fbpx

Публикации

Дело за защита от домашно насилие

Често пъти при конфликт в семейството се стига до дело за защита от домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на дело за защита от домашно насилие. 

Легалното определение на понятието „домашно насилие“ е дадено в чл. 2, ал. 1 от ЗЗДН, съгласно който „домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН, за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
Производството по ЗЗДН е спорно и съдът се произнася с решение за налагане или отказ да бъдат наложени мерки на защита, с които се цели за се даде ефективна защита на пострадалите лица. Разяснено е в ТР № 6/2013г- на ОСГТК- т. 22, че налаганите по ЗЗДН мерки не са административни наказания и са предназначени да охранят пострадалото лице, а не да санкционират извършителя.

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие,

Домашно насилие е опит за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, лична свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка

Най-често това са лица в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него спада и опит за принудителното ограничаване на личен живот, свобода и права, спрямо лица, в родствена или семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение.

Мерки за домашно насилие

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице
 • временно определяне местоживеенето на дете при родителя, който не е извършил насилието, ако това не противоречи на интереса на дете;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда при дело за защита от домашно насилие.

Мерките, предприети след приключило дело за защита от домашно насилие  се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба.

При нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Компетентен орган да наложи мярка за защита от домашното насилие е Районен съд по адрес на пострадалото лице.

Кръг на лица по дело за домашно насилие Дело за домашно насилие ?

Защита по реда на Закона за защита от домашното насилие може да търси всяко лице пострадало от домашно насилие, извършено от:

 1. съпруг или бивш съпруг;
 2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 3. лице, от което има дете;
 4. възходящ;
 5. низходящ;
 6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
 8. настойник, попечител или приемен родител;
 9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство (чл. 3 ЗЗДН).

Защита от домашно насилие ?

Производството по издаване на заповед за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие започва по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания;
 3. брат, сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 4. настойника или попечителя на пострадалото лице.

Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилище, месторабота и места за социални контакти и отдих;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца.

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към Районен съд.

МОЛБАТА за образуване на производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.Дело за защита от домашно насилие

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита.

Заповедта трябва да съдържа предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият ден !

Какво е домашно насилие ?

Домашно насилие представляват действия на член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз.

От кого се извършва домашното насилие ?

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви разновидности на домашното насилие съществуват ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие. Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.

Какви мерки за превенция от домашно насилие съществуват ?

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършител да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършител от съвместно обитаваното жилище за срок и др..

Срок за защита от домашно насилие ?

Изготвянето на молбата чрез адвокат до Районен съд, следва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие. След този срок ще бъде отхвърлена, ако ответната страна направи възражение.

Кой би свидетелствал за това ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие.