fbpx

Публикации

Съдебно дело срещу банка

В последните няколко години все по-активно се засилиха запитванията относно съдебно дело срещу банка.

Причина за това са както настоящите икономическа ситуация в момента, така и вероятно промяна на финансови условия по кредитите, отпускани от банки.

Във всяка обществена среда се случват несъответствия и спорове, които понякога изискват правна интервенция.

В голяма част от случаите е нужно да се прегледат всички условия за едно съдебното дело срещу банка.

Регламентацията на Договорът за кредит се съдържа в Търговския закон.

Материята е развита подробно и в Закона за кредитните институции и в специалния Закон за потребителския кредит /ЗПК/

В този смисъл; разпоредбите на тези закони следва да бъдат съобразени и при Договор за заем.

Договорът за револвиращ заем има характера на договор за потребителски кредит по смисъла на чл. 9 ЗПК.

Съгласно легалното определение  договорът за потребителски кредит е договор, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на заем

Това е разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане, с изключение на договорите за предоставяне на услуги или за доставяне на стоки от един и същи вид за продължителен период от време

През този период потребителят заплаща стойността на услугите, съответно стоките, чрез извършването на периодични вноски през целия период на тяхното предоставяне.

Съгласно чл. 24 ЗПК за договора за потребителски кредит се прилагат и чл. 143 – 148 от Закона за защита на потребителите.

Съдебно дело срещу банка

Правни действия за защита на клиент

Целта на кантората е да защити Вашите права в случай на спор с банката, както и да предприеме адевкватни правни стъпки, за да осигурим справедлив процес от наша страна.

  1. Съберете доказателства: Ако считате, че банката е нарушила своите задължения, бързо съберете всички доказателства, които могат да подкрепят вашата претенция.

Към доказателствата спадат писма, електронни съобщения, извлечения от сметки, договори или други релевантни документи.

  1. Добре организираните и убедително представени писмени доказателства са ключът към успешно съдебно дело.
  2. Консултирайте се с адвокат: След като сте събрали доказателствата си, е важно да се консултирате с опитен адвокат, специализиран в областта на банковото право.

Адвокатът ще ви помогне да разберете вашите права

Обърнете се към адшокат ш кантората, който ще ви насочи към най-подходящите правни средства и ще представи вашите интереси пред съда.

  1. Инициирайте съдебно дело: След като адвокатът ви е съветвал и сте взели решението за продължаване, трябва да подадете исково дело срещу банката. За тази цел е необходимо да съставите и подадете искова молба с всички релевантни факти и доказателства.Съдебно дело срещу банка
  2. Следвайте съдебния процес: В този етап е важно да работите в тясно сътрудничество с вашия адвокат и да следвате указанията му.

Подгответе се за предварителни изслушвания, съдебни заседания и всяка друга процедура, която е необходима за разрешаването на делото.

  1. Разгледайте възможността за преговаряне: Преди и по време на съдебния процес имайте предвид възможността за преговаряне с банката.

Това може да ви позволи да постигнете взаимно споразумение и да избегнете продължаването на съдебното дело.

  1. Пригответе се за резултата: След като съдът вземе решение, трябва да бъдете готови да приемете резултата, независимо дали е в полза на вас или на банката.

В случай на успех, можете да получите обезщетение или възстановяване на причинените щети.

В Закона за защита на потребителите и по-конкретно в чл. 143 от същия е дадено определение на понятието „неравноправна клауза“ в договор с потребител

Всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравноправие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя

Различните хипотези на неравноправни уговорки са неизчерпателно изброени в 20 точки от чл.143 ЗПК.

Според чл. 146, ал. 1 ЗЗП неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако не са уговорени индивидуално

В алинея 2 от същата разпоредба е посочено, че не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им особено в случаите на договор при общи условия.

Такова разрешение е дадено и в Директива 93/13/ЕИО.

Според чл. 3 от Директивата неравноправни клаузи са договорни клаузи, които не са индивидуално договорени

Въпреки изискванията за добросъвестност създават в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора;

не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание.

Фактът, че някои аспекти от дадена клауза или някоя отделна клауза са индивидуално договорени, не изключва приложението на чл.3 Директива 93/13/ЕИО към останалата част на договора.

Когато продавач или доставчик твърди, че клауза от договор с общи условия е договорена индивидуално, негова е доказателствената тежест да установи този факт.

В случая от съществено значение да потърсите правна консултация и да действате съобразно конкретните правила и процедури във вашата страна.

За допълнителни въпроси се обърнете към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg