fbpx

Публикации

Защита пострадал престъпление

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), на пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси.

Израз на правото на защита на пострадалия е и възможността при упражняване на процесуалните си права в производството да се представлява от упълномощен процесуален представител.

Защита пострадал престъпление

Защита пострадал престъпление

В хода на досъдебното производство пострадалият в престъпление  може да се представлява от адвокат по наказателни дела, който следва да е упълномощен по реда на чл. 93, ал. 1–5 НПК. Адвокат по наказателни дела и досъдебно производство може да бъде упълномощен писмено, с изрично пълномощно, или устно.

Изготвянето на съответното писмено пълномощното следва да бъде направено от Адвокат по наказателни дела и досъдебно производствов писмена форма, но трябва да бъде подписано от упълномощителя.

Устното упълномощаване е възможно да се извърши пред съответния орган на досъдебното производство и следва да се впише в протокола, съставян за съответното действие по разследване или процесуално действие.

Пълномощното, с което пострадалият упълномощава процесуален представител в производството, може да бъде депозирано пред органа на досъдебното производство, както с изрична молба, така и с представянето му без придружителен документ на органа на досъдебното производство.

Пълномощното може да се депозира както от упълномощителя, така и от упълномощения адвокат по наказателни дела и досъдебно производство.

Пълномощното следва да се депозира пред онзи орган на досъдебното производство, който предстои да извършва съответните действия по разследването или процесуални действия с участието на пострадалия и неговия процесуален представител.

В случай, че предстои съдебен разпит на пострадалия, на който последният желае участва и неговият процесуален представител, пълномощното следва да се депозира пред водещия разследването, който предстои да проведе разпита.

Ако разследването вече е приключило и материалите по досъдебното производство са изпратени на наблюдаващия прокурор, по компетентност, и пострадалият желае да се запознае с материалите по делото или да направи нови доказателствени искания чрез своя повереник, молбата следва да се депозира от Адвокат по наказателни дела и досъдебно производство, ведно с приложенията към нея, в деловодството на компетентната прокуратура.

ПРАВА ПО ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Освен от лице, което упражнява адвокатска професия, пострадалият може да се представлява в производството и от своя адвокат по наказателни дела и досъдебно производство, както и разбира се възходящ или низходящ роднина.

Не може да бъде повереник или адвокат по наказателни дела и досъдебно производство: лице което е :

1. който е бил или е защитник на обвиняемия;

2. който е представлявал или е давал съвети на обвиняемия;

3. който е представлявал или е давал съвети на противната страна;

4. който е участвал в производството в друго процесуално качество;

5. който е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор, или разследващ орган по делото (чл. 100, ал. 3 вр. с чл. 91 НПК).

Защита пострадал престъпление

Защита пострадал престъпление

Лицата, които не могат да бъдат защитници, са длъжни сами да се отведат. Ако те не направят това, съответният орган ги отстранява от участие в наказателното производство служебно или по искане на заинтересования (чл. 100, ал. 3 вр. с чл. 92 НПК).

Процесуалният представител на пострадалия, а именно адвокат по наказателни дела и досъдебно производство упражнява правата му в хода на досъдебното производство.

Същевременно, пострадалият, който е упълномощил процесуален представител разполага с възможност да упражнява процесуалните си права сам или съвместно с упълномощения процесуален представител.

Адвокатът по наказателни дела и досъдебно производство има право да се запознае с материалите по досъдебното производство, да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които накърняват неговите или на упълномощилото го лице права и тези, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.

Пострадалият може да поиска да бъде призоваван и да му бъдат връчвани книжа и документи на съдебния адрес на упълномощения си процесуален представител, но това не е задължително.

Следва да се отбележи, че в хода на досъдебното производство не само пострадалият, но и свидетелят има право да се консултира с адвокат (вж. чл. 122, ал. 2 НПК).

В случай, че свидетелят не е и пострадал, упълномощеният от него адвокат по наказателни дела и досъдебно производство може единствено да му предостави правна консултация и да обжалва актовете на органите на досъдебното производство, които накърняват неговите права и законни интереси (например постановление за налагане на глоба и/или принудително довеждане).

Ето защо е достатъчно свидетелят или упълномощения от него адвокат по наказателни дела и досъдебно производство като представи пълномощното към началото на действието по разследването с негово участие или ведно с жалбата срещу акта, с който са накърнени правата и законните му интереси.

За повече въпроси или информация за образувани наказателни дела, съдебни дела по мерки за неотклонение и наказателно преследване в чужбина, може да се обърнете към нас за информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg