fbpx

Публикации

Оттегляне декларация за пътуване чужбина

Често пъти при нужда злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до оттегляне декларация за пътуване чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца, без нотариално заверено писмена декларация-съгласие за пътуване в чужбина от родител не могат да напуснат страната.Оттегляне декларация за пътуване чужбина

 При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

Същественото в тези дела, съдът следи за интереса на детето е да му бъде издаден международен паспорт, с което да се осигури правото му на свободно пътуване.

Подписана декларация–съгласие за пътуване на детето следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

За да се оттегли съгласието трябва да се уведоми другия родител и да се депозира копие в сектор “БДС” при ОД на МВР.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Съгласие за пътуване на дете в чужбина

Уведомяването на другия родител става чрез нотариална покана

С тази покана се информира другия родител за оттегляне на декларация за извеждане на детето в чужбина.

Със същата покана другият родител се лишава от предоставената с декларацията възможност за извеждане в чужбина

Правата, предоставени с декларация за извеждане на малолетно дете в чужбина, извършени след получаване на нотариална покана се считат за нищожни.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Как се оттегля декларация за пътуване в чужбина ?

Уведомяването става чрез нотариална покана, с която се информира другия родител за оттеглянето на пълномощното, с което упълномощителят е дал съгласие, децата да пътуват без ограничения във времето извън пределите на Република България, придружавани от другия родител.

Кой може да оттегли декларация за извеждане на дете в чужбина ?

Декларацията, предоставена от другият родител се оттегля от същия родител с нотариална покана като действията, извършени след получаването на нотариалната покана се считат за нищожни.

Какво може да се направи при отказ да се даде декларация за пътуване на непълнолетно дете ?

При разногласие между родителите или спор за предоставяне на декларация за извеждане на дете в чужбина, спорът следва да се реши по съдебен ред по реда на чл. 127а от Семейния кодекс, чрез издаване на съдебно решение за т.нар. заместващо съгласие.

Заместващото съгласие следва ли да се ограничи за срок и място

При издаване на Решение по чл. 127а СК, съдът издава Разрешение за издаването на документи на детето - най-често задграничен паспорт и пътуване до дестинация, посочена в съдебното решение, с конкретна цел - екскурзия, обучение, лечение и др.