fbpx

Публикации

Обжалване глоба от ТОЛ

В последно време все по-често се задава въпроса за обжалване на глоба от ТОЛ.

Съгласно чл. 10 ал. 1 т. 2 от ЗП за преминаване по платената пътна мрежа се дължи такса за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б ал. 3 /с обща технически допустима максимална маса над 3, 5 тона, извън тези по чл. 10а ал. 9/.

В разпоредбата na чл. 10 ал. 1 т. 2 от ЗП се посочва още, че заплащането на тол таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък

В този случай изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло

Отделно дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост отОбжалване глоба от ТОЛ

А/техническите характеристики на пътя или пътния участък,

Б/от изминатото разстояние,

В/от категорията на пътното превозно средство,

Г/ броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък

При преминаване през камерите на тол системата всеки автомобил без платена пътна такса се заснема. Законът указва, че при движение по републиканската пътна мрежа

А/ без платена пътна такса

Б/ без електронна винетка или

В/без тол такса, както и

Г/ при грешно декларирани данни за превозното средство,

на нарушителите се дава възможност да платят компенсаторна такса. Неизпълнение на задължението за заплащане на КТ представлява административно нарушение

За това нарушение следва да бъде наложено съответното административно наказание – Наказателно постановление, което може да бъде обжалвано пред съд.

Разпоредбата на чл. 10б ал. 4 от ЗП предвижда, че размерът на дължимата за плащане тол такса се определя

1/ Въз основа на реално получени декларирани тол данни, удостоверени по реда, предвиден в наредбата по чл. 10 ал. 7 или

2/ чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут

Съществуват две възможности за налагане на наказанияОбжалване глоба от ТОЛ

А/ чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и

Б/ чрез издаване на електронен фиш (ЕФ).

При съставяне на АУАН от контролен орган актът се съставя на водача на ППС-то в негово присъствие, като му се предоставя възможност, както да се запознае с него, така и да възрази срещу него.

Нарушителят има право да представи възражения и в три дневен срок след съставянето му на указания в издадения документ адрес.

Преди съставянето на акта, контролните органи следва да уведомят нарушителя за възможността да бъде заплатена компенсаторна такса (КТ).

Компенсаторната такса представлява механизъм за освобождаване от административнонаказателна отговорност при нарушения, свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Размерите на компенсаторните такси са определени в зависимост от категорията на ППС и неговите характеристики и са определени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Тяхното задължение е в 14-дневен срок от установяването на нарушението, да заплатят същата, като по този начин собственикът или шофьорът на превозното средство, с което е извършено нарушението се освобождава от административно-наказателна отговорност.

Нарушителите се санкционират от контролния орган Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез електронен фиш, който се обработва и издава в отсъствието на водача, или на пътя в момента на установяване на нарушението от екип на НТУ.

Размер на компенсаторни такси в зависимост от типа на превозното средствоОбжалване глоба от ТОЛ

В случай, че нарушителите не заплатят компенсаторна такса им се налага акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Успоредно с издадения АУАН се налага и парична глоба от 300 лева за леки автомобили.

Със заплащането на КТ нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност.

Поради това АУАН няма да бъде съставен и съответно няма да бъде наложена глоба в по-голям размер.

При извършване на проверка на пътя от контролните органи на Национално тол управление, същата може да бъде заплатена чрез карта на POS терминали, с каквито са оборудвани мобилните екипи на тол контрола.

Ако водачът откаже да заплати компенсаторна такса (КТ), контролните органи съставят акт за установяване на административно нарушение.

Финансови санкции следват и за тежкотоварните превозни средства над 3,5 т в зависимост от масата на превозното средство и броя оси в размер на 750 лв. до 3000 лв.

Системата показва датата и часа на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство

От данните може да се установи и стойността на компенсаторната такса, която собственикът може да заплати, за да не бъде санкциониран с по-голяма глоба.

След съставянето на АУАН, ако не е заплатена КТ в законоустановения срок, следва издаване на наказателно постановление, с което се налага глоба.

В 7-дневен срок от връчването му наказателното постановление може да бъде обжалвано чрез Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“ пред районния съд по местоизвършване на нарушението.

В разпоредбата на чл. 102 ал. 2 ЗДвП е въведено задължение за собственика да не допуска движението на пътно превозно средство по път, от платената пътна мрежа, само и единствено, че за пътното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на такса по чл. 10 ал. 1 ЗП според  категорията на пътното превозно средство

Справката в  www.bgtoll.bg чрез бутон „Проверка на нарушения“ може да са направи по регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното средство или ЕИК на фирмата. Проверка е възможна и по номера на връчения електронен фиш.