fbpx

Публикации

Издаване декларация за чужбина

Често пъти при нужда злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до издаване декларация за пътуване чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца, се нуждаят от нотариално заверена писмена декларация.

Тя представлява заверено съгласие за пътуване в чужбина от родител за напускане на страната.Оттегляне декларация за чужбина

В практиката, често се стига до издаване на декларация за пътуване на дете в чужбина

В случай, че страна на родител не е било дадено съгласие за издаване на задграничен паспорт, то следва съгласие по съдебен ред следва да бъде заместено със Съдебно решение по чл. 127а СК.

Същественото в тези дела, съдът следи за интереса на детето е да му бъде издаден международен паспорт, с което да се осигури правото му на свободно пътуване.
Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗБЛД издаването на паспорт е необходима предпоставка за упражняване на признатото от закона право на детето да пътува извън страната.
Издаването на задграничен паспорт без съмнение следва да е в интерес на детето и е съобразено с неговите нужди, поради което искането следва да бъде уважено.

Подписана декларация–съгласие за пътуване на детето следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

Съдът може да разреши само конкретни пътувания в определен период от време и до определени държави

Когато това е в интерес на детето, или да разреши неограничен брой пътувания през определен период от време, се дава заместващо съгласие но в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем.

В този смисъл е и задължителната практика изразена в Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 03.07.2017 г. на ОСГК на ВКС.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Съгласие за пътуване на дете в чужбина

Уведомяването на другия родител става чрез нотариална покана.Оттегляне декларация за чужбина

С тази покана се информира другия родител за оттегляне на декларация за извеждане на детето в чужбина.

Много хора се интересуват от оспорване на фалшиво пълномощно за дете.

Често в запитване се поставя въпроса за изготвяне на генерално пълномощно за пътуване на дете.

Разбира се следва да се уточни, че не съществуват конкретни документи за пътуване на дете в чужбина, както и формуляр – декларация за пътуване на дете в чужбина.

Затова при оттегляне на нотариално заверена декларация за пътуване на дете, следва да се образува дело по чл. 127а СК за издаване на документи, въз основа на което решение детето ще може да бъде изведено в чужбина.

Съгласно разпоредбата на чл. 127а СК, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите, а при липсата на такова спорът между тях се разрешава от съда.

Издаване на задграничен паспорт на дете за пътуване извън страната не зависи от упражняване на родителските права

За целта е необходимо съгласието на двамата родители, удостоверено по реда на чл. 45, ал. 1 и чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи.

Съгласно задължителните указания дадени с цитираното тълкувателно решение съдът не може веднъж завинаги да замени съгласието на родителя и да постанови неограничено по време и територия пътуване, а следва да разреши конкретен спор между родителите за пътуване на детето.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Как се оттегля декларация за пътуване в чужбина ?

Уведомяването става чрез нотариална покана, с която се информира другия родител за оттеглянето на пълномощното, с което упълномощителят е дал съгласие, децата да пътуват без ограничения във времето извън пределите на Република България, придружавани от другия родител.

Кой може да оттегли декларация за извеждане на дете в чужбина ?

Декларацията, предоставена от другият родител се оттегля от същия родител с нотариална покана като действията, извършени след получаването на нотариалната покана се считат за нищожни.

Какво може да се направи при отказ да се даде декларация за пътуване на непълнолетно дете ?

При разногласие между родителите или спор за предоставяне на декларация за извеждане на дете в чужбина, спорът следва да се реши по съдебен ред по реда на чл. 127а от Семейния кодекс, чрез издаване на съдебно решение за т.нар. заместващо съгласие.

Заместващото съгласие следва ли да се ограничи за срок и място

При издаване на Решение по чл. 127а СК, съдът издава Разрешение за издаването на документи на детето - най-често задграничен паспорт и пътуване до дестинация, посочена в съдебното решение, с конкретна цел - екскурзия, обучение, лечение и др.

Декларация-несъгласие за дете

В последните години, развитието на отношенията между бивши съпрузи и партньори прерасна в депозиране на т.нар. декларация несъгласие за дете.

Големият губещ от тази история са децата. Не са редки случаите, в които единият родител твърдо е решил да си отмъсти на другия

За съжаление „отмъщението“ се изразява в документално оформена забрана за пътуване в чужбина.

Казусът придоби особено големи размер и дори се стига до абсурдни случаи и понякога и незаконни действия на родител.

В този случай начините за преодоляване на тази изрична забрана са няколко, като те за съжаление са свързани с пряко водене на съдебен процес.

Законът допуска да бъде преодоляно съгласието на родителя за извеждане на дете в чужбина

Според кантората обаче редът за това би трябвало да бъде друг – Хагска конвенция от 1980 и 1996г.

В съвременното общество най-често се касае за деца, живеещи и трайно установени в чужбина. Декларация-несъгласие за дете

Част от тях или не са идвали в България или ако са идвали е имало Декларация за извеждане на дете в чужбина.

Какво се случва на практика ?

За да прецени основателността на искане за издаване на т.нар. Съдебно решение за заместващо съгласие съдът  следва да извърши определени действия по закон.

В зависимост от възрастта съдът е длъжен да изслуша детето ако е навършило десет годишна възраст и вземе становище от ДСП към Агенция за закрила на детето.

Към тези правила и задължителни предписания следва да се уредят отношенията между страните.

Съгласно чл. 45, ал. 1 и 2 ЗБЛД, заявление за международен паспорт или заместващ го документ на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници

В разпоредбата на чл. 76, т. 9 от същия закон, може да не се разреши напускане на България на малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина

Това разрешение те следва да получат от двамата си родители, настойници, попечители, като при разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а, ал.2 СК.

От тълкуването на посочените разпоредби се налага извод, че за издаването на паспорт е необходимо писменото съгласие и от двамата родители, като според чл. 45 от ЗБЛД заявлението се подава от двамата родители.

Когато поради отсъствие, неизвестно местопребиваване или друга причина единият родител не е дал съгласието си, се изисква препис от влязло в сила съдебно решение по чл. 127а СК.

Районен съд е единственият, който може да замести с решението си липсващото съгласие на родителя за издаването на задграничен паспорт на детето

Затова е необходимо да се добави и необходимостта да се прецени най-добрия интерес на детето

Съдът взема под внимание:

А/ желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционалните му потребности;

Б/възрастта, пола, миналото и други негови характеристики;

В/опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

Г/способността на родителите да се грижат за него;

Д/последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

Е/други обстоятелства, имащи отношение към детето

Тук се съобразяват особености на всеки отделен случая

Всяко дете се ползва с гарантирана свобода на придвижване, която включва, както легална възможност да се премества и установява в различни места  в чужбина.

Конституцията на РБ, както и Конвенцията за правата на детето на ООН повтарят задължителната съдебна практика на ВКС, прогласена с Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 03.07.2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2016 г.,

Съгласно това Съдебно решение на ВКС съдът може да разреши по реда на чл. 127а  ал.2 СК при спор между родителите да разреши пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина.

Това следва да се конкретизира за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.

Нашето становище по този въпрос

Кантората счита, че съгласно Хагска конвенция от 1996г. и Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца редът за този въпрос би следвало да бъде съвсем друг.

За голямо разочарование – съдът все още не възприема становището за приложение на Хагска конвенция по този въпрос

Това означава, че затворено в България дете НЕ може да води съдебен процес по Хагска конвенция от 1980 или 1996г., за извеждане в чубина.

Това сочат и множеството противоречиви съдебни решение на съдилищата в тази насока.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg