fbpx

Публикации

Пътуване на ненавършило пълнолетие дете

С идване на летни ваканции и отпски, както и почивни дни, ни запитват за документи за пътуване на ненавършило пълнолетие дете.

Освен валиден паспорт или лична карта за непълнолетни лица при пътуване в чужбина, трябва да се подготви още

  1. Декларация за нотариално заверено писмено съгласие“ от непътуващия с него родител, респ. от двамата родители
  2. Валидни документи за малолетно/ непълнолетно дете,  с оставащ срок на валидност не по-малко от 6 месеца;

Най-често този документи е под формата на нотариално заверена Декларация-съгласие.

Става дума за изрична декларация,  в която другият родител е овластен да пътува с детето ивън страната.

В случай, че детето има придружител, вписват се всички правомощия и държави, в които ще пътува. Може да бъде дадено съгласие детето да пътува и само, без предружител.

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на детето следва да бъде заверено от всеки български нотариус.

В случай, че няма нотариус, декларацията може да се завери от следните лицаПътуване на ненавършило пълнолетие дете

  1. Съдията по вписванията при районния съд;
  2. Кметът на населеното място, което не е общински център,
  3. Когато мястото е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник
  4. Българските консулски служби при съответните посолства.

Завека на документите

Писменото съгласие за пътуване в чужбина на дете може да се завери в чужбина и от чуждестранен нотариус.

На него задължително следва да се постави заверка “Апостил”, ако съответната държава е страна по Хагската конвенция. В този случай не е необходимо да се правят допълнителни легализации и заверки.

В случай, че държавата не е страна по Хагската конвенция, заверената от чуждестранен нотариус декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето подлежи на легализация.

На граничния пункт трябва се представят оригинала на декларацията-съгласие и обикновено незаверено копие от нея.

Служителите на гранична полиция правят проверка за съответствие между оригинала и копието, като последното остава при тях.

Липсата на декларация, заверена по описания начин е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин.

Важно е да се отбележи, че акта за раждане не е валиден документ за пътуване на дете.

Ако единия родител е починал или родителските права са  изцяло присъдени на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено/ от смъртен акт или съдебно решение.

Пътуване на дете с двойно гражданство в чужбинаОтговор на искова молба

Съгласно чл. 3 от ЗБГ/Закон за българското гражданство/, българските граждани, които имат и друго гражданство се смятат само за български граждани при прилагането на нашето законодателство.

При преминаване на границата през ГКПП, българското гражданство се установява чрез българските документи на лицето

  1. Паспорт и лична карта
  2. Временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство
  3. Задграничен паспорт

В случаите, когато българският гражданин притежава и друго гражданство и съответно документи (паспорт или лична карта), издадени от тази държава, при преминаването си през ГКПП

Всеки преминаващ следва да ги представи на гранична полиция, извършваща контрол на граничните пунктове.

В случаите на двойно гражданство, едно от които е българско и когато детето разполага само с  чужд документ за пътуване е приложим Закон за чужденците в Република България

Законът забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани

За пътуване в чужбина задължително се изисква писмено съгласие за напускането на страната и преминаване на държавната ни граница.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Ще Ви помогнем при изготвяне и нотариална заверка на декларация-съгласие за пътуване на дете в чужбина.