fbpx

Публикации

Решение за пътуване на дете в чужбина

Следва да се прави разлика за причините  на искане за заместващо съгласие.

Съгласно чл.127а ал.2 от СК , когато между родителите е налице разногласие относно пътуване на общото им дете в чужбина и не може да бъде постигнато съгласие между тях, се завежда дело за получаване на заместващо съгласие от съда.
Волята на съда, замества волята на единия от родителите-този, който е несъгласен с пътуването на детето в чужбина.
За предявяването на този иск не е необходимо конкретна причина и непосредствена необходимост детето да пътува в чужбина.Решение за пътуване на дете в чужбина
Достатъчно е да е налице разногласие между родителите и невъзможност да се постигне такова, за да е налице правен интерес.

От особена важност е родителят, който иска да изведе детето извън страната да докаже условията, при които го ще се отглежда и възпитава.

В случай, че не бъде доказан безспорен интерес на детето от пътуването то може да бъде отказано и искът отхвърлен.

Съдебно дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина е сред най-сложните семейно- правни казуси

Делото изисква значително време и подготовка за успешното му провеждане.

Ограничаването на правото на пътуване на детето -само или със семейството, ограничаването на възможностите му за посещение на други държави

Това по същество ограничава основни права и свободи на детето, регламентирани и защитени от закона.

Страни в Европейския съюз не са място на размирици, епидемии, граждански войни, Там не би следвало забрана за пътуване заради съществуващ риск за живота, здраве или сигурност на гражданите.

Свобода на детето на пътува с родителя може да се ограничи само от националния закон и необходими в обществен интерес и за закрила на дете.

Казус като този, следва да се предостави на адвокат по семейни и граждански дела :

  • Подготовка и преглед на писмени документи, необходими за депозиране на искането за получаване на заместващо съгласие от съда;
  • Изготвяне на искова молба и окомплектоване на обстоятелства относно необходимост да дете да пътува в чужбина
  • Правно съдействие пред Районен съд след депозиране на молба за разрешение от съд;Съгласие за пътуване в чужбина
  • Издаване на препис от Съдебното решение относно разрешението

Особен вид казуси свързани със семейните отношения между родители и деца след развода е срещана практика на  специализиран бракоразводен адвокат.

Ако родителят попълни декларация, че разрешава на детето да пътува в чужбина с другия родител, като задължително е да се посочи период и страна.

Получаването на заместващо съгласие за пътуване в чужбина на детето не винаги е възможно между родителите, като основни причини за това,

Налице са фактори, невидими за външни лица – между който и опасеният и страхът  на единият родител, че детето няма да се върне повече в страната

Друга причина е опасението, че детето ще бъде изведено принудително  в чужбина, против неговата воля.

В ситуации законът е предвидил издаването на Решение за пътуване на дете в чужбина. за да могат отношенията между родителите да бъдат урегулирани от съда.

Водещ  е интереса на детето и процедурата е добила популярност като заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

В Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017г. на ВКС по т. д. № 1/2016г., ОСГК се приема, че съдът може да разреши по реда на чл. 127а от СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител

Това пътуване се отнася само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.

В Тълкувателното решение  на ВКС се приема, че съдът не бива да допуска разрешението за пътуване, което да води до промяна в местоживеенето на детето

Изключение от това правило е случаите, в който е налице основателен иск за промяна в местоживеенето на детето.

Дело за заместващо съгласние – чл.127а СК

Съдът може да разреши на непълнолетно дете да пътува в чужбина без съгласие на другия родител

Производството по чл. 127а, ал. 2 от СК, представлява спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения

В рамките на тези отношения, съдът прави преценка по целесъобразност и не е обвързан от исканията на страните. Интересът на дете/ деца за пътуване в чужбина се преценява конкретно за всеки отделен случай, съобразно установените по делото обстоятелства.

Това се отнася само за определен период, за определен брой пътувания или до определени държави.

В случай че между родителите е налице спор/липсва съгласие за пътуване, е необходимо ситуацията да бъде разрешена от съд =чл. 127а СК.

Разпоредбата предвижда образуване на съдебно дело по молба на единия родител, насрочване на съдебно заседание. Съдът може да постанови предварително изпълнение на това решение – т.е. да не се чака същото да влезе в сила.

В постоянната практика на ВКС се приема, че интересите на детето са главен критерии при решаването на спор между родителите

Касае се за мерки за лични отношения с дете, включително при разногласие на родителите относно пътуването на детето зад граница.

В този смисъл Решение № 697 от 1.11.2010г. на ВКС по гр. д. № 1052/2010г., IV г.о.

Решение № 403 от 29.02.2016г. на ВКС по гр. д. № 6903/2014г., IV г.о.,Решение за пътуване на дете в чужбина

Решение № 126 от 30.05.2014г. на ВКС по гр. д. № 6871/2013г., III г.о. и др.).

За да бъде уважен предявеният иск с правно основание  чл. 127а, ал. 2 от СК следва да се установи наличие на материалноправни предпоставки:

1) страните да са родители на детето;

2) между същите да не е постигнато съгласие относно пътуването на детето в чужбина

3)издаването на необходимите лични документи за това;

4) заместването на съгласието на родителя, който не дава разрешението си, да е в интерес на детето.

С правна помощ, можем да Ви съдействаме, като адвокат по семейни дела да преодолеете това ограничение.

След делото ще получите документ, с който ще осигурите свободното придвижване на детето в чужбина !

За допълнителна информация обадете се на 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg