fbpx

Публикации

Възстановяване на Нотариален акт

Голяма част от клиентите не знаят как се възстановява изгубен или унищожен Нотариален акт за собственост.

Законът ясно и точно дефинира условията, при които следва да се поиска възстановяване на Нотариален акт.

Законът разпорежда, че нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право се издават от нотариус

В конкретният случай се касае за нотариус или нотариална кантора, в чийто район се намира имотът.

На същият режим подлежат и действията върху недвижим имот и за удостоверяване на право на собственост върху имот.Неизпълнение по Предварителен договор

Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот пък се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията. Тук отново се касае за район, в който се намира имотът.

Как се изготвя Нотариален акт ?

Затова следва да отбележим, че подлежащите на вписване, отбелязване и заличаване актове се представят в два или повече еднообразни екземпляра.

В Закона има специална глава, озаглавена „Нотариални производства“

Там са посочени още общите правила за започване на нотариално производство, кои са страните в него, мястото и времето на удостоверяване.

Посочени са също така и особените правила, на които се подчиняват нотариалните производства.

Именно те са свързани с формата на нотариалния акт, как се издава този акт, какво е неговото съдържание.

Затова формата на всеки издаден Нотариален акт задължително трябва да е писмена

След като законът сочи, че  съхранението на тези нотариални актове се подреждат по специален начин, ред и в специални книги и др.

Издаване на унищожен или загубен Нотариален акт

Описаните правила са свързани обаче с издаването на нотариален акт.

В случай, че Нотариалният акт бъде загубен, унищожен или повреден такъв документ, може да бъде издаден по друга процедура.

В Република България както и в останалите държави се съхранява архив на документите по нотариалните производства. Възстановяване на Нотариален акт

В този смисъл оригиналът на нотариалния акт за собственост или за други вещни права е документ, който може да бъде лесно възстановен.

За съжаление не са редки случаите в които загубване на Нотариалния акт води до по-сериозни проблеми и дори до опити за злоупотреба.

В случай на нужда следва да се предприемат действия за неговото възстановяване, за изваждането на дубликат.( заверен препис на акта)

Правото да направи това е на собственика, а ако той е починал, оправомощени за това са неговите преки наследниците.

Всеки един от тях може да поиска да му бъде издаден дубликат ( заверен препис на акта за собственост), след като представи и легитимира себе си с  Удостоверение за наследници.

Дубликат на нотариален акт може да бъде издаден във всяко поделение на имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождението на имота.

Именно на това място се съхранява партидата на имота с всички документи и където има подписан и подпечатан екземпляр.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към кантората на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg