fbpx

Публикации

Доказва ли фактурата договор ?

В последните няколко години все по-активно сме търсени за събиране на задължение с въпроса доказва ли фактурата договор ?

Сама по себе си, фактурата не е достатъчна за това, но в преобладаващият брой от сделки, тя съставлява ясно доказателство за наличието на правоотношения.

Като официален документ, тя отразява не само наличието на задължение на едната страна, в случай, че другата е изпълнила договора, но и сделката между тях.

В тежест на ищеца е да докаже сключени договори за търговска продажба, по които е предал стоките и същите са приети без възражение, както и размера на дължимата сума.

Съгласно чл. 55 ал.1 ТЗ редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на сделки.

Доказателствена сила на издадена фактураДоказва ли фактурата договор ? 

В голям брой от случаите отразеното във фактурата задължение съществува дори да се приеме, че същата е неистинска, съгласно трайната съдебна практика на ВКС.

Оспорването й като неавтентичен документ върви по специален ред предвиден в закона.

Следва да се съобрази, че реално предаване на стока или извършена услуга се установява изрично по делото  по друг начин.

Съдът преценява въпроса: „Доказва ли фактурата договор, съобразно всички доказателства по делото, в това число и показания на свидетели, касателно извършена услуга или доставка на стоки.

Отразяването на фактурата в счетоводството на ответника включване й в дневника за покупко-продажби по ДДС, ползване на данъчен кредит представлява признание.

Именно това представлява недвусмислено признание на задължението и доказват неговото съществуване.

По въпроса „Доказва ли фактурата договоре налице богата съдебна практика на ВКС, в т. ч. и решение № 46 от 27.03.2009 г. по т. д. № 454/2008 г.,

Тази съдебна практика е и по реда на чл.290 ГПК

Тази съдебна практика има задължителен характер- указанията по т. 2 Тълкувателно решение на ОСГТК на ВКС 19.02.2010

Съдебната практика относно фактурата 

В богатата съдебна практика е прието, че фактурата може да бъде приета като доказателство за възникнало договорно правоотношение

Най-често се касае за Договор за продажба между страните доколкото в самата фактура фигурира

А/ описание на стоката по вид стойност,

Б/ уговорен между страните начин на плащане,

В/ наименованията на страните и

Г/ време и място на издаване.

Законодателят е приел, че отразяването на фактурата в счетоводството на ответника – купувач, включването й в дневника за продажбите по ДДС

Налице са доказателства на въпроса „Доказва ли фактурата договори ползването на данъчен кредит по нея представляват признание на задължение и доказва съществуването му.Доказва ли фактурата договор ?

Съобразно трайната практика на ВКС, фактурата може да бъде приета като доказателство за възникнало правоотношение по договор за търговска продажба между страните

Предпоставка за положителен отговор на въпроса „Доказва ли фактурата договор“ е фактът, че щом като в нея фигурира описание на съществените елементи на сделката

Най-често е посочена е стоката по вид и стойност, начинът на плащане, наименованията на страните и времето и мястото на издаването й;

Само по себе си отразяването на фактурата

А/ в счетоводството на ответника – купувач,

Б/ включването й в съответния дневник по ДДС и

В/ ползването на данъчен кредит по нея

представляват недвусмислено признание на задължението и доказват неговото съществуване;

Доказателства за положителен отговор на въпрса „Доказва ли фактурата договорса и неподписаните фактури за извършена доставка или услуга.

За допълнителна информация по събиране суми по фактури, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Може ли да водим дело, ако фактурата е неразписана ?

Неподписаната фактура не доказва съществуването на договор, но може да се води дело за сумите по нея. В случай, че имате несъбрани вземания по фактури, които сте издали на Ваши контрагенти, то несъмнено сте се запитвали какви права имате и как да съберете вземането си по тези фактури. Обикновено при осъществяване на дейността си търговците не сключват писмен договор, а издават данъчна фактура.

Има ли ли проблем когато фактурата е подписана от лице което няма представителна власт ?

В търговската практика, фактурата бива подписвана от служители на получателя на стока или услуга или от други лица. Това не се възприема като необичайно. Когато фактурата е осчетоводена, включена в дневника за покупките и за нея е ползван данъчен кредит, се приема, че търговецът е потвърдил извършените от трети лица действия по приемане на стоките.

Значение на осчетоводена и отразена фактура ?

Когато фактурата не е подписана, но е отразена в счетоводството на купувача, включена е в дневника за покупко-продажбите по ДДС и е ползван данъчен кредит съгласно ЗДДС, фактурата представлява недвусмислено признание на задължението и доказва неговото съществуване

Какви фактури се приемат за доказано задължение ?

Т.е. осчетоводени фактури независимо дали са подписани или не, доказват извършена доставка и получаване на договорена стока или услуга към ответния контрагент - длъжник по нея.

Защо следва да се води редовно счетоводство ?

Счетоводни книги представляват вторични счетоводни документи съобразно класификацията по Закона за счетоводството. При един бъдещ спор, вписвания в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност. Несъставената съобразно действащите правила счетоводна книга няма доказателствена сила за вписаната в нея стопанска операция,