fbpx

Публикации

Дело за защита от домашно насилие ?

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2  ЗЗДН. Хората често питат, нужно ли е да се води дело за домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на тази материя. От там ще определеним основните параметри и средства за защита в едно дело за домашно насилие

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие е акт, деяние, активно поведение, действие, опит или завършено действие, насочено срещу друго лице.

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него е приравнен и опитът за принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, в родствена или в семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение

Мерките, предприети след приключило дело за домашно насилие се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба,  а  ако е нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Съдебните Делата по Закона за защита от домашно насилие са подсъдни на Районен съд.  Производството е двуинстанционно и може да се развие при обжалване пред Окръжен съд.

Кръг на лицата в дело за домашно насилие ?Дело за домашно насилие ?

Домашното насилие се извършва от ограничен кръг лица, които изрично и изчерпателно са изброени в закона, а това  именно са следните лица:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице в настоящо или минало фактическо съжителство;
 • възходящ;
 • низходящ;
 • родство по съребрена линия до четвърта степен;
 • родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител, приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Защита от домашно насилие ?

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към съда – чл. 4, ал. 1 и/или към органите на МВР.

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия. Мерките са изрично и изчерпателно изброени в Закона за домашното насилие са следните :

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !