fbpx

Публикации

Кога е налице отвличане на дете ?

В последните няколко години, вследствие на множество смесени бракове и пътуване в чужбина възниква въпроса кога е налице отвличане на дете ?

Затова следва да се обърне специално внимание на т.нар. отвличане на дете в чужбина.

Специално внимание следва да се отдели на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

В този случай на международни актове за отвличане на деца, Република България е страна от 2003г.

Какво означава отвличане на дете ?Кога е налице отвличане на дете ?

Под този термин следва да се има в предвид всички неправомерни действия на родител или негови близки по прехвърляне или задържане на дете на чужда територия (държава)

Това прехвърляне следва да е станало в нарушение на упражняване на родителски права на родител, независимо дали те се предоставени за упражняване от единия родител или се упражяват съвместно от двамата.

За да можем да твърдим отвличане на дете е нужно да изследваме детайлно казусите в съдебната практика.

В условията на международно отвличане на дете, следва да са налице следните предпоставки

А/ Дете да е прехвърлено против волята на другия родител  в друга държава

Б/ Тази държава да е различна от обичайното му местопребиваване.

Основно значение на този въпрос, се поставя на прехвърлянето и задържането в чуждата държава от страна на родител.

Процедура по връщане на дете от чужбина

Основното което трябва да се следи и случаи в конкретния казус е подаването на съответните молби и заявления за връщане

Това следва да се случи, чрез ангажирането на квалифицирана правна помощ, при защита на интересите на детето при връщането му.

Същият е случая когато се касае за оставане в Република България.Кога е налице отвличане на дете ?

Във всяка конкретка ситуация, компетентния орган на държавата, от която се иска връщането на детето преценява няколко неща, които биха обосновали отказа за връщане на детето.

Хагската Конвенция очертава отделни критерии за връшане или отказ от връщане на дете/ деца.

А/ Правна оценка дали родителят е упражявали ефективно и в интерес на детето родителските права

Този въпрос се изследва в контекста на прехвърлянето или задържането на детето.

Б/ Хагската конвенция издига в ценност здравословното и психическото състояние на детето

Това означава, че в случай, че при връщането  то ще бъде поставено в неблагоприятна ситуация, в която съществува опасност за присихическото и/или здравословното му състояние, то компетентния орган ще откаже връщането.

За целта е нужно сериозна подготовка и преглед на документи относно всички условия при които детето е било изведено и задържано в чужбина.

Правилната подготовка на защитата Ви гарантира в съдебния процес успех при връщането на детето, респ. задържането му в Република България.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога е налице отвличане на дете ?

За международно отвличане на дете се говори, когато другият родител извършва действия по прехвърляне или задържане на детето, който са в нарушение на правото на упражняване на родителски права, независимо дали те се предоставени за упражняване от единия родител или се упражяват съвместно от двамата

Кои са елементите на т.нар. международно отвличане ?

Основните елементи на т.нар. международно отвличане на дете - са незаконно задържане и незаконно прехвърляне в друга държава, против волята на другия родител, извън територията на обичайното местопребиваване на детето.

Какъв е срокът за подаване на Заявление за връщане на отвлечено дете ?

Съгласно условията и изискването на т.нар. Хагска конвенция за международно отвличане на дете, срокът в който следва да се образува производството по връщане на отвлечено дете е едногодишен, от момента, в който същото е напуснало обичайното си местопребиваване

Кой е компетентният орган за процеса на връщане

В Република България, съдебните дела по т.нар. Хагска конвенция за международно отвличане на деца от 1980г. , ратифицирана в България през 2003г. е Софийски градски съд.

Кой е държавният орган, който движи процедурата за връщане на дете по обичайното му местопребиваване

Връщане на отвлечено дете

В последните години се засили миграцията в чужбина и възникнаха смесени бракове, което постави въпроса за връщане на отвлечено дете.

Кантората се занимава с казуси по Хагска конвенция и отвличане на деца.

Тези дела се разглеждат от Софийски градски съд при приложение на чл. 3 Хагска Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Конвенцията съдържа изрично позоваване на интересите на детето и цели да гарантира ефективното спазване на законите, свързани с

  1. упражняване на правото на лични отношения;Връщане на отвлечено дете
  2. компетентността на съда произтича изрично от чл.22а,ал.1 от З за закрила на детето;

Съгласно чл.21 от Конвенцията молбата се подава до централния орган на договарящата държава, т.е. към нейното Министерство на правосъдието или съответният централен орган.

Кога е налице отвличане на дете по Хагска конвенция?

По дефиниция на чл. 3 Хагска Конвенция, прехвърлянето или задържането се считат незаконни, при наличието на следните две кумулативни предпоставки:

        1. Тези действия – прехвърляне или задържане да са извършени в нарушение на правото на упражняване на родителски права;

Това включва и случаите, в който родителски права над детето са учредени съвместно или поотделно

Съгласно чл. 5, б.”а” ХК, това съдържание включва и правото за определяне на местопребиваване преди задържането на децата

     2. Тези действия на прехвърляне или задържането са в нарушение на ефективно упражнявано съвместно или поотделно;

Достатъчно е един от двата критерия да е налице, за да бъде постановено съответното решение, с което се уважава решението на съответния правораздавателен орган поискал връщането в държавата членка.

Критерии за определяне основателност на иска 

Връщане на отвлечено детеВ съдебната практика са се наложили няколко критерия за определяне на основателност на иск за връщане на дете.

От една страна значение има приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Този Регламент определя като основен критерии – местопребиваването на детето преди прехвърлянето или незаконното задържане в държавата членка.

Вторият основен критерий, определящ основателност на предявените искове по чл. 3 Хагска конвенция е интреса на детето.

В хода на съдебните производства, често се случва смесването или приоретизиране на единият от двата критерия. Връщане на отвлечено дете

Казусите съдържат множество усложнения – примерно искане за връщане в държави, извън Европейски съюз, които не са страни или не са съгласували Хагска конвенция.

В повечето случаи определящ е вторият критерии, доколкото в негов интерес е да бъде предотвратено поставянето на детето в по-неизгодно положение, отколкото същото преди прехвърлянето или незаконното задържане.

Същевременно, ако се установи наличието на риск и основания по чл. 13 от Хагската конвенция, съдът може да откаже връщането при наличието на определени предпоставки.

В този случай, въпреки констатиране на нарушения по Конвенцията „интересите на децата са от първостепенно значение при упражняване на родителските права, с оглед на което следва да бъда постановен отказ за връщане в държавата по първоначално местопребиваване. 

За допълнителни въпроси, моля обърнете се за информация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg