fbpx

Публикации

Международно отвличане на деца

В последните няколко години, вследствие на множество смесени бракове и пътуване в чужбина възниква въпроса кога е налице международно отвличане на деца

Затова следва да се обърне специално внимание на т.нар. отвличане на дете в чужбина.

Най-често родителите отвличат децата си, надявайки се да получат решение за родителските права в своя полза от съда в собствената им държава.

За да се избегне това, в Конвенцията е предвидено, че компетентен е съдът в държавата по обичайното местопребиваване на детето.

За обичайно местопребиваване се счита държавата, където детето е живяло продължително през последната една година.

Процедурата за връщане на детето започва с подаване на молба до съответния централен орган.

В случай, че е отвличане дете, с обичайно пребиваване в България, молбата се подава в Министерството на правосъдието.

Молба може да подаде не само родителят, от когото е детето е отведено противозаконно.

Основание за връщане на малолетно дете по ХК

1) Детето да е имало обичайно местопребиваване в чужбина непосредствено преди отвличането му;

2) детето да е било прехвърлено или задържано от негов родител в Република България

3) Задържането и прехвърлянето да е в нарушение на установените в чуждата държава правила за упражняване на родителските права;Международно отвличане на деца

4) Молбата за връщане е подадена в едногодишния срок от прехвърляне или задържане на детето;

5) Детето да не се е приспособило към новата си среда в Република България, ако молбата е подадена след изтичане на срок от една година;

6) Бащата не е упражнявал ефективно родителските права при прехвърляне или задържане;

7) Другият родител да не е дал съгласие за прехвърлянето или задържането на детето в Република България;

8) Да не съществува сериозна опасност връщане на детето да го изложи на заплаха от психическо или физическо увреждане, поставяйки го в неблагоприятна ситуация;

9) Връщането на детето да следва да противоречи на основните принципи на РБ по защитата на правата на човека.

10) детето да не е достигнало възраст и степен на зрялост, при които е уместно да се вземе под внимание и неговото мнение, когато се противопоставя на връщането;

Специално внимание следва да се отдели на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Съдебната практика  за международно отвличане на деца

Става дума за Хагската конвенция от 1980 г. за гражданскоправните аспекти на международното отвличане на деца е международен договор

Международно отвличане на деца

Съгласно текста й тази Конвенция има за цел да защитава децата от отвличане и задържане на тях в нарушение на родителските им права.

Причини, поради които се отвличат деца са:

  • Родителска враждебност: Това е най-честата причина за отвличането на деца. В този случай единият родител отвлича детето, за да го държи далеч от другия родител.
  • Сексуално насилие: Отвличането на деца може да се използва за експлоатация на детето за сексуални цели.
  • Търговия с хора: Отвличането на деца може да се използва за търговия с тях като роби или за принуда към работа.
  • Религиозни причини: В някои случаи децата могат да бъдат отвлечени за религиозни цели, като например да бъдат принудени да се присъединят към определена секта или да бъдат жертви на ритуално насилие.

Отвличането се определя като прехвърляне на дете от обичайното му място на пребиваване, без съгласие на другия родител.

Конвенцията задължава държавите да предоставят средства за бързо връщане на отвлеченото дете.

Касае се за връщане в неговото обичайно място на пребиваване, заедно със зачитане на родителски права в бъдеще.

Хагската конвенция не само улеснява връщането на отвлечените деца, но и насърчава международното сътрудничество.

Елементите на ХК са няколко в това число и прехвърляне на детето в чужда държава

ПРЕЦЕНКА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО

Преценката за връщане на дете в държавата по обичайното му местопребиваване преди незаконното задържане съдът решава в зависимост от интересът на детето.

Отвличането на деца е сериозно престъпление, което може да има трайни последици за детето.

Децата, които са били отвлечени, могат да бъдат изложени на риск от физическо, сексуално и психическо насилие.

Те могат също така да бъдат изгубени за семейството си и да изпитат чувство на страх, тревожност и стрес.

Интересът на детето като принцип от първостепенно значение при решаването въпроса с упражняване на родителските права в Хагската конвенция

Това е основен в уредбата на отношенията между родители и деца в семейното право на Република България.

Международен спор за родителска отговорност

Всяка държава, която е ратифицирала конвенцията, е задължена да назначи център за координиране на дейностите по прилагане на конвенцията в съответната държава.

Хагската конвенция е важен инструмент за защита на правата на детето и насърчава международното сътрудничество в решаването на спорове за родителско право.

Специфично място заема анализът на „рискът за детето“ при извършено насилие по чл.13 б.“Б“ ХК. Съдът следва да извърши проверка за това какъе ще е ефектът върху детето.

Става дума за преценка след връщането му в държавата по обичайно пребиваване.

Тук следва да се вземат предвид съображения като естеството, честотата и интензитета на насилието

Извършва се проверка на обстоятелствата, при които е вероятно да бъде изложено.

Какво представлява отвличането ?Международно отвличане на деца

Под този термин следва да се има в предвид всички неправомерни действия на родител или негови близки

Касае за прехвърляне или задържане на дете в чужда държава, без съгласието на другия родител.

Това прехвърляне следва да е станало в нарушение на правила за  упражняване на родителски права;

Това е налице, независимо дали те се предоставени за упражняване от единия родител или се упражяват съвместно от двамата.

За да можем да твърдим отвличане на дете е нужно да изследваме детайлно казусите в съдебната практика.

Международно отвличане на дете –  следните предпоставки

А/ Дете да е прехвърлено против волята на другия родител  в друга държава

Б/ Тази държава да е различна от обичайното местопребиваване до момента на прехвърлянето му.

Защитата на децата от последици на

  1. Незаконното им прехвърляне или задържане, както и
  2. Родителя, който вече не може да вижда детето си според режима, определен от съда след раздялата или развода,

Тези въпроси се уреждат от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

В нея са предвидени процедури, осигуряващи незабавното връщане на децата в държавата на обичайното им местопребиваване.

Всяка държава, подписала Хагската конвенция, е определила централен орган, който съдейства на родителите, станали жертва на отвличане на дете от другия родител.

Основно значение на този въпрос, се поставя на прехвърлянето и задържането в чуждата държава от страна на родител.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Връщане на отвлечено дете

В последните години се засили миграцията в чужбина и възникнаха смесени бракове, което постави въпроса за връщане на отвлечено дете.

Кантората се занимава с казуси по Хагска конвенция и отвличане на деца.

Тези дела се разглеждат от Софийски градски съд при приложение на чл. 3 Хагска Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Конвенцията съдържа изрично позоваване на интересите на детето и цели да гарантира ефективното спазване на законите, свързани с

  1. упражняване на правото на лични отношения;Връщане на отвлечено дете
  2. компетентността на съда произтича изрично от чл.22а,ал.1 от З за закрила на детето;

Съгласно чл.21 от Конвенцията молбата се подава до централния орган на договарящата държава, т.е. към нейното Министерство на правосъдието или съответният централен орган.

Кога е налице отвличане на дете по Хагска конвенция?

По дефиниция на чл. 3 Хагска Конвенция, прехвърлянето или задържането се считат незаконни, при наличието на следните две кумулативни предпоставки:

        1. Тези действия – прехвърляне или задържане да са извършени в нарушение на правото на упражняване на родителски права;

Това включва и случаите, в който родителски права над детето са учредени съвместно или поотделно

Съгласно чл. 5, б.”а” ХК, това съдържание включва и правото за определяне на местопребиваване преди задържането на децата

     2. Тези действия на прехвърляне или задържането са в нарушение на ефективно упражнявано съвместно или поотделно;

Достатъчно е един от двата критерия да е налице, за да бъде постановено съответното решение, с което се уважава решението на съответния правораздавателен орган поискал връщането в държавата членка.

Критерии за определяне основателност на иска 

Връщане на отвлечено детеВ съдебната практика са се наложили няколко критерия за определяне на основателност на иск за връщане на дете.

От една страна значение има приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Този Регламент определя като основен критерии – местопребиваването на детето преди прехвърлянето или незаконното задържане в държавата членка.

Вторият основен критерий, определящ основателност на предявените искове по чл. 3 Хагска конвенция е интреса на детето.

В хода на съдебните производства, често се случва смесването или приоретизиране на единият от двата критерия. Връщане на отвлечено дете

Казусите съдържат множество усложнения – примерно искане за връщане в държави, извън Европейски съюз, които не са страни или не са съгласували Хагска конвенция.

В повечето случаи определящ е вторият критерии, доколкото в негов интерес е да бъде предотвратено поставянето на детето в по-неизгодно положение, отколкото същото преди прехвърлянето или незаконното задържане.

Същевременно, ако се установи наличието на риск и основания по чл. 13 от Хагската конвенция, съдът може да откаже връщането при наличието на определени предпоставки.

В този случай, въпреки констатиране на нарушения по Конвенцията „интересите на децата са от първостепенно значение при упражняване на родителските права, с оглед на което следва да бъда постановен отказ за връщане в държавата по първоначално местопребиваване. 

За допълнителни въпроси, моля обърнете се за информация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg