Публикации

Форсмажорни обстоятелства

С оглед настъпилите обстоятелства и удълженото извънредно положение в страната до 13.05.2020г. се наложиха редица особености, във връзка с т.нар. форсмажорни обстоятелства.

При действието на извънредното положение, прекратяването на работа и липсата на финансов ресурс за дейността на отделните фирми и търговски дружества се явява т.нар. форс мажорни обстоятелства

В случая, съобразно приетият Закона за мерките по време на извънредното положение форсмажорни обстоятелства при парични отношения и финансови задължения няма, тъй като се счита обикновено, че пари винаги могат да се намерят.Форсмажорни обстоятелства

Правната уредба на събития от извънреден характер се намира в чл. 306ТЗ. Под “непреодолима сила” – форс мажор се разбира настъпил факт или събитие от извънреден характер.

Този факт или събитие от извънреден характер, следва да е настъпил след сключване на съответния договор, за който едната от страните се позовава.

Необходимо е фактът или обстяотелството да е непредвидимо

Под терминът „непредотвратим“ се има в предвид следните понятия възникнал пожар, производствена авария, военни действия, природни бедствия – буря, проливен дъжд, довел до съществени наводнения, градушка, унищожила посеви, тежко земетресение над 4-5 степен, продължителна суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, производствени и транспортни стачки, организирани безредици и др. Форсмажорни обстоятелства

При възникване на този род факти и събития от извънреден характер длъжниците могат да договоря и не отговарят за неизпълнение на задълженията си поради невиновна невъзможност за изпълнение вседствие възникнали в закона предпоставки.

За да е осъществен състава на непреодолимата сила, същата следва да е довела до настъпването на непредвидено и непредотвратимо събитие.

Такова събитие довело до обективно невъзможно за страните да предвидят настъпването на такива събития, които ще представляват пречка за изпълнение на договорни задължения. Форсмажорни обстоятелства

Извънредният характер на събитието е следващият изискуем елемент от състава на непреодолимата сила.

Извънредният характер се обуславя от неговата нетипичност за разликата му с обичайното стечение на обстоятелствата при сходни условия.

Много важно е да се отбележи, че за да може длъжникът правомерно да се позове на непреодолима сила, длъжникът не трябва да е бил изпаднал в забава преди възникване на форсмажора.

Ако задължението е настъпило преди възникването на събитието от извънреден характер, длъжникът НЕ може да се позове форсмажор.

Правният способ за отказ от изпълнение на договорни задължения поради непреодолима сила се изразява в депозиране на писмено уведомление пред другата страна по договора в подходящ срок от настъпване на събитието от извънреден характер.

При надлежно уведомяване на другата страна, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по договора се спира.

При липса на уведомяване на другата страна се дължи изпълнение, както и обезщетение за причинените от това бездействие вреди.

Важно е да се отбележи, че длъжникът ще продължава да дължи изпълнение по договора, който е сключил, до развалянето му.

В хипотезата когато длъжникът правомерно се позовава на форсмажор за кредитора остава отворена възможността да прекрати договора, ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че доведе до отпадане на интереса на последния от изпълнение на договорните задължения.

Отделно са налице и непарични последници от приемането на чл. 6  Закона за мерките по време на извънредното положение, тъй като с тях се касае  за последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Тези последници се включат сред тях и последици като право на задържане по чл.91 ЗЗД, възражение за неизпълнен дълг, прекратяване на договорно основание и т.н.

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обнародван, ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) бяха въведени ограничителни мерки.

Тези мерки засегнаха много търговски обекти в страната – затворени са ресторанти, хотели, кафенета и др. Определено това попада под определението за непреодолима сила.

Форсмажорни обстоятелства

Не всеки обаче може да се позове на непреодолима сила.

Необходимо е да са налице преки последици, водещи до невъзможност за изпълнение на задълженията по договора за наем, произтичащи от конкретни ограничителни мерки

Такива са търговците, за осъществяване на дейността, на които е наложена пълна забрана.

В тежест на длъжника е да докаже по какъв начин непреодолимата сила е ограничила възможността му да изпълни задължението си.

Нормата на чл. 6 Закона за мерките по време на извънредното положение се прилага както за заварените положения, така и за нововъзникнали, по време на извънредното положение, парични задължения.

Юридическо значение на забавата по чл. 6 ЗМВИП

При заварени и сключени сделки страните по частни сделки нямат възможност да развалят валидно сключени договори, въз основа на т.нар. забава на плащането от страна на длъжник както и да се упражнява право на задържане на кредитор

Всичко това означава, че не може да се ангажира и отговорността на длъжника поради форсмажорни обстоятелства.

С промените в ЗМВИП и по специално, съгласно условията на  чл.6  неизпълненото задължение за наем няма да бъде основание за разваляне на Договор за наем.

След преминаването на тези обстоятелства обаче задълженията на двете страни по договора се възстановяват и изпълнение ще се дължи. По същият начин стои и положението с договорите за туристически пакет.

Чл. 6 от Закона за мерките по време на извънредното положение в съответствие с разпоредбите в областта на туризма и предплатените пътувания в чужбина.

Промените в ЗМВИП …….

С приемането на настоящите промени в Закона за мерките по време на извънредното положение се цели облекчаване на гражданския и търговския оборот.

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

т.е. наемодателят няма да може да иска разваляне на договора за наем (което право дори и да имаше съобразно чл. 88, ал. 1 ЗЗД няма да има обратно действие), ако не са платени вноските за наем до края на извънредното положение.

Голяма част от задълженията тепърва ще излизат, поради което е необходимо да се съобрази всяка една мярка и действие по време на извънредно положение с финансовата обезпеченост на договорните задължения

Това следва да се извърши във връзка с тяхното надлежно и своевременно погасяване, заедно с изпълнение на правоотношенията по договорите.

Определено нормата е доста широка и може да се стигне до злоупотреби и неприятен резултат.