fbpx

Публикации

Адвокат при дело за развод

В последните няколко години все по-важно стана да се ангажира сериозен адвокат при дело за развод.

Това би спестило много грижи и суми в хода на самото съдебно производство пред Районен съд.

Най-важната задача по делата за развод е да бъде направена преценка от съда дали да се допусне развод. За целта страната, която иска развод, следва да докаже причините, обосноваващи необходимостта от прекратяване на брака.

Развод пред Районен съд

За пристъпване към процедура по развод пред съд, говорим, в случаите, когато съпрузите не могат или не искат да постигнат съгласие.

Най-често относно своите лични и имуществените си отношения, в това число:Адвокат при дело за развод

  1. Местоживеенето на децата,
  2. упражняването на родителските права,
  3. личните отношения на родител с децата;
  4. Издръжката на децата,
  5. ползването на семейното жилище,
  6. издръжката между съпрузите
  7. Промяна и ползване на фамилното име

при което неминуемо се стига до съдебно производство за развод по исков ред пред Районен съд.

Всеки съпруг по всяко време на брака може да поиска развод от съда.

Най-честата причина за това е т.нар. „непоправимо и дълбоко разстройство на брака“.

Искането за развод се депозира адвокат на съпрузите в Районен съд  относно исканията от съда относно гореописаните правни последици.

Молбата се предявява пред Районния съд по постоянния адрес на ответника по правилата на чл. 105 ГПК

В първото заседание по делото за развод съдът е длъжен да напътства съпрузите към помирение чрез медиация.

Адвокат при дело за разводЦелта е доброволно уреждане на спора съгласно чл. 49 ал. 2 СК.

Производството по исковете за развод се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна

Това спиране може да бъде продължено до навършване на 12 месечна възраст на детето.

Страните трябва да се явят лично пред съда в първото заседания по развод.

Районният съд изследва желанието на съпрузите  за развод и тяхното непоколебимо съгласие относно прекратяването на брака.

При исковете за развод е в сила правния принцип на изчерпателност на основанията.

Ищецът трябва да предяви всичките си основания и причини във връзка с дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Разноски по дело за развод

Спрямо правилата на чл. 329 от ГПК, при брачните искове, разноските се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг.

Вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, както вече казахме се определя със съдебното решение за развод, ако някоя от страните е поискала това.

В този случай молителят трябва да предяви всички основания и причини във връзка с дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

За допълнителни въпроси, моля обадете се на тел.0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как да изберем адвокат в случай на развод?

При избора си на адвокат за бракоразводно дело следва да се акцентира върху личния опит и познание на адвоката в областта на семейното право. Нужен ви е юрист, който да ви насочи за начина, по който бихте могли да си разрешите семейните проблеми по най-бързия и безболезнен начин. В този случай с помощта на опитен адвокат бихте могли да обсъдите дали е възможно да се постигне развод по взаимно съгласие на съпрузите или не, на кого да се присъдят родителските права върху родените от брака деца, които не са пълнолетни, кой да ползва семейното жилище, каква издръжка да плаща другия съпруг, какво ще бъде фамилното име след развода на съпругата, какъв би бил най-подходящият режим на виждане с детето/децата.

Съществени неща, които е добре да знаем преди да започнем бракоразводно дело?

Най-важното е да се знае, че след разтрогването на брака бившите съпрузи не могат да се наследяват помежду си, имуществото, придобито по време на брака става обикновена дялова съсобственост при равни квоти и трябва да се раздели, детето/децата ако не са пълнолетни ще живеят при единия родител, а другия ще има право да го вижда в строго регламентирани дни и ще трябва да плаща издръжка до навършване на 18-годишна възраст, по време делото за развод разноските са за сметка на съпруга, чийто е вината за разтрогване на брака.

Колко време трае едно бракоразводно дело?

Има два варианта: - Развод със споразумение между съпрузите и делото се решава в едно съдебно заседание и в зависимост от натовареността на съда може да отнеме около 3 месеца; - Развод по инициатива на единия съпруг – отнема повече време, защото делото се гледа в повече от едно съдебно заседание и на три инстанции – до година в зависимост до коя инстанция ще се разгърне делото.

На кого се присъждане попечителството при развод ?

Масовата практика е родителските права да се предоставят на майката, тъй като децата са по-привързани към нея, а бащата да ги вижда в определени дни и да плаща издръжка. Не са рядкост и обратните хипотези, но за да получи бащата родителските права трябва да се докаже, че майката е неспособна да се грижи за децата поради здравословни проблеми, пороци, безпаричие, незаинтересованост и т.н.

На каква могат да изразят волята си с кого да живеят?

Децата ако са навършили 10-годишна възраст могат да бъдат разпитани в съдебно заседание и да изразят волята си.

Как се разделя имуществото при развод?

След развода придобитото по време на брака имущество става обикновена съсобственост между бившите съпрузи при равни дялове ако не се докаже по-голям принос на единия съпруг в придобиването на имуществото. То следва да се раздели като това може да стане с доброволна делба или със съдебна делба чрез гражданско дело.

Важен ли е адвоката при едно бракоразводно дело?

Значението на адвокат при развод е от съществено значение какво ще получите като пари, имущество и права върху децата след развода и до кога можете да упражнявате пълноценно права върху тях.

Какви са правата на бащата за попечителство над децата ?

Ако родителските права са присъдени на майката бащата трябва да плаща редовно издръжката им на падежа иначе рискува да бъде даден на съдия изпълнител и на прокурор, тъй като неплащането на издръжка е престъпление. Той има право да се вижда с децата съобразно отредения му режим на лични отношения с децата по бракоразводното решение.