fbpx

Публикации

Договор за банковата гаранция?

Банковата гаранция като вид лично обезпечение е уредена в чл. 442  Търговския закон. Често по сделки с недвижими имоти се налага да се изготви Договор за банкова гаранция

Представлява абсолютна търговска сделка, чрез която банката-гарант писмено се задължава да заплати на посоченото в гаранцията лице-бенефициер определена сума пари съобразно договорени условия.

Сключването на гаранционни търговски сделки от банките е уредено в Закона за кредитните институции. Договор за банковата гаранция?

Какво представлява договора за банковата гаранция?

Банковата гаранция е формализирана едностранна сделка (няма пречка да се сключи и под фората на договор съобразно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД).Договор за банковата гаранция?

Законът поставя изискване за писмена форма за действителност на гаранционния документ.

Често в съдържанието й са включени  модалитети (отлагателни или прекратителни условия).

Договорът за банкова гаранция е възмездна сделка, тъй като за издаването й банката събира такси и комисиони.

Банковата гаранция поражда действие от момента на издаването й и уведомяване на бенефициера чрез изпращане на гаранционния документ.

Банковата гаранция е от категорията на т. нар. абсолютни търговски сделки.

Тя е едностранна и формална банкова сделка, определя се още като акцесорна сделка и лично обезпечение. Гарант по сделката между страните е само и единствено търгоска банка.

В този Договор за банкова гаранция се регулират няколко отношения между които

  1. Отношения между възложител и банката
  2. Отношения между Възложител и Изпълнител
  3. Отношенията между Изпълнител и банката.

Първото отношение е между банката и наредителя и то възниква от договор за поръчка.

Въз основа на това отношение търговската банка-гарант се задължава да издаде гаранция в съответствие с условията на договора

Възложителят се задължава да плати определено възнаграждение.Договор за банковата гаранция?

Сделката е възмездна, тъй като банката изисква заплащане на разноските за откриването на банковата гаранция.

Те следва да бъдат покрити от Възложителя, изпълнителя или от двете страни по равно в пълен размер.

Второто отношение е между банката и изпълнителя.

В това гаранционно отношение се поражда от банковата гаранция в качеството й на едностранна и формална сделка.

Тя е едностранна, защото съдържа само правно-релевантното волеизявление на банката, и е формална

Банката изисква Договорът за банкова гаранция да бъде в писмена форма като форма за действителност на сделката.

Договорът за банкова гаранция се учредява винаги в пари, независимо дали задълженията на Възложителя са парични.

За допълнителна информация тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво представлява банковата гаранция?

Банковата гаранция представлява задължението на една банка да плати сума пари на дадено лице, когато настъпят определени условия. Това е средство, с което най-често се обезпечава изпълнението на някакво задължение. В случай на продажба на стока на купувач, за продавача възниква риск, дали купувачът ще получи стоката, като не плати цената по сделката. Решение на този проблем е банковата гаранция. В този случай купувачът трябва да се уговори с банката, да плати цената на стоката, в случай че купувачът не плати. Ако банката се съгласи, тя ще предостави документ – “банкова гаранция”. На базата на който продавачът ще е сигурен, че дори и Купувачът да не плати стоката в уговорения срок, той ще си иска парите от банката.

Как се издава банкова гаранция?

За да бъде издадена т.нар. банкова гаранция е необходимо да се сключи Договор с банка, която да поеме риска срещу съответната премия, за да гарантира на трето лице изпълнението на задължението при сделка или действие за което се изисква задължение на гарантираното лице.

При какви условия се издава банкова гаранция ?

Банковата гаранция, на първо място, най-често се издава за определен срок, например 1 година или в моя случай – докато трае процедурата по подбор на изпълнител за поръчката. След изтичането на срока, който е посочен в гаранцията, бенефициерът вече не може да се възползва от нея. Възможно е в гаранцията да са уговорени и други условия, при които тя се прекратява. Например, ако бъде избран друг кандидат за изпълнител на поръчката. Друга възможност обаче е банката да има право да отмени гаранцията при дадени условия, например, ако покритието по банковата сметка на моята фирма падне под определена стойност или пък, ако стойността на представеното обезпечение намалее.

Как се реализира банкова гаранция?

За да може бенефициерът да се възползва от гаранцията, трябва да настъпят описаните в нея условия. В случая с обществената поръчка не може възложителят просто да отиде в банката, да представи гаранцията и да иска плащане. Той трябва да докаже, че аз съм изтеглил офертата си или съм отказал сключване на договор. Банковата гаранция се предявява на банката за плащане заедно с документи, които доказват настъпването на условията. Банката има право и дори е длъжна да провери документите, но не отговаря за тяхната действителност,

Какви видове банкова гаранция съществува ?

Банкова гаранция може да бъде издадена в много ситуации. В случая с обществената поръчка говорим за гаранция за участие. След като фирмата ми сключи договор, тя ще трябва да предостави нова гаранция – гаранция за изпълнение. Тя гарантира, че, ако не изпълня задълженията си по договора качествено и в срок, банката ще плати определена сума. Тази сума в някои случаи може да бъде дължима цена, а в други може да има характера на обезпечение.