fbpx

Публикации

Обжалване Определения Разпореждания

Често се случва в съдебната практика по делата пред Районен или Окръжен съд, да се получи акт на съда, за който се налага обжалване Определения Разпореждания

Срещу незаконосъобразни Определения и Разпореждания на Районен, Окръжен или Апелативен съд се подава жалба.

В този смисъл съгласно закона на обжалване с частна жалба пред горната инстанция подлежат определения и разпореждания:

Обжалване Определения Разпореждания

А/ Определения, преграждащи хода на делото

Най-често са Определения за спиране или прекратяване на производството

Към тази група спадат и Определения за изпращане на делото на друг съд поради липса на подсъдност и прекратяване на делото.

Б/ Определения, предвидени в закона, че подлежат на обжалване, въпреки, да не преграждат  делото.

Най-често това са Определения за отказ за отмяна на наложена глоба, отказ за привличане или встъпване на подпомагаща страна, възобновяване или отказ от възобновяване на изпуснат срок, обезпечаване на иск и издаване на изпълнителен лист.

Изключение при обжалване на Определения и Разпореждания

Законът посочва, че останалите съдебни Определения и разпореждания, извън кръга посочен по-горе,  постановени в гражданския процес, не подлежат на самостоятелен контрол.

Те се отразяват на законосъобразността на самото решение по делото, която се проверява по реда на възизвното и касационно обжалване.

Съдебна процедура по обжалване на Определения и Разпореждания

Посочените по-горе Съдебни Определения и Разпореждания на Районен и Окръжен съд се обжалват с писмена жалба.

По правило самата писмена жалба следва да се разгледа в закрито  съдебно заседание, в което избраният и назначен за това съдебен състав се състой от  трима съдии.

Основания за отмяна или потвърждаване на съдебни Определения и Разпореждания 

В случай, че съдебният състав приеме, че представената от страна на процесуалният представител на жалбоподателя писмена жалба е неоснователна, тя се оставя без уважение.Обжалване Определения Разпореждания

Ако постановеният съдебен акт Определение или Разпореждане  е  незаконосъобразен, горният съд го отменя и връща.

При последваща отмяна на обжалвано съдебно Определение или Разпореждане, сезираният съд е длъжен да се произнесе по същество

Особености при обжалване на Определения и Разпореждания

Ако въззивен съд остави в сила Определение на първоинстанционния съд, то подлежи на обжалване пред Върховен Касационен съд.

В случай, че въззивният съд отмени обжалваното преграждащо делото съдебно определение на първоинстанционния съд, то е окончателно.

За повече информация можете да се обърнете на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg   

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения !

Виновна отговорност за неизпълнение

В един двустранен договор, сключен с оглед права и задължения възниква виновна отговорност за неизпълнение.

Едната страна – изпълнява, а другата се задължава да стори нещо или да предаде нещо за  изпълнение.

В практиката, често се срещат случай, в който длъжникът отговаря за виновното неизпълнение на задълженията си по сключен двустранен договор.

Виновна отговорност за неизпълнениеКогато длъжникът не изпълни и/или не осъществи задължението, което е поел по договора, то за него възникват вредни последици.

В случай, че е налице неизпълнение на задължението, то длъжника ще поправи вредите, които виновно е причинил.

Неизпълнението може да бъде два вида – пълно и неточно.

Пълното неизпълнение настъпва, когато длъжникът не е изпълнил нищо по договора.

Неточното изпълнение пък от своя страна може да бъде неизпълнение в качеството отношение или още лошо  изпълнение, изпълнение със забава или частично изпълнение.

В гражданско правните отношения между страните тежестта на правните последици зависят изцяло от степента и вината от това виновно неизпълнение на длъжника по договор.

Само при положение, че неизпълнението на договора се дължи на виновното поведение на длъжника, то той ще отговаря за вредите.

Вина от неизпълнение на задължение Виновна отговорност за неизпълнение

А/ Съществен момент е очертаване на недобросъвестността на длъжника, чиято форма следва да се различава и санкционира различно.

В този случай относно недобросъвестността на длъжника следва да се носи по-тежка отговорност, отколкото за неговата обикновена небрежност.

Когато е налице неизпълнение на двустранен договор, неизправната страна (длъжник), не е изпълнил задълженията си умишлено, то същия отговаря за всички преки и непосредствени вреди от своето неизпълнение, които са пряка последица от него.

При т.нар. обикновена небрежност длъжника отговаря за вредите следва да бъде ограничена само и единствено до тези възникнали вреди за кредитора, които са могли да бъдат предвидени

Б/ длъжникът не може да се ползва от клаузата за отпадане на своята отговорност при неизпълнение

Това се дължи когато това неизпълнение на задълженията му по договор с другата (изправна страна) са породени от умисъл или груба небрежност.

И двата случая, при които е налице отговорност за изпълнението на задълженията на едната страна по двустранен договор, вследствие  пряк умисъл или груба небрежност.

Тежест за доказване на вина при неизпълнение

С оглед пълното и недвусмислено доказване на вина следва да се разгледат :

А/ Длъжникът трябва да докаже невъзможността си за точното и надлежно изпълнение на своите задължения

Той може да посочи обстоятелства, „спомогнали“ да се освободи от нея.Виновна отговорност за неизпълнение

Чисто юридически това позоваване на невъзможността за изпълнение на своите задължения става чрез писмено възражение.

Б/ Вината на длъжника се предполага и той следва да докаже, че не е виновен или че не е могъл изпълни.

Кантората води активно граждански и търговски дела пред Районен съд и Окръжен съд с оглед неизпълнение на двустранни договори и претенции за неизпълнени договори и неустойка по чл. 92 ЗЗД.

В случай на допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално и с оглед на всички особености на конкретният правен случай.