена е правна сигурност за тяхни действия спрямо трети на дружеството лица.

В този смисъл вписаният по партидата на дружестовото и надлежно избран управител има право да извършва всички действия описани в Дружественият договор.

Правомощият на управителят са изрично формулирани и Договор за назначаване на управител, включително и правата посочени в чл. 141 ТЗ.

За съжаление Тълкувателното решение на ВКС №3/2013 от 15.11.2013 г. изрично дефинира и утвърди практиката,  че, че управителят може да продаде валидно всичките ви дружествени имоти, без да разбере Общото събрание или едноличният собственик в чужбина.

Предварително държим да посочим, че всички вътрешни уговорки с управителя да не извършва и се въздържа от конкретни действия не важат.

Ограничаване на управителТези уговорки, ако не са вписани, нямат действие за пред трети лица.

С това е изпълнено изискването на законодателя да гарантира сигурност в търговският оборот, като предостави управлението на избраният и назначен управител на дружеството.

Важното което следва да кажем, е фактът, че управителят носи договорна отговорност.

Това съответно не възпрепятства или изключва деликтната  му отговорност при осъществяване на нейния фактически състав по чл. 45 ЗЗД.

Търговският закон  изрично определя основанията, извършени  чрез управителя от име и за сметка на дружеството,  които са недействителни.

Практиката на съда по множеството съдебни казуси по фирмени дела, откриха редица правни възможности за ограничаване на тази представителна власт

В конкретният случай се касае за представителната власт на управителите на български дружества с чуждестранен собственик.

Търговският закон е пределно ясен, че никакви други ограничения в представителната власт на управителите не може да съществова.

Варианти за това огранение нямат действие по отношение не третите лица.

Поради тази причина ТР не вписва подобни ограничения, макар и да са заявени от търговеца.

Все пак има скорошни изолирани случаи на вписване на ограничения в представителната власт на управителите в ТР след успешно проведени обжалвания на първоначално постановени откази от вписване.

В тези казуси Съдът е преценил, че заявените ограничения в представителната власт на управителите макар и непротивопоставими, са подлежащи на вписване обстоятелства в ТР.