fbpx

Публикации

Отговорност за лекарска грешка 

В случай на възникване на усложнение след лечение, следва да се провери и потърси отговорност за лекарска грешка.

След като се стигне до проверка може да се заведе дело за лекарска грешка. Отговорност за лекарска грешка 

Делата за обезщетения след лекарски грешки продължават повече от средното.

Причина за това е, че основните доказателства по тях са медицинските експертизи.

В повечето случаи се налагат повторни и допълнителни експертизи.

Сериозен проблем е и намирането на съответните специалисти – вещи лица, лекари са съгласни да свидетелстват срещу колеги.

Към разходите по делата следва се числят-разходи за експертизи, за призоваване на свидетели и издаване на съдебни удостоверения, преписи и др.

Кантората предлага следните услуги :

 1. Правни консултации и сравнителен анализ на пострадал – правен анализ на цялостната, налична медицинска документация, правен анализ на дейности на медицински специалист.
 2. Изготвяне на правна защита и стратегия, както  избор на подход за действие с оглед постигане на максимален икономически резултат от случая.
 3. Подробен правен анализа на медицинска документация – при този вид анализ, правен специалист и медицинско лице изследва обстойно наличната документация, проучвайки казуса за неточности, професионални пропуски, лични нарушения на лекаря специалист, извършил манипулацията;
 4. Правен анализ на фактите – при този анализ на действията, които следва да предприемете;
 5. Изготвяне и подготвяне на сигнали, респ. тъжби до прокуратура и инстанции;
 6. Изготвяне на жалба до съответната медицинска служба;
 7. Процесуално представителство в съдебния процес.

Съществен акцент в подготовката на тези дела, относно „лекарски грешки“ представляват подготовката на медицински експертизи от вещи лица.

Липсата на адекватно лечение на пациент е случаи за възникване на отговорност за лекарска грешка.  Това разбира се не е равносилно на неизпълнение на задълженията на лекаря.

Когато е определяна правилна диагноза следва да бъде указано и приложено грижа и лечение, което понякога не се случва. Отговорност за лекарска грешка 

Възможно е също да има забавяне при провеждане на  операция, в резултат на което да се появят усложнения.

Нормативна база за отговорност за лекарска грешка 

Съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия се изпълняват разпоредбите на  Закона за здравето

Целта на нормативният акт е осигуряване на причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на медицински специалисти.

В България липсва нормативна уредба, която да задължава лечебните заведения и медицинските специалисти да докладват нежеланите събития.

Инфектиране, ненаблюдаване на болнично състояние на пациент, отказ за информиране на пациент- пряко засягат здравословното му състояние, също са основания за отговорност за лекарска грешка.

За повече информация и нужда от правна помощ, моля свържете се с нас за да Ви помогнем на следните телефони + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Какво е лекарска грешка ?

Професионално неправилно действие или бездействие, или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия за работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, които са могли да бъдат предотвратени

Може ли да се търси отговорност на болница ?

Да, отговорността на лечебното заведение по чл. 49 ЗЗД е за чужди противоправни и виновни деяния. Лечебното заведение не отговаря за това, че то самото е допуснало лекарска грешка, извършило е противоправно деяние, непосредствено, физически е причинило увреждането, а затова, че е привлякло в своята дейност лекари и медицински специалисти, доверило им си е и е допуснало те да работят за него, в неговите помещения, с неговата апаратура, под негово име, за негова сметка и не на последно място, в негова полза. Отговорността на лечебното заведение има обезпечителен характер.

Колко време отнема дело за лекарска грешка ?

Делата за търсене на отговорност на медицински специалисти и лекарска грешка отнемат значително време и траят повече от обикновените съдебни дела.

На какво основание отговаря лечебното заведение ?

Исковият път за защита се реализира чрез ангажиране на гражданската отговорност на лекаря, допуснал лекарската и съответното лечебно заведение грешка по реда на ЗЗД – когато налице е изпълнението на състава на чл. 45, във вр. с чл. 49 от ЗЗД. Отговорност по чл. 49 от ЗЗД носи работодателят на лекар, допуснал лекарска грешка, с която е причинил вреди – най-често лечебно заведение

Жалба срещу медицинско лице

Често пъти се случва да се стигне до грешка при операция или пставяне на диагноза. В този случай говорим за възникване на отговорност и жалба срещу медицинско лице.

Всички граждани, в качеството им на „пациенти” имат право да се жалват при нарушаване на правата им в лечебни заведения за възникнала отговорност за лекарска грешка.Жалба срещу медицинско лице

Как се подава жалба до медицинско лице ?

Подаването на жалба срещу медицинско лице е правна възможност на пострадал по произволна манипулация или медицинска процедура.

Правото на жалба срещу лекар е регламентирана в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор.

Всеки пострадал пациент има право на жалба и сигнал до съответната съдебна инстанция и служби по здравеопазване.

Това свое право той може да упражни при нарушаване на правата му или спорове от медицинското обслужване.

При констатиране на нарушение и лекарска грешка се  съставя акт за установяване на административното нарушение

След като бъде връчен акта се издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Жалба срещу медицинско лице

Какво представлява лекарска грешка ?

Професионална лекарска грешка“ е неточна диагноза, грешки в части от диагнозата или лечение на пациент, както и грешка в медицински грижи или неизпълнение на медицинска манипулация.

Лекарската грешка в лечението лежи в основата на лекарската отговорност и подаване на жалба срещу медицинско лице.

Всяка една небрежност, и отклонение от стандарта може да доведе до увреждане, а пък това до нарушаване телесната цялостност.

В такива случаи възниква гражданска отговорност – деликтна отговорност за неспазване и нарушаване на правилата към пациент, както и неполагане на дължима грижа.

Основното правило е забрана да се вреди други му.

Всеки лекар или медицинско лице е задължено да обезщети причинени на пациент имуществени вреди и неимуществени вреди.

По смисъла на чл.52 ЗЗД, когато грешка при преглед, манипулация или лечение е допусната в лечебно заведение, то отговаря солидарно с лекаря на общо основание.

Елементи на лекарската грешка ?

Важен елемент от установяване на грешка при лечението на едно лице е наличието на увреждане и настъпили от това лечение вреди.

Към основните предпоставки за възникване на гражданска отговорност на медицинско лице са : 

1. Неизпълнение или неправилно лечение на пациент

Характерен пример за това са нелекуване въпреки установена диагноза, недостатъчно лечение, „оперативна грешка“, ненавременна операция, умишлено инфектиране; ненаблюдаване на болния и недоставяне на информация за пациента

2.Противоправността и липса на информирано съгласие от пациентЖалба срещу медицинско лице

Като противоправно се характеризира всяко лечение или диагноза, когато липсва съгласието на пациента.

Лекарската отговорност възниква, когато лекуваният пациент е претърпял вреди.

Лекарят трябва да изисква разширено писмено предварително съгласие – за лечение на пациента и всяка манипулация по него.

3. Възникнала вината– умисъл и небрежност.

Това представлява субективното отношение на медицинското лице, знаейки за увреждането .

Умисълът подлежи на доказване от пациента, докато небрежността се предполага.

Лекарят е длъжен да доказва, че няма вина за настъпването на увреждането на пациента.

4. Вредите– увреждането на здравето и телесната цялост, настъпила смърт или причиняване на телесна повреда  – имуществени разходи за лечение, неимуществени за претърпяни болка и страдания и др.

5. Причинно – следствена връзка между лечението, извършено от лечебно заведение или медицинско лице в кръга на неговите правомощия и възложено лечение с настъпилите вреди.

Обезщетение средна телесна повреда

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското законодателство. Поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда,се дължи и обезщетение за средна телесна повреда.Обезщетение средна телесна повреда

Според него телесната повреда е средна, ако е причинено:

 • трайно отслабване на зрението или слуха;
 • трайно затрудняване на речта,
 • трайно затрудняване на движението на крайниците;
 • трайно затрудняване на движението на снагата или врата,
 • трайно затрудняване на движението на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
 • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
 • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
 • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота;
 • разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.”.

Вид и размер на щетите,подлежащи на обезщетяване

На обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП.

Към групата на неимуществените вреди спадат всички негативни последици – болки и страдания, понесени във връзка с получените травми

Към имуществените вреди спадат всички разходи, които лицето е понесло във връзка с процесното събитие – разходи за оперативни намеси, болничен престой, медикаменти, рехабилитация, ремонт на щетите по автомобила и т.н.

Задължителен елемент при процеса на изплащане на обезщетение за средна телесна повреда е причинно-следствена връзка със събитието.

Травмите да са получени точно при това ПТП, негативните здравословни последици да са резултат именно от получените при това ПТП травми, а да не се дължат на предходни заболявания.Обезщетение средна телесна повреда

Обезщетение за средна телесна повреда, което се изплаща от застрахователната компания при установена от лекарската комисия средна телесна повреда на увреденото лице се определя от степента на увреденост, причинените мъки и страдания на пострадалото лице и т.н.

Независимо от това дали виновното за инцидента лице е имало сключена или не застраховка, която да Ви възмезди, Вие имате право да заведете съдебен иск срещу него

Това е предпоставка при умишлено или по непредпазливост е причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

За допълнителна информация се обадете на + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е настъпил.

Кога е налице средна телесна повреда ?

към средната телесна повреда спадат трайните увреждания като например трайно отслабване на зрението и/или слуха, постоянното разстройство на здравето, трайно затруднение на речта, трайно движение на крайниците, снагата или врата, трайно отслабване на функциите на половите органи (без да е причинена детеродна нетрудоспособност). -На второ място са счупванията и другите видове наранявания – счупване на челюст или пък избиването на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, обезобразяването на лицето или на други части от тялото на пострадалия и наранявания, които са проникнали в черепната, гръдната и коремната кухина.

Как се определя обезщетението за средна телесна повреда?

Размерът на обезщетението при получаване на средна телесна повреда се определя по два основни начина. Първият начин е от лекарска комисия към застрахователната компания, а вторият начин е чрез решение на съда. За определянето на обезщетението няма точна схема и всичко зависи от вида на претърпяната травма. Когато обезщетението бива изплащано от застрахователната компания при направен лекарски преглед от страна на лекарската комисия, то степента обезщетението се определя от степента на увредимост, както и от мъките и страданията на пострадалото лице. Другият вариант е когато обезщетението се присъжда от съда. Тогава се взима предвид средния размер на присъдените обезщетения за този вид травма – средна телесна повреда.

Какъв е размерът на застрахователно обезщетение при средна повреда ?

ато цяло средната телесна повреда получава средно обезщетение от около 5000-30 000лв. Като се има в предвид факта, че причиняването на средна телесна повреда е престъпление, то причинителя може да се накаже с лишаване от свобода или пробация. Това обаче зависи от решението на съда.

Какъв е срокът за претенция при средна телесна повреда ?

Най-общо срокът за иск при средна телесна повреда е 5г. от възникването на вредата. За целта е нужно да се ангажира специалист за дела при ПТП и застрахователни случаи.

Адвокат лекарска грешка

В практиката може да срещнете термини,като „медицинска грешка” и „лекарска грешка”, за което Ви е нужен адвокат лекарска грешка. 

С първия термин се означават грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес.Адвокат лекарска грешка, търсене на отговорност за лекарска грешкам адвокат обезщетение за лекарска грешка, съдебно Споразумение за лекарска грешка, изплащане на обезщетение лекарска грешка, съдебно дело за отговорност на медицинско лице, Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

С втория – персонални неправилни действия или бездействия на лекаря.

Какво представлява лекарска грешка ?

За лекарска грешка се говори и когато сме свидетели на небрежност от страна на медицинското лице.

Грешка на лекар е липса на старание и внимание към пациент и здравословното му състояние.

Ако сте потърпевши от такова небрежно отношение от страна на Вашия лекуващ лекар потърсете помощта на адвокат по медицинско право.

Определението за „неправилно лечение” е основание за търсене на отговорност.

Небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или в лечебно заведение.

Ако потърсите в български или чуждестранен речник обясние за термина „лекарска грешка” вероятно няма да намерите такова. Не съществува универсално определение на този термин.

Все повече дела за лекарска грешка се образуват по жалби на пострадали. При тях съдът признава, че медиците не са приложили основни мерки и стандарт за лечение на пациентите.

Повечето лекари не правят необходимото за лечение на пациентите и именно тук възникват основателни и сериозни причини за изплащшане на парични обезщетения от лечебното заведение.

В някои случаи става въпрос за огромни суми, като в този смисъл е задължително наемането на адвокат по медицинско право  за следното:

 • неправилна диагноза;
 • грешно подадено лекарство
 • забавяне на лекарството;
 • получена алергична реакция от неправилно лекарство или манипулация;
 • опериране на грешен орган
 • забравяне на скалпел, ножица или друг медицински инструмент в тялото на пациента;
 • вътреболнични инфекции;
 • усложнения след неправилна операция;
 • инвалидизация след проведено лечение;
 • смърт на пациент;
 • работа с повредена апаратура, довела до усложнения по лечението;
 • грешни лечебно-диагностични процедури;
 • липса на професионална компетентност или недостатъчна квалификация;
 • лекарска небрежност; извършено частично лечение; травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Ние можем да Ви помогнем!

Ако се нуждаете спешно от адвокат по медицинско право, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

Ще Ви окажем така необходимата правна помощ и съдействие, при търсене на отговорност за лекарска грешка на медицински лица.

Инфектиране, ненаблюдаване на болничното състояние на пациента или непредоставянето на достатъчно информация на пациента за въпроси, които пряко засягат здравословното му състояние е повод за ангажиране адвокат по медицинско право.

За повече информация и съдействие при инцидентс с лекарска небрежност, свържете се с нас на телефон + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg