Публикации

Заместващо съгласие от съда

Много са случайте, в който единият родител действа умишлено относно напускането на непълнолетните деца на територията на Република България.

Законът изисква изрично единият родител да даде писмено съгласие в нотариална форма на другият родител. В случай, че е налице сериозна причина съда да замести съгласието на другия родител то съгласно последното тълкувателно решение може да бъде дадено съгласи за пътуване на детето в чужбина, но при известни ограничения – или като неограничен брой пътувания за определен период до точно определени държави или само за определен период от време до определени държави.

Тоест не може да се прави искане от съда да се разреши детето да пътува неограничено без съгласието на другия родител до неограничен брой чужди държави.

Това се прави с цел защита интересите на детето и има за цел то да бъде предпазено от това например да се окаже в държава, в която има война, граждански размирици или други рискове за него. По тази причина съда не би разрешил извеждането на детето в държави, с които Република България няма договори за правна помощ, на се в ЕС и не са страни по международните конвенции касаещи трансграничните отвличанията на деца.

Заместващо съгласие от съда, Съгласие по чл. 127а СК, Съдебно решение извеждане на дете в чужбина, получаване на заместващо съгласие от Районен съд, Адвокат родителски права, Съдебно решение - заместващо съгласие за извеждане на дете в чужбина, адвокат права на родител, получаване на заместващо съгласие чл. 127 а СК

В случая се касае за нотариално заверена декларация, която единият родител следва да предостави на другия за да може той да пътува с детето в чужбина.

Така декларация следва да завери единият от родителите, когато детето ще пътува с другия родител, или двамата родители, когато детето ще пътува само или с трето лице.

Този документи – под формата на нотариално заверена декларация за съгласие се представя на българските гранични власти при напускане на държавните граници (ГКПП-та) и при преминаване на държавна граница на РБ от детето, като при преминаване е нужно да се представи заедно с акта за раждане на детето.

При непредставяне на такава декларация граничните служители ще откажат пуснат детето да напусне територията на Република България, без такива документи.

Причината за това изискване е изискването в закона (СК) и нуждата от издаването на документ въпреки съгласието на другият родител, често обуславя работата на адвокат по семейни дела, поради влошени отношения между родителите.

Допълнителна причина би могла да бъде и трайната липса или неизвестността на единия родител другият родител да е поставен в невъзможност да изведе детето в чужбина.

С разпоредбите на  Семеен кодекс от 2009 г. е предвидено правна възможност за единия от родителите да поиска от съответният Районен съд по настоящ адрес на детето да поиска и й бъде предоставено заместващо съгласие на другия родител, за да може детето да напуска стараната, придружено само от единия родител.

Такова заместващо съгласие следва да се поиска от Районен съд в следните случаи:

Заместващо съгласие от съда, Съгласие по чл. 127а СК, Съдебно решение извеждане на дете в чужбина, получаване на заместващо съгласие от Районен съд, Адвокат родителски права, Съдебно решение - заместващо съгласие за извеждане на дете в чужбина, адвокат права на родител, получаване на заместващо съгласие чл. 127 а СК

  • Двамата родителите се намират в граждански брак, като единият от тях отказва да даде съгласие за напускане на общо малолетно или непълнолетно дете в чужбина;
  • Двамата родителите са разведени и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Двамата родителите не са встъпвали в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Единият от родителите е в неизвестност и е невъзможно да бъде получена писмена нотариално заверена декларация -съгласие за напускане на тяхно малолетно или непълнолетно дете в чужбина.

Подготовка на дело за заместващо съгласие по чл. 127а СК…

Следва да се отчитат и други моменти, които касаят едно дело за заместващо съгласие, особено в случаите когато не става въпрос за временно напускане на страната /например екскурзия/, а за постоянна смяна на местоживеенето на детето. В подобна ситуация освен искането за заместващо съгласие се иска и промяна на местоживеенето и режима на отношения в зависимост от конкретните възможности.

От особена важност е родителят, който иска да изведе детето извън страната да докаже условията, при които то ще се отглежда и възпитава. В случай, че не бъде доказан безспорен интерес на детето от пътуването то може да бъде отказано и искът отхвърлен.

Воденето на дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина е сред най-сложните семейно- правни казуси и изисква значително време, нерви и подготовка за успешното му провеждане. За това и подобен проблем следва да бъде поверен в ръцете на опитен адвокат с практика в подобен род съдебни разбирателства.

  • Подготовка и преглед на писмени документи, необходими за депозиране на искането за получаване на заместващо съгласие от съда;
  • Изготвяне на искова молба и окомплектоване и обвързване на изложените в молбата до съда обстоятелства относно необходимостта да бъде разрешено детето да пътува в чужбина с писмени доказателства, които удостоверяват тази необходимост;
  • Правно съдействие пред Районен съд след депозиране на искането с цел получаване на разрешение от районния съд;
  • Издаване на препис от Съдебното решение относно изричното разрешението на Районен съд след неговото постановяване;

Особен вид казуси свързани със семейните отношения между родители и деца след развода става все по-често срещан в практиката на всеки специализиран бракоразводен адвокат.

Това са казусите, които касаят отношенията между родители и деца след развода отнасящи се до пътувания на детето в чужбина и най-вече, когато липсва съгласие за това от страна на единия родител.Заместващо съгласие от съда, Съгласие по чл. 127а СК, Съдебно решение извеждане на дете в чужбина, получаване на заместващо съгласие от Районен съд, Адвокат родителски права, Съдебно решение - заместващо съгласие за извеждане на дете в чужбина, адвокат права на родител, получаване на заместващо съгласие чл. 127 а СК

Двамата родители са запазили добрите си отношения след състоялият се между тях развод, когато и двамата мислят първо за добруването на детето си, а не за своето его тези въпроси се решават сравнително лесно.

Ако родителят попълни декларация, че разрешава на детето да пътува в чужбина с другия родител, като задължително е да се посочи периода и страната, в които непълнолетният ще пребивава нещата се разрешават и въпросът е изчистен.

Получаването на заместващо съгласие за пътуване в чужбина на детето не винаги е възможно между родителите, като основни причини за това,

Налице са фактори, невидими за външни лица – между който и опасеният и страхът  на единият родител, че детето няма да се върне повече в страната и ще бъде изведено принудително  в чужбина, против неговата воля

В такива ситуации законът е предвидил отношенията между родителите да бъдат урегулирани от съда, като водещо за същият е интереса на детето и процедурата е добила популярност като заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

С последните Тълкувателни решения на Върховният касационен съд (ВКС)  се прие, че съдът може да разреши на непълнолетно дете да пътува в чужбина без съгласието на единия родител, но само за определен период от време, за определен брой пътувания или до определени държави. Това става известно от тълкувателно решение на гражданската колегия на съда.

С правна помощ, можем да Ви съдействаме, като адвокат по семейни дела да преодолеете това ограничение, като успеете да получите официален документ, с който ще осигурите свободното придвижване на детето в чужбина при разногласие на родителите!