fbpx

Публикации

Разпореждане детски влог

Съгласно чл. 130 Семеен кодекс теглене на суми и разпореждане от детски спестовен влог, се допуска само и единствено с изрично Съдебно решение на местният Райония съд. Разпореждане детски влог

В случая е ноебходимо това влогът да е учреден в полза на малолетно или непълнолетно дете.

Допустимо е влогът да е на името на лице, поставено под запрещение, което не може да се разпорежда със средствата по своя влог.

Районен съд, след като се увери, че тегленето на суми от детския влог е в интерес на детето издава нужното Разрешение от сметката на детето да бъдат изтеглени средствата.

Условието за издаване на това Разрешение в Съдебното решение е важни нужди на детето да налагат теглене на сумите, като за това следва да се изготви специален докладът на Агенцията за социално подпомагане – Дирекция Закрила на детето, Районният съд.

Самото теглене от влог на малолетен/непълнолетен е процедура, която е уредена в Семейния кодекс.

Съгласно чл. 130 ал. 1 от СК родителите са тези, които управляват имуществото на децата си до навършване на тяхното пълнолетие. Разпореждане детски влог. Разпореждане детски влог

Тегленето на суми не става свободно, тъй като чл. 130 ал. 3 СК урежда процедурата за това.  Разпореждане детски влог

Тегленето на суми и за разпореждане на недвижимо, движимо имущество, както и влогове се извършва след разрешение от Районен съд.

Съдебното производство е охранително и започва по изрична писмена молба по чл. 130 ал.3 СК на заинтересованата страна.

Районният съд взема окончателно решение дали разпореждането не противоречи на интереса на детето

След като получи нужните документи и бъдат ясно и точно очертани в доклад на АСП – Дирекция Социално Подпомагане.  Разпореждане детски влогРазпореждане детски влог

Необходимо е да убедя съда, че разпореждането наистина е необходимо и то е в интерес на детето.

При постановяванрто на решение за теглене на суми от влог на малолетни, Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането

Това е така,защото няма  изграден механизъм за последващ контрол относно изпълнението на заявените намерения.

За повече информация по Вашия конкретен казус, позвънете в кантората на телефон  + 359 897 90 43 91, задайте Вашите въпроси на office@lawyer-bulgaria.bg.

 

Кой може да подаде искането до съда?

Теглене на суми от влог на дете (или лице, поставено под запрещение със съдебно решение) се допуска само с разрешение на Райония съд по настоящия адрес на детето от страна на неговият родител или законен представител. Ако лицето е поставено под пълно запрещение – това право има неговрият законен представител или настойник

Какви документи е необходимо да се приложат към молбата до съда?

За удовлетворяване на искането за издаване на Разрешение за теглене на суми от влог на малолетен/ непълнолетен се прилагат документи за лицето, доклад на социална служба към Агенция по Закрила на детето и доказателства за неотложни нужди.

Какви са основанията за теглене на суми от влог на малолетен ?

Разпореждането с имущества, които са собственост на малолетни и непълнолетни, се извършва само и изрично в техен интерес.
Т.е. следва да има един контролен орган, какъвто в случая се явява съдът, който да осъществи преценка има ли противоречие между интересите на родителите и децата. Детският влог е дарение, което родителите или близките доброволно правят в полза на детето. Всяко нарушение на банковият депозит на малолетен преди навършването му на пълнолетие е по скоро изключение, за което съдът изисква специално основание.