Публикации

Изготвяне касационна жалба ВКС

При разпределение на съдебните дела, движението на всяко отделно производство започва от началната първа инстанция и логично при продължително оспорване приключва с подаването на т.нар. Касационна жалба пред ВКС.

Основна задача на всеки адвокат, с опит в обжалването на съдебни решения на второинстанционните (Апелативни или Окръжни)  съдилища е да изготви,  подготви адекватна правна стратегия и юридическа защита, като отчете пропуските при направеното надлежно оспорване на Съдебните решения пред Районен съд или при подаването на възивна жалба срещу решение на Районен съд или Окръжен съд.

Следва да подчертаем, че в съответства с настоящата съдебна практика, касационното обжалване пред състав на ВКС е последният редовен способ за упражняването на надлежен съдебен контрол върху невлезли в сила съдебни решения на Апелативни и Окръжни съдилища.

Това касационно обжалване и съдебно оспорване решенията на Апелативни и Окръжни съдилища обаче има незадължителен характер.

Съгласно закона, на касационно обжалване и разглеждане на касационни жалби подлежат само и единствено невлезли в сила съдебни актове на въззивна инстанция.

Като действаща съдебна инстанция ВКС е единственият съд, който има касационни функции по граждански дела, които упражнява след като е надлежно сезиран от страните по делото.

Разглеждането на подадена касационна жалба е само възможна фаза от развитието на процеса.

Нейното провеждане зависи от строго регламентирани основания, изброени в чл. 280 от ГПК.

В зависимост от тяхното наличие, ВКС приема или отказва да приеме за разглеждане конкретното дело, поради което е нужно да бъде обяснена и спецификата на самото производство пред тази инстанция.

Изготвяне касационна жалба

Настоящата съдебна практика е въвела т.нар. „Изложение на основания за  касационно обжалване“  на съдебното решение на втората инстанция или т.нар. жалба за касационни основания.

В повечето случай подаването на това т.нар. „Изложение на основания за  касационно обжалване“ има своя характерна специфика и като сложност надвишава дори и самата Жалба до ВКС.

То има за цел да очертае всички онези принципи и причини по смисъла на чл. 290 ГПК, съгласно които следва да бъде отменено порочно съдебно решение на втората инстанция – най-често Апелативен или Окръжен съд.

Изготвянето на надежна и адекватна правна защита по граждански и наказателни дела, както и подготовката на касационна жалба до Върховен касационен съд, независимо дали е гражданско или наказателно дело , заедно с молби за възобновяване, изискват сериозно познаване на материята.

Съществена е подготовката на всеки адвокат за изготвяне на касационна жалба при обжалване на съдебни решения пред ВКС, както и същината на всяко едно гражданско или наказателно дело, съответно, извършена надлежна проверка на съдебната практика по конкретният правен казус.

Новите промени в практиката на ВКС 

 1. Промяната в чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – правният въпрос от значение за изхода на делото е решен в обжалваното въззивно решение в противоречие със задължителната практика на ВКС и ВС, както и в противоречие с практиката на ВКС.

Тази практика, изразяваща се в издаване на постановления и тълкувателни решения на ВС и тълкувателни решения на ВКС, има абстрактно-нормативен характер, за разлика от незадължителната практика на ВКС, изразяваща се в казуално тълкуване на закона при разглеждане на конкретни спорове и разрешаване на свързаните с тях казуси.

Новата редакция на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК предвижда промяна в съдържанието на задължителната практика на ВС и ВКС като общо посочва, че това са тълкувателните решения и постановления на бившия Върховен съд и настоящия Върховен касационен съд, което е по-широко по обхват от дефинираната в ТР № 1 от 2009 г. задължителна практика на върховните съдилища.

По този начин, въпреки указателния им характер в обхвата на тази практика, са включени и тълкувателните решения на общото събрание на гражданската колегия на бившия ВС преди влизане в сила на първия ЗСВ от 1994 г., а не само постановленията на неговия пленум и тълкувателните решения, постановени след приемане на отменения ЗСВ от 1994 г.

Освен това в задължителната практика се включват тълкувателните решения не само на гражданската и търговската, но и на наказателната колегия на върховните съдилища

2. Отпадане на предишното основание за допускане на касационно обжалване – противоречиво решаване на правния въпрос от съдилищата. Отмяна на чл. 291 ГПК

Новият текст предвижда, че като основание за допускане на касационно обжалване, този въпрос от значение за изхода на делото е решен от въззивния съд в противоречие с актове на Конституционния съд (КС) на Република България или на Съда на Европейския съюз (СЕС).

3. Правният въпрос е решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България – чл. 280, ал. 1, т. 2, пр. 1 ГПК

Правният въпрос, чието разрешение е от значение за допускане на касационното обжалване, се свързва с прилагане на материален или процесуален закон от съдилищата.

С оглед на това актовете на КС, които визира чл. 280, ал. 1, т. 2, пр. 1 ГПК, са тези от тях, с които този съд се произнася по искане за установяване на противоконституционност на закони или съответствието на закони с общопризнатите норми на международното право или с международни договори, по които България е страна.

4. Правният въпрос е решен в противоречие с актове на Съда на Европейския съюз

Степента на подготовка за изготвянето на касационна жалба пред ВКС е необходимо да бъде достатъчно сериозна,тъй като тази жалба и изложението на касационните основания, се чете от опитни съдии с голям  съдебен стаж и задълбочен поглед върху материята.

Като от основателността на тези аргументи при подготовката на касационната жалба зависи шанса за отмяна в рамките на Върховния касационен съд на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

5.Основание за допускане на касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост на обжалваното въззивно решение – чл. 280, ал. 2, пр. 1 и 2 ГПК

По всички тези въпроси, може да се обадите, като ще положим усилия за решаване на вашите проблеми, независимо дали сте печелили или губили на предходните инстанции.

6.Основание за допускане на касационно обжалване при очевидна неправилност на обжалваното въззивно решение – чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК

Тук се има в предвид всички онези съществени нарушения на императивна материалноправна норма, както и на основни съдо-производствени правила – ограничаване на правото на участие на страната в процеса, решаване на делото от съдебен състав, въпреки наличието на предпоставките за отвод на негов член, липса на мотиви на обжалвания пред ВКС съдебен акт, както и наличие на явна необоснованост на постановеното въззивно решение

Характерна особеност на това производство е, насочването към всички допуснати пропуски и недостатъци по приключилите предходни производства, най често Апелативен съд, Окръжен съд.

Същественото е да бъде спазен едномесечният срок за обжалване, както и да бъде направен внимателен преглед на всички особености на предходните инстанции.

Следваща характерна особеност е подадената жалба да бъде изготвена и приподписана съгласно Тълкувателно решение Nr.1/ 19 февруари 2010 – ВКС от специално упълномощен за това адвокат, каквото е изискването на закона.

Допълнителна причина за това е надлежното излагане на въпросите, в съответсвие със сложността на всеки отделен казус и съобразяване с изискванията на ГПК.

Възможно е да  е налице и пропуски и грешки в Съдебните решения на предходните инстанции затова в такива случай Законодателят е предвидил и особени процедури по атакуване включително на влезли в сила присъди или решения. Тези пропуски е нужно да бъдат ясно и точно посочени и обосновани.

Пропуските биха могли да бъдат както Ваши, така и на защитата ви.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg   

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения