fbpx

Публикации

Оттегляне декларация за пътуване чужбина

Често пъти при нужда злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до оттегляне декларация за пътуване чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца, без нотариално заверено писмена декларация-съгласие за пътуване в чужбина от родител не могат да напуснат страната.Оттегляне декларация за пътуване чужбина

 При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

Същественото в тези дела, съдът следи за интереса на детето е да му бъде издаден международен паспорт, с което да се осигури правото му на свободно пътуване.

Подписана декларация–съгласие за пътуване на детето следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

За да се оттегли съгласието трябва да се уведоми другия родител и да се депозира копие в сектор “БДС” при ОД на МВР.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Съгласие за пътуване на дете в чужбина

Уведомяването на другия родител става чрез нотариална покана

С тази покана се информира другия родител за оттегляне на декларация за извеждане на детето в чужбина.

Със същата покана другият родител се лишава от предоставената с декларацията възможност за извеждане в чужбина

Правата, предоставени с декларация за извеждане на малолетно дете в чужбина, извършени след получаване на нотариална покана се считат за нищожни.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Как се оттегля декларация за пътуване в чужбина ?

Уведомяването става чрез нотариална покана, с която се информира другия родител за оттеглянето на пълномощното, с което упълномощителят е дал съгласие, децата да пътуват без ограничения във времето извън пределите на Република България, придружавани от другия родител.

Кой може да оттегли декларация за извеждане на дете в чужбина ?

Декларацията, предоставена от другият родител се оттегля от същия родител с нотариална покана като действията, извършени след получаването на нотариалната покана се считат за нищожни.

Какво може да се направи при отказ да се даде декларация за пътуване на непълнолетно дете ?

При разногласие между родителите или спор за предоставяне на декларация за извеждане на дете в чужбина, спорът следва да се реши по съдебен ред по реда на чл. 127а от Семейния кодекс, чрез издаване на съдебно решение за т.нар. заместващо съгласие.

Заместващото съгласие следва ли да се ограничи за срок и място

При издаване на Решение по чл. 127а СК, съдът издава Разрешение за издаването на документи на детето - най-често задграничен паспорт и пътуване до дестинация, посочена в съдебното решение, с конкретна цел - екскурзия, обучение, лечение и др.

Привременни мерки с международен елемент

Семейните и брачни отношения често надхвърлят хоризонта на една държава. Затова, често ни поставят въпроса за т.нар. привременни мерки с международен елемент.

При семеен спор с международен елемент с приложим е Регламент (ЕО) № 2201/2003 не е пречка в държава-членка да постановяват такива временни мерки по отношение на дете, за което се води дело за родителски права.Привременни мерки с международен елемент

По силата на Регламент (ЕО) № 2201/2003, Районният съд в друга държава-членка е компетентен да разглежда делото по същество

Тези привременни мерки НЕ се прилагат, когато съдът на държава-членка, компетентен по делото, е взел привременни мерки за защита.

Условия за привременни мерки с международен елемент ?

С оглед решенията на Европейският съд по дело С-195/08, дело С-403/09 и дело С-523-07, прилагането на т.нар. привременни мерки като грижа за деца може да се вземе от национална юрисдикция по силата на чл.20 Регламент (ЕО) № 2201/2003

Тези мерки се вземат при при наличието на следните условия:

 1. разглежданата мярка да бъде неотложна (спешна);
 2. мярката трябва да бъде постановена по отношение на личността или имущество на лица, в съответната държава членка,
 3. по отношение на родителите мярката трябва да има временен характер.

В случай на неизпълнение на тези условия привременните мярки не попадат под действието на чл.20 от Регламент(ЕО) № 2201/2003,Привременни мерки с международен елемент

Това означава, че съдът не е компетентен да разгледа делото за да постанови по изключение привременна мярка относно родителската отговорност.

Понятието привременни налага връзка с думата неотложност на мярката, свързано с тази разпоредба на Регламент(ЕО) № 2201/2003.

Това се отнася до ситуация за дете и невъзможност за искане относно родителската отговорност да бъде отнесено до съда да разгледа делото по същество.

С признаването на положение на неотложност в случай на неправомерно отвеждане или задържане на деца по чл. 2 от  Регламент(ЕО) № 2201/2003 би било в разрез с горепосочената цел на Регламент (ЕО) № 2201/2003а, съдът следва да издаде Заповед за неправомерно отвеждане или задържане на деца между държави-членки на ЕС.

За допълнителна информация моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето, Районният съд по настоящия адрес на детето е компетентен да вземе съответните мерки.

Това са хипотезите, когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него, като в зависимост от конкретните обстоятелства, молбата може да съдържа искане за ограничаване на родителски права.

 1. когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието
 2. поведението на родителя представлява опасност за имуществото на детето;
 3. в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя
 4. по обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване на родителски праваЧаст от мерките, които Районен съд следва да вземе са да ограничи някои от родителските права като постави условия за упражняването им, както и да промени местоживеенето на детето.

Основанието за ограничаване на родителските права по чл. 131, ал. 1 СК са следните:

1) поведение на родителя (действие или бездействие);

2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността;

4) вина на родителя и

5) случаят да не е особено тежък.

Всички тези предпоставките са кумулативни (алтернативни са юридическите факти, поставени в т. 2, откъм визирания от правната норма резултат – създаване на опасност за детето).

Производство

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права започва с подаване на молба от родител, прокурора или Дирекция „Социално подпомагане” пред районния съд по настоящия адрес на детето, в която се излагат обстоятелствата, налагащи предприемане на мерки за ограничаване на родителските права или за лишаване на родителя от родителски права.

В нея се правят и искания за събиране на доказателства – издаване на съдебни удостоверения, когато са необходими за снабдяване с документи, за разпит на свидетели, за експертизи и др.

Как се отнемат родителски права ?

Съвременната практика на съдилищата предпоставката за лишаване от родителски права е предвидена в чл.132, ал.1, т.2 от СК. Често партньорите питат как се отнемат родителски права ?

Това е случая за трайно неполагане на грижи за децата без основателна причина и недаване на издръжка.Как се отнемат родителски права ?

В тази хипотеза при отнемане родителски права се касае  до виновно поведение на родителя. 

Това поведение следва да бъде тежко укоримо виновно бездействие.

Лишаване от родителски права е налице, когато без основателна причина, същият не изпълнява родителските си задължения.

Това са случаите когато родителят целенасочено не полага грижи и не дава издръжка на  своето дете.

Неизпълнението на родителските задължения за  непосредствени грижи при отглеждането  и осигуряване на  материалната издръжка трябва да бъде „трайно”.
Отнемане родителски права

В хипотезата на отнемане родителски права, законът не сочи продължителността на времето и критерий за оценка във всеки отделен случай е житейската практика и моралът.

Установеното неизпълнение на родителските задължения за  непосредствени грижи при отглеждането  и осигуряване на  материалната издръжка от страна майката.

КАК СЕ ОГРАНИЧАВАТ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ?

Ограничаването на родителските права представлява отнемане на част от тях или поставянето на условие за упражняването им. 

Родителят запазва част или всички родителски права, но му се забраняват определени действия по отношение на детето.

Той може да упражнява  останалите си родителски правомощия,като основанията за ограничаване на родителските права са следните:

 • Самото поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – виновно поведение на родителя;
 • Родителят страда от продължителна физическа или душевна болест;
 • Други обективни причини, при които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права – работа в чужбина и рядко вижда детето и другия родител. 

Лишаването от родителски права 

Лишаването от родителски права представлява пълното им отнемане и забрана да се осъществяват каквито и да е действия по отношение на детето

Основанията за лишаване съгласно Семейният кодекс са следните :

 • Изключително тежки случаи на виновно поведение на родителя – довело до сериозна опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето.

Много са примерите, в които родителят страда от алкохолна зависимост

Налице са все повече ситуации за употребява наркотични вещества или упражняване физическо или психическо насилие над детето или другия родител;

 • Тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест на родителя, в които не е в състояние да упражнява родителски права;
 • Без основателна и видима причина, родителят трайно не полага грижи за детето и не плаща определена издръжка;

В редките случай на отнемане на родителски права на единия родител, а когато липсва и втори родител районният съд предприема мерки за закрила и го настанява в социално заведение.

Сходна е ситуацията, в  която упражняването на родителските права от него не е в интерес на детето.

Районният съд предприема мерки за закрила и го настанява извън семейството.Отнемане родителски права

Съгласно разпоредбата на чл.134 СК, във всички случаи на лишаване от родителски права, Районен съд ще определи издръжка на детето.

В случай, че такава не е била все още определена, както и мерки относно личните отношения с детето.

В случая, че липсват доказателства за присъдена издръжка на децата. то Районен съд следва да се произнесе служебно по този въпрос.

Това произнасяне е в съответствие с изискването на чл.134,т.1 от СК ,независимо, че в исковата молба не се претендира издръжка.

За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Как се ограничават родителските права на дете ?

Ограничаването на родителските права представлява отнемане на част от тях или поставянето на условие за упражняването им. В този случай родителят запазва част или всички родителски права, но му се забраняват определени действия по отношение на детето., след влизане в сила на съдебното решение

Как се лишава родител от родителски права ?

Лишаването от родителски права представлява пълно отнемане и забрана да се осъществяват действия по отношение на детето. Тези правни основания за лишаване са следните: 1. Изключително тежки случаи на виновно поведение на родителя, което представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Ситуации в който е налице алкохолна зависимост, доказана упореба на наркотични вещества, системно физическо или психическо насилие над детето или другия родител 3. Тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини, поради които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права; 4. Родителят безпричинно и трайно не полага грижи за детето и не плаща издръжка.

Кой може да инициира производство по лишаване от права ?

Производството може да се инициира от другия родител, прокурор (в случай че той бъде уведомен от друго лице, че е налице основание за ограничаване или лишаване от родителски права) или от дирекция “Социално подпомагане”. Компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето.

Могат ли да бъдат възстановени родителски права ?

След като е налице промяна и родителят се поправи и може отново пълноценно да се грижи за детето си, няма причина неговите родителски правомощия да не бъдат възстановени. В случай че основанието за ограничаване или лишаване от родителски права отпадне, той може да поиска от съда възстановяването им в пълен обем

Кога детето остава при бащата след развод ?

Съществуват ситуации, в които предоставянето на родителските грижи на майка е в ущърб на живота и здравето на детето , както и на нуждата от грижи за неговото възпитание и образование. Именно това са казусите, в които съдът присъжда децата на башата, учредява режим на контакти на мйаката и определя размера на дължимата месечна издръжка по закон

Кой поема родителските права при развод?

Въпросът за това на кой от родителите да се предоставят родителските права по отглеждането и възпитанието на децата е решен еднозначно в съдебната практика по семейни дела.
В повече от 85% от случаите те се предоставят на майката, а в полза на бащата е учреден режим на лични контакти с децата, както и задължението да заплаща месечно определена парична издръжка.

При кого да останат децата след развода?

При разрешаване на спора по съдебен ред кой от двамата родители да упражнява родителските права
Тук не става  дума за каквото и да било ограничаване или лишаване от родителски права  по отношение на другия родител, а става въпрос за това, че по закон децата живеят при родителите си.
След развода обикновено родителите не живеят заедно, то съдът следва да определи при кого от двамата детето ще живее постоянно и кой от родителите в този смисъл ще упражнява родителските права.
Другият родител, който не упражнява родителските права има право на лични контакти и задължение да заплаща издръжка.

Кой упражнява родителски права ?

В практиката при развод, възниква въпроса: Кой упражнява родителски права ?

В настоящото съвременно общество, т.нар. „фактическо съпружеско съжителство“  между мъж и жена, от което са родени деца е често срещан житейски избор на партньорите.

Резонно е да възникне и въпроса за упражняване на родителски права на дете, родено от отношенията на родителите, когато същите не са в законнен граждански брак по между им.

В такава ситуация, често се стига до раздяла и прекратяване на фактическо съпружеско съжителство, от което в голяма част от случаите са родени и непълнолетни или малолетни деца.Кой упражнява родителски права ?

След раздялата между партньорите и прекратяването на съжителството между родителите на тези непълнолетни, малолетни деца е необходимо да се регулират отношенията

Част от тях са довели до настъпването на определени правни последици.

Прекратяването  на съпружеското съжителство неминуемо води до уреждане на въпроса за

 • Въпроси, свързани с упражняване на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие и родени по време на съпружеското съжителство дете/деца ;
 • Въпроси, свързани с упражняване на режим на лични отношения на родителите с детето/децата; Въпроси, свързани с
 • Въпроси, свързани с изпълнение на финансовите задълженията за плащане на издръжка и нейния размер и т.н.
 • Въпроси, свързани с полагане на усилия, свързани с обучението и отглеждането на тези деца.

Съгласно Семейния кодекс, родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Затова тези права следва да бъдат уредени след изричен исков процес.

С този процес единият или другият родител, получавайки родителските права ще се ангажира с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

Кой взима правата след развода ?

Въпросът за родителските права по отглеждането и възпитанието на децата е решен доста ясно и еднозначно в съдебната практика. Кой взима правата след развода ?Кой взима правата след развода ?

В повече от случаите, ако детето е на ниска възраст, родителските права се предоставят на майката.

Бащата получава т.нар. режим на лични контакти да вижда детето, както и задължение за месечна издръжка.

По преценка на съда и на базата на доказателствата по делото, заедно с доклада на социалната служба детето се предоставя на родителя, който може да осигури условия за възпитание и образование на детето.

Какъв е критерия за предоставяне правата на единият родител ?

Важно условие, при което съдът взема решение е защитата на интересите на детето/децата.

Това решение е обосновано и съобразено с правила за нормално физическо и психическо израстване на детето, възпитание, образование и духовно развитие.

Кой взима правата след развода ?

Най-важният момент при разрешаване на спорните въпроси, е интересът на децата.

Това е ръководен принцип за съда, който трябва да бъде и отправна точка при разглеждане на делата.

Кой от съпрузите да упражнява родителските права  ?

Обикновено е препъни-камъкът, който препятства постигането на споразумение.

Съгласно чл. 59, ал. 4 СК съдът се произнася кой от съпрузите да упражнява родителските права като преценява обстоятелствата с оглед интересите на децата.

Друг не по-малко важен въпрос, който клиентите ни задават непрекъснато е :

Кой са критериите  определящи родителската отговорност : 

 • възпитателските качества на родителите, полаганите до момента
 • грижи и отношение към децата,
 • желанието на родителите,
 • привързаността на децата към родителя
 • пола и възрастта на детето
 • възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение
 • материалните възможности на родителя Родителски права след развода, упражняване на родителски права,адвокат семейни дела, родителски права след развода, развод по исков ред, упражняване на режим на лични контакти с дете, определяне на режим на лични контакти

Важно е да се отбележи, че предоставяне упражняването на родителските права у единия родител не означава ограничаване или лишаване на другия родител от права. 

Под упражнение на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата.“

По-прецизен е терминът „родителска отговорност“, използван в регламент № 2201/2003 на Съвета на Европейския съюз.

 

ВАЖНО : Законът и съдебната практика третират разделянето на децата при развод като сериозно изключение.

КАто адвокат по семейни дела, държим да разясним съдържанието на родителски права, за да може те да придобият представа какви са техните задълженията, след развода.

Това ще внесе яснота при какви условия се предоставят правата на другия родител.

Съвет: При постигане на споразумение е добре, когато родителите държат на точен адрес на детето

Ето защо, ако страните имат притеснения е достатъчно посочването на адреса да се ограничи до конкретен град. Обичайно в практиката се постига уговорката: „…при когото детето ще живее“.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg  

Съдебно дело за родителски права

Спор за права над детето e срещан казус в практиката като за решаването му се стига до съдебно дело за родителски права.

В повечето случаи, при образувано съдебно дело за родителски права, въпросите се решават в рамката на бракоразводния процес.

Не са рядко случаите, когато брак няма, но следва да се реши въпроса за родителските права по време на делото.

Докато е висящ спора пред съда всеки от родителите може да поиска :Съдебно дело за родителски права

 1. Постановяване на привременни мерки относно местоживеенето на детето;
 2. Постановяване на привременни мерки относно упражняването на родителските права
 3. Постановяване на привременни мерки относно издръжка на детето

Районният съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване

Това определение за постановяване на т.нар. привременни мерки има сила до окончателното решение по делото.

Определението подлежи на принудително изпълнение. Районен съд  може служебно да вземе привременни мерки, в случай, че е належащо.

Защо е необходимо дело за родителски права ?Съдебно дело за родителски права

Затова се налага производство по едно т.нар бракоразводно дело от възникнало фактическо съжителство, за определяне на родителските права на родените деца.

Упражняването на родителските права е съществен въпрос  при определяне на попечителство над дете или осигуряване на неговата издръжка.

Не са редки случаите, в които бащата е чужденец или майката работи в чужбина.

Съдебно дело за попечителство и определянето на справедлива издръжка, би помогнало да се уредят легално всички тези въпроси.

Критерии за родителските права 

Важен въпрос на дело за родителски права е определяне размер на издръжка на дете след развода.

Въпросът за родителските права е най-честата пречка за успешно провеждане за развод по взаимно съгласие между страните.

Нуждата от дело за родителски права е и поради факта от регламентиране на следните въпроси, а именно:Съдебно дело за родителски права

 • издръжка на детето,
 • ползване на семейно жилището за родител,
 • режим на лични контакти за другия родител
 • при особени здравословни и образователни нужди – евентуално лечение на детето.
 • възпитателските качества на всеки от родителите,
 • полаганите грижи до момента и отношението на всеки към децата,
 • желанията на родителите по отношение на всяко от децата,
 • привързаността на децата към родителите
 • кой от родителите каква помощ може да осигури от трети лица (роднини и нероднини),
 • социална среда на родителя
 • материални възможности,с които родителят разполага

Отговорът на този казус е регламентиран в Семейния кодекс и Постановление №38 на МС от 1.07.1985г. за установяване границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца.

Районен съд оценява нуждите на детето – разходи, физически и духовни потребности, както и финансовите възможности на родителя, плащащ издръжката.

Правата за детето до голяма степен се определят от неговата възраст, пол, условия за отглеждане и след определена възраст и желанието на детето.

В семейния закон не съществува уредба на т.нар „споделено родителство”. Определяне права на родител с детето не значи липса на достъп на другия родител.

Упражняването на родителските права при раздяла се разпределя единия родител.Приложимо е Тълкувателно решение на ВКС от 03.07.2017 год. по тълк. дело № 1/2016 г. на ОСГК за чл.59 ал.2 СК

Законът изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители.

Само при взаимно  съгласие между страните е възможно споразумение с елементи за съвместно упражняване на родителски права, но това е много рядък случай.

Дело за родителски права пред Районен съд 

Дали има сключен граждански брак или не, вписаните като родители имат равни права и задължения за детето

По дела за раздяла и родителски права разпределянето на родителските права и задължения е от съществено значение за детето.

Не са редки и казусите на тежки съдебни спорове и конфликти, които накрая рефлектират върху самите деца.

Не са редки и случаите на отвличане на деца и умишлена злоупотреба с правата дадени от закона или съда.

Именно затова е редно да се изяснят позицията на страните преди да се пристъпи към дело за родителски права.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да заведе дело за родителски права ?

Съдебното дело за родителски права може да се води само от името на двамата записани в акта за раждане като родители.При наличието на спор за родителските права, след развод по взаимно съгласие или исков ред, или когато родителите нямат брак, но не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му.

Какво ще се реши в дело за родителски права ?

В дело за упражнаване на родителските права се решават въпросите за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Къде следва да се заведе дело за родителски права ?

Всеки един от родителите може да предяви иск пред Районния съд, по настоящия адрес на детето за определяне на упражняването на родителските права за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Може ли да се заведе дело за родителски права при родител в чужбина

Да може да се заведе дело при родител в чужбина, отнема малко повече време за уведомяване и връчване на съдебните книжа. както и с превод на документи и подготовката на иска пред Районен съд.

Колко време отнема дело за родителски права

Времетраенето на процеса зависи от много неща - дали са налични документите, дали ще се прави експертиза за детето, ако има специални образувателни или медицински нужди и потребности, както и пред кой съд се разглежда делото