fbpx

Публикации

Договор за банковата гаранция?

Банковата гаранция като вид лично обезпечение е уредена в чл. 442  Търговския закон. Често по сделки с недвижими имоти се налага да се изготви Договор за банкова гаранция

Представлява абсолютна търговска сделка, чрез която банката-гарант писмено се задължава да заплати на посоченото в гаранцията лице-бенефициер определена сума пари съобразно договорени условия.

Сключването на гаранционни търговски сделки от банките е уредено в Закона за кредитните институции. Договор за банковата гаранция?

Какво представлява договора за банковата гаранция?

Банковата гаранция е формализирана едностранна сделка (няма пречка да се сключи и под фората на договор съобразно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД).Договор за банковата гаранция?

Законът поставя изискване за писмена форма за действителност на гаранционния документ.

Често в съдържанието й са включени  модалитети (отлагателни или прекратителни условия).

Договорът за банкова гаранция е възмездна сделка, тъй като за издаването й банката събира такси и комисиони.

Банковата гаранция поражда действие от момента на издаването й и уведомяване на бенефициера чрез изпращане на гаранционния документ.

Банковата гаранция е от категорията на т. нар. абсолютни търговски сделки.

Тя е едностранна и формална банкова сделка, определя се още като акцесорна сделка и лично обезпечение. Гарант по сделката между страните е само и единствено търгоска банка.

В този Договор за банкова гаранция се регулират няколко отношения между които

  1. Отношения между възложител и банката
  2. Отношения между Възложител и Изпълнител
  3. Отношенията между Изпълнител и банката.

Първото отношение е между банката и наредителя и то възниква от договор за поръчка.

Въз основа на това отношение търговската банка-гарант се задължава да издаде гаранция в съответствие с условията на договора

Възложителят се задължава да плати определено възнаграждение.Договор за банковата гаранция?

Сделката е възмездна, тъй като банката изисква заплащане на разноските за откриването на банковата гаранция.

Те следва да бъдат покрити от Възложителя, изпълнителя или от двете страни по равно в пълен размер.

Второто отношение е между банката и изпълнителя.

В това гаранционно отношение се поражда от банковата гаранция в качеството й на едностранна и формална сделка.

Тя е едностранна, защото съдържа само правнорелевантното волеизявление на банката, и е формална

Банката изисква Договорът за банкова гаранция да бъде в писмена форма като форма за действителност на сделката.

Договорът за банкова гаранция се учредява винаги в пари,независимо дали задълженията на Възложителя са парични.