fbpx

Публикации

Жалба срещу медицинско лице

Често пъти се случва да се стигне до грешка при операция или пставяне на диагноза. В този случай говорим за възникване на отговорност и жалба срещу медицинско лице.

Всички граждани, в качеството им на „пациенти” имат право да се жалват при нарушаване на правата им в лечебни заведения за възникнала отговорност за лекарска грешка.Жалба срещу медицинско лице

Как се подава жалба до медицинско лице ?

Подаването на жалба срещу медицинско лице е правна възможност на пострадал по произволна манипулация или медицинска процедура.

Правото на жалба срещу лекар е регламентирана в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор.

Всеки пострадал пациент има право на жалба и сигнал до съответната съдебна инстанция и служби по здравеопазване.

Това свое право той може да упражни при нарушаване на правата му или спорове от медицинското обслужване.

При констатиране на нарушение и лекарска грешка се  съставя акт за установяване на административното нарушение

След като бъде връчен акта се издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Жалба срещу медицинско лице

Какво представлява лекарска грешка ?

Професионална лекарска грешка“ е неточна диагноза, грешки в части от диагнозата или лечение на пациент, както и грешка в медицински грижи или неизпълнение на медицинска манипулация.

Лекарската грешка в лечението лежи в основата на лекарската отговорност и подаване на жалба срещу медицинско лице.

Всяка една небрежност, и отклонение от стандарта може да доведе до увреждане, а пък това до нарушаване телесната цялостност.

В такива случаи възниква гражданска отговорност – деликтна отговорност за неспазване и нарушаване на правилата към пациент, както и неполагане на дължима грижа.

Основното правило е забрана да се вреди други му.

Всеки лекар или медицинско лице е задължено да обезщети причинени на пациент имуществени вреди и неимуществени вреди.

По смисъла на чл.52 ЗЗД, когато грешка при преглед, манипулация или лечение е допусната в лечебно заведение, то отговаря солидарно с лекаря на общо основание.

Елементи на лекарската грешка ?

Важен елемент от установяване на грешка при лечението на едно лице е наличието на увреждане и настъпили от това лечение вреди.

Към основните предпоставки за възникване на гражданска отговорност на медицинско лице са : 

1. Неизпълнение или неправилно лечение на пациент

Характерен пример за това са нелекуване въпреки установена диагноза, недостатъчно лечение, „оперативна грешка“, ненавременна операция, умишлено инфектиране; ненаблюдаване на болния и недоставяне на информация за пациента

2.Противоправността и липса на информирано съгласие от пациентЖалба срещу медицинско лице

Като противоправно се характеризира всяко лечение или диагноза, когато липсва съгласието на пациента.

Лекарската отговорност възниква, когато лекуваният пациент е претърпял вреди.

Лекарят трябва да изисква разширено писмено предварително съгласие – за лечение на пациента и всяка манипулация по него.

3. Възникнала вината– умисъл и небрежност.

Това представлява субективното отношение на медицинското лице, знаейки за увреждането .

Умисълът подлежи на доказване от пациента, докато небрежността се предполага.

Лекарят е длъжен да доказва, че няма вина за настъпването на увреждането на пациента.

4. Вредите– увреждането на здравето и телесната цялост, настъпила смърт или причиняване на телесна повреда  – имуществени разходи за лечение, неимуществени за претърпяни болка и страдания и др.

5. Причинно – следствена връзка между лечението, извършено от лечебно заведение или медицинско лице в кръга на неговите правомощия и възложено лечение с настъпилите вреди.

Адвокат лекарска грешка

В практиката може да срещнете термини,като „медицинска грешка” и „лекарска грешка”, за което Ви е нужен адвокат лекарска грешка. 

С първия термин се означават грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес.Адвокат лекарска грешка, търсене на отговорност за лекарска грешкам адвокат обезщетение за лекарска грешка, съдебно Споразумение за лекарска грешка, изплащане на обезщетение лекарска грешка, съдебно дело за отговорност на медицинско лице, Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

С втория – персонални неправилни действия или бездействия на лекаря.

Какво представлява лекарска грешка ?

За лекарска грешка се говори и когато сме свидетели на небрежност от страна на медицинското лице.

Грешка на лекар е липса на старание и внимание към пациент и здравословното му състояние.

Ако сте потърпевши от такова небрежно отношение от страна на Вашия лекуващ лекар потърсете помощта на адвокат по медицинско право.

Определението за „неправилно лечение” е основание за търсене на отговорност.

Небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или в лечебно заведение.

Ако потърсите в български или чуждестранен речник обясние за термина „лекарска грешка” вероятно няма да намерите такова. Не съществува универсално определение на този термин.

Все повече дела за лекарска грешка се образуват по жалби на пострадали. При тях съдът признава, че медиците не са приложили основни мерки и стандарт за лечение на пациентите.

Повечето лекари не правят необходимото за лечение на пациентите и именно тук възникват основателни и сериозни причини за изплащшане на парични обезщетения от лечебното заведение.

В някои случаи става въпрос за огромни суми, като в този смисъл е задължително наемането на адвокат по медицинско право  за следното:

 • неправилна диагноза;
 • грешно подадено лекарство
 • забавяне на лекарството;
 • получена алергична реакция от неправилно лекарство или манипулация;
 • опериране на грешен орган
 • забравяне на скалпел, ножица или друг медицински инструмент в тялото на пациента;
 • вътреболнични инфекции;
 • усложнения след неправилна операция;
 • инвалидизация след проведено лечение;
 • смърт на пациент;
 • работа с повредена апаратура, довела до усложнения по лечението;
 • грешни лечебно-диагностични процедури;
 • липса на професионална компетентност или недостатъчна квалификация;
 • лекарска небрежност; извършено частично лечение; травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Ние можем да Ви помогнем!

Ако се нуждаете спешно от адвокат по медицинско право, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

Ще Ви окажем така необходимата правна помощ и съдействие, при търсене на отговорност за лекарска грешка на медицински лица.

Инфектиране, ненаблюдаване на болничното състояние на пациента или непредоставянето на достатъчно информация на пациента за въпроси, които пряко засягат здравословното му състояние е повод за ангажиране адвокат по медицинско право.

За повече информация и съдействие при инцидентс с лекарска небрежност, свържете се с нас на телефон + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg