fbpx

Публикации

Eвропейска заповед запор на банкови сметки

Във всички държави членки съществуват национални процедури за налагане на обезпечителни мерки, като например заповеди за запор на банкови сметки, но условията за допускане на такива мерки и ефикасността на тяхното изпълнение се различават драстично.

Европейската заповед за запор се прилага по отношение на парични искове по трансгранични граждански и търговски дела, с изключение на  данъчни, митнически или административни дела, както и дела, по които се търси отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт. Eвропейска заповед запор на банкови сметки

Запорът на банкови сметки е обезпечителна мярка – легален инструмент за събиране на вземания, който се налага със съдебно разпореждане на частният или публичен съдебен изпълнител или на друг, овластен от закона орган или лице.

Разпореждането се извършва за определен срок от време по конкретно вземане на длъжника от банка за депозирана сума се блокира и предназначава за целите на принудително удовлетворяване на вземането на взискателя.Eвропейска заповед запор на банкови сметки

С налагане на обезпечителната мярка т.нар. запор на банкови сметки на длъжника се забранява на същия да се разпорежда със своето  вземане и наличност по банковите сметки.

На търговската банка се указва като задължено лице – доставчик на платежни инструменти по смисъла на ЗПУПС, да заплаща на частният съдебен изпълнител, дължимите в изпратото запорно съобщение суми;

Европейската заповед за запор е алтернативна мярка за кредитора за бърз запор на парични средства по банкови сметки на длъжник в Европейски съюз. Прилага се както по граждански и търговски дела спрямо длъжници – физически или юридически лица.

Правната основа за Европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки, е Регламент (ЕС) № 655/2014 (прилага се от 18.01.2017 г.) за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

Eвропейска заповед за запор на банкови сметки Eвропейска заповед запор на банкови сметки

В европейското законодателство в областта на събиране на вземанията, през 2014г. бе въведена с Регламент (ЕС) No 655/2014, процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки („Заповед за запор“)

Считано от 18 януари 2017г. Регламентът, влязъл в сила 2014г. не се прилага в Обединеното Кралство и Дания.

Процедурата цели да служи като обезпечителна мярка и позволява на кредитора да се сдобие със заповед за запор.

Процедурата позволява кредиторът реално да „блокира“ за определен период от време, всички налични парични средства на длъжника във всяка една банка на територията на Европейският Съюз.

Издаването на т.нар.Европейска заповед за запор„, издадена в една държава-членка има пряко приложение в друга държава-членка, като не е необходима специална процедура по признаване.

Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернатива на съществуващите по националните законодателства аналогични мерки (например обезпечителни запори). Процедурата служи като допълнителна защитна мярка по трансгранични граждански и търговски дела.

Действие на европейската заповед за запор на банкови сметки

С процедурата не могат да се налага запор върху финансови инструменти, а също така тя е неприложима и по отношение на длъжник, спрямо който е образувано производство по обявяване в несъстоятелност или аналогична процедура.

Обхватът на запора е лимитиран до парични средства, кредитирани по сметка във всякаква валута, или други подобни вземания, даващи право на изплащане на пари, като например депозити на паричния пазар.

За връзка с нас можете да се обърнете на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл :  office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде взето под внимание и ще се разгледа всеки отделен случай, с оглед максимална защита на Вашите права.

Как се издава Европейска заповед за запор на банкови сметки ?

Кредиторът следва да е в състояние да получи обезпечителна мярка под формата на европейска заповед за запор на банкови сметки, която да предотвратява прехвърлянето или изтеглянето на средства, държани от неговия длъжник в банкова сметка в държава членка, ако съществува опасност без такава мярка последващото изпълнение на неговото вземане срещу длъжника да бъде възпрепятствано или съществено затруднено.
Запорът на средства, държани в банковата сметка на длъжника, следва да попречи да се използват средствата не само от самия длъжник, но и от лица, упълномощени от него да извършват плащания чрез тази сметка, напр. чрез постоянно платежно нареждане, чрез директен дебит или ползване на кредитна карта.

Кой може да се възползва от Европейска заповед за запор на банкови сметки?

С Регламента е създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Съгласно изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), кредиторите в една европейска държава ще могат да обезпечават своите искове срещу длъжниците си чрез налагането на запор върху банковите им сметки в чужбина. Идеята е да се спре порочната практиката за възпрепятстване на реалното изпълнение на парични задължения. Трансгранично събиране на вземания е налице в случаите, когато кредиторът ищец е с местоживеене или седалище в една държава от ЕС, а съдът, който е компетентен да разгледа делото, както и банковата сметка на длъжника, върху която се цели налагането на запора, се намират в друга държава от съюза, както и в случаите, когато компетентният съд е в една държава членка, а банковата сметка – обект на запора, в друга.

Къде се подава искане за издаване на европейска заповед?

Самата процедура стартира при подаване на искане до компетентния съд за издаването на т.нар. европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки. Същото искане може да бъде отправено както пред всяка отделна в случай че делото е стигнало до този етап на обжалване.