fbpx

Публикации

Прехвърляне на имот при продажба

Съгласно българското законодателство покупко-продажбата на недвижим имот се извършва посредством договор за прехвърляне на имот при продажба.

Това е договор, по силата на който продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на конкретен имот срещу цена, която купувачът се задължава да заплати.

Съгласно законодателството, по-конкретно в чл. 18 ЗЗД, прехвурлянето на собствеността става пред Нотариус под формата на нотариален акт.

Сключване на сделка за прехвърляне на собственостПрехвърляне на имот при продажба

о продавачът и купувачът са се разбрали за продажната цена, за сроковете на плащане и подписването на нотариалният акт.

Основно задължение на продавач по сделка е да се снабди и да предостави на купувача документи, легитимиращи го като собственик.

Тези документите също са предмет на проверка и договорка пред Нотариуса

В много от случаите, продавачът смята, че документът за собственост, скица и данъчна оценка са достатъчни

Затова в практиката се оказва, че са нужни и се изискват редица допълнителни документи.

Проверка на имот преди сделка пред Нотариус 

Съветът ни е да се уговори предварително задължението на продавача да предостави на купувача според допълнителни документи, като:Прехвърляне на имот при продажба

  1. Удостоверение за наследници
  2. Справка за семейно положение
  3. Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87 ДОПК.

Налице са и допълнитлени ограничения за покупка на земеделски земи, както и за невъзможността граждани на страните извън Европейския съюз да купуват земеделска земя.

В зависимост от гражданството на купувача и вида на имота, купувачът трябва да се съобрази с изискванията на българското законодателство във връзка с условията за придобиване на имот в България.

В случай на необходимост кантората ни оказва съдействие и регистрира фирми – юридически лица, посредством които някои от сделките да станат възможни.

Много често купувачите се доверяват на продавача или на неквалифициран посредник по сделката, вследствие на което биват излъгани.

преди да се подписва какъвто и да е било документ следва да осигурите независим по сделката адвокат, който да извърши всички необходими проверки и да защити Вашия интерес.

За доп. информация се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg