Публикации

Жалба прокуратура

Подаване на жалба прокуратура за престъпление от общ характер по НК

Често се случва на пострадали от престъпление или свидетели на извършено престъпно деяние да подадат писмена жалба до полиция или прокуратура за извършено деяние.

В повечето случай пострадалите не са наясно с данни за извършителя или справка относно неговата самоличност, поради което не подават такава инфомация до съответните органи.  Като адвокат по наказателни дела, можем да Ви помогнем да подадете сигнал, жалба до прокуратурата:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;

… както и да Ви помогнем да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Важно е да се отбележи, че независимо дали разполагате с данни за неговия автор, следва да уведомите за това органите на прокуратурата.

Изготвената жалба до прокуратурата депозираме лично за което получаваме и деловоден номер, под който той е бил регистриран, така че да бъдете улеснени при извършване на последващи справки за движението на преписката в съответната Районна прокуратура.жалба прокуратура

Подаденото и подписано от Вас съобщение трябва да съдържа данни за актуален адрес, на който впоследствие да бъдете уведомени за резултатите от преписката. Подготвяйки жалбата до прокуратурата като адвокат по наказателни дела, целим да изложим максимално подробно известните Ви факти, а не да използваме абстрактни и принципни изявления.

Обжалване прокурорско постановление. Отказ за образуване досъдебно производство

В голяма част от случайте съответните органи и прокуратура отказва да образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител. В случай че прокурорът, който е разпоредил проверката по постъпилата жалба до Районна прокуратура.

Районна прокуратура може да стигне до извода, че не са налице данни за престъпление или че деянието, за което сме подали жалба, е престъпление, чието преследване се реализира по частен ред, се съставя постановление за отказ да се образува наказателно производство.

Препис от това прокурорско Постановление ще получим в случай, че сте ни упълномощили като адвокат по наказателни дела.

Кантората съдейства активно за издаването на Удостоверение за липса на образувани или висящи наказателни производства, както и на Удостоверения за липса на образувани или висящи наказателни производства от НСС. 

С оглед на дългогодишният опит при подаване на жалба до Прокуратурата следва да Ви  обърнем внимание, че упражняваме предоставената ни  правна възможност за обжалване отказа за образуване досъдебно производство пред по-горестоящата окръжна или апелативна прокуратура.

В този случай при подаване и обжалване отказът за образуване досъдебно производство, подготвяме писмена жалба срещу прокурорско Постановление, в която излагаме правни аргументи по същество пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, с искане  да го отмени като незаконосъобразно.

В този случай прокурорът, на който същата е разпределена, ще изиска материалите по преписката от прокуратурата, чието прокурорско постановление обжалвате, и ще се произнесе в 3-дневен срок, за което ще бъдем уведомени.

Правна възможност за подаване на жалба и обжалване на прокурорско Постановление е жалбата срещу постановлението за отказ да се образува наказателно производство чрез прокуратурата, издала това постановление, подготвена от страна на специалист по наказателни постановления и мерки на процесуална принуда, наложени от страна на съда.Жалба прокуратура

В този случай Районният прокурор, който се е произнесъл, ще приложи жалбата към преписката и ще изпрати окомплектовани всички материали в горестоящата Окръжна прокуратура за последващо разглеждане и проверка.

Това ще улесни прокурора, който разглежда преписката, в преценката му дали да препрати съобщението Ви в друга прокуратура по компетентност или сам да възложи съответната прокуроска проверка.

Кантората следи преписката, случай че жалбата бъде препратена в друга прокуратура (напр. прокуратура в друг съдебен район), за което ще Ви  уведомем за последващото движение на преписката към други инстанции и очаквани резултати от извършената проверка по Вашият случай.