fbpx

Публикации

Обезщетение средна телесна повреда

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското законодателство. Поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда,се дължи и обезщетение за средна телесна повреда.Обезщетение средна телесна повреда

Според него телесната повреда е средна, ако е причинено:

 • трайно отслабване на зрението или слуха;
 • трайно затрудняване на речта,
 • трайно затрудняване на движението на крайниците;
 • трайно затрудняване на движението на снагата или врата,
 • трайно затрудняване на движението на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
 • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
 • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
 • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота;
 • разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.”.

Вид и размер на щетите,подлежащи на обезщетяване

На обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП.

Към групата на неимуществените вреди спадат всички негативни последици – болки и страдания, понесени във връзка с получените травми

Към имуществените вреди спадат всички разходи, които лицето е понесло във връзка с процесното събитие – разходи за оперативни намеси, болничен престой, медикаменти, рехабилитация, ремонт на щетите по автомобила и т.н.

Задължителен елемент при процеса на изплащане на обезщетение за средна телесна повреда е причинно-следствена връзка със събитието.

Травмите да са получени точно при това ПТП, негативните здравословни последици да са резултат именно от получените при това ПТП травми, а да не се дължат на предходни заболявания.Обезщетение средна телесна повреда

Обезщетение за средна телесна повреда, което се изплаща от застрахователната компания при установена от лекарската комисия средна телесна повреда на увреденото лице се определя от степента на увреденост, причинените мъки и страдания на пострадалото лице и т.н.

Независимо от това дали виновното за инцидента лице е имало сключена или не застраховка, която да Ви възмезди, Вие имате право да заведете съдебен иск срещу него

Това е предпоставка при умишлено или по непредпазливост е причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

За допълнителна информация се обадете на + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е настъпил.

Кога е налице средна телесна повреда ?

към средната телесна повреда спадат трайните увреждания като например трайно отслабване на зрението и/или слуха, постоянното разстройство на здравето, трайно затруднение на речта, трайно движение на крайниците, снагата или врата, трайно отслабване на функциите на половите органи (без да е причинена детеродна нетрудоспособност). -На второ място са счупванията и другите видове наранявания – счупване на челюст или пък избиването на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, обезобразяването на лицето или на други части от тялото на пострадалия и наранявания, които са проникнали в черепната, гръдната и коремната кухина.

Как се определя обезщетението за средна телесна повреда?

Размерът на обезщетението при получаване на средна телесна повреда се определя по два основни начина. Първият начин е от лекарска комисия към застрахователната компания, а вторият начин е чрез решение на съда. За определянето на обезщетението няма точна схема и всичко зависи от вида на претърпяната травма. Когато обезщетението бива изплащано от застрахователната компания при направен лекарски преглед от страна на лекарската комисия, то степента обезщетението се определя от степента на увредимост, както и от мъките и страданията на пострадалото лице. Другият вариант е когато обезщетението се присъжда от съда. Тогава се взима предвид средния размер на присъдените обезщетения за този вид травма – средна телесна повреда.

Какъв е размерът на застрахователно обезщетение при средна повреда ?

ато цяло средната телесна повреда получава средно обезщетение от около 5000-30 000лв. Като се има в предвид факта, че причиняването на средна телесна повреда е престъпление, то причинителя може да се накаже с лишаване от свобода или пробация. Това обаче зависи от решението на съда.

Какъв е срокът за претенция при средна телесна повреда ?

Най-общо срокът за иск при средна телесна повреда е 5г. от възникването на вредата. За целта е нужно да се ангажира специалист за дела при ПТП и застрахователни случаи.

Проверка на недвижим имот

В голяма част от съвременните сделки се налага да бъде извършвана проверка на недвижим имот.

Хората често считат, че купувачът е най-слабата страна в тези търговски отношения, но това не е точно така.

При подходяща проверка на собствеността и добър адвокат по недвижими имоти на Ваша страна, нещата не изглеждат толкова зле.

Всеки купувач се сблъсква с редица проблеми –Проверка на недвижим имот

 1. Наличие на съдебни спорове за собствеността върху имота
 2. Наличие на ограничени права върху него,
 3. Извършено незаконно строителство,
 4. Измами от несобственик
 5. Предложение за продажба от несобственик,
 6. Продажба на множество купувачи
 7.  Въвеждане в заблуда относно причините за продажба и статута на имота) и др.

В голям брой от случаите за съжаление, макар в процеса за покупка да са замесени множество други участници – продавачи, брокери, нотариуси и т.н. – обикновено никой от тях не съблюдава за опазване на интереса на купувача.

Всеки един от тях преследва своя собствена цел, която рядко съвпада с тази на човека, който иска да придобие имота.

Важно е при закупуването на имот да се ползват услугите на независим адвокат по недвижими имоти, който има опит

Този опит е желателно да бъде в областта на сключването на подобни сделки, може да лавира в сложните отношения в тях, познава добре закона и подводните камъни, които се крият в процеса.

Проверката на недвижим имот е от съществено значение, тъй като правото на собственост е широко обхватен правен термин, включващ множество нюанси и елементи.

Извън юридическите особености, има и още една причина, свързана с чисто междучовешки отношения – купувачът често
не е способен сам да защити интересите в процеса на сделката

За съжаление никой от останалите участници не защитава неговите права и интереси. Дори напротив – не е изключено умишлено да се опитват да ги увредят.

Ние можем да Ви помогнем!

Ако се нуждаете спешно от адвокат по недвижими имоти, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

Ще Ви окажем така необходимата правна помощ и съдействие, при търсене на отговорност за лекарска грешка на медицински лица.

За повече информация и съдействие, свържете се с нас на телефон + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg