fbpx

Публикации

Деклариране недвижим имот

С промените в Закона за местните данъци и такси, влязоха промени относно деклариране недвижим имот, които преуреждат съществуващи до момента обществени отношения, с оглед на точно и уеднаквено прилагане на закона.

Тези промени са свързани с деклариране недвижим имот, за следното : 

  •  данъка върху недвижимите имоти
  • Отпада изискването за подаване на данъчна декларация при придобиване на недвижим имот или ограничени вещни права.

Досега физическите и юридическите лица следваше при деклариране недвижим имот да подадат такава декларация в двумесечен срок от осъществяване на съответното обстоятелство.

Занапред тази информация ще се предоставя по служебен път от нотариуса, изповядал съответната сделка.деклариране недвижим имот

При деклариране недвижим имот задължението за подаване на данъчна декларация е единствено за собствениците на новопостроени сгради и постройки

След 01.01.2020 г. това изискване ще се прилага само по отношение на сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 14 ЗМДТ

За съжаление въпреки изработената система за служебно вписване и деклариране на новозакупени и придобити след промяната в закона имота, не работи ефективно.

Реално вписване на Нотариалните актове в съответнте общински служби „местни данъци и такси“ не се случва служебно.

Поради това се – в случай, че се нуждаете, можем да Ви помогнем !

По отношение на деклариране недвижим имот за сгради и постройки въведени или предстоящи за въвеждане в експлоатация, след 01.01.2020 г. Възложителят е длъжен да да декларира имота пред общинска администрация след завършване на сградата в груб строеж.

Относно  възникването на данъчни задължения при изграждане на нови сгради и постройки, данъчното задължение ще възниква:

а. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж – установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;

б. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 – когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория);

в. От началото на месеца, следващ месеца, през който сградите са завършени –след въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, че новата сграда е нанесена в кадастралната карта.

Увеличение за данък на недвижими имоти и сгради в населени места тип“Курортни селища“ 

  •  За имоти, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение – ще се прилагат ставки в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;
  •  за останалите имоти – данъчните ставки варират от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Посоченото повишение при деклариране недвижим имот не се прилага, когато един имот е деклариран като основно жилище.

Кантората осъществява помощ при справка за купувачите придобили имот, когато се намират в чужбина или са възпрепятствани да го извършат в указаният от закона двумесечен регистрационен срок.

За допълнителна информация и помощ, спокойно можете да се обърнете към нас за съвет и помощ на тел. + 359 897 90 43 91 или на  mail  office@lawyer-bulgaria.bg