Публикации

ДЕКЛАРАЦИЯ продажба имот в брак

В случай, на продажба на съсобствен имот придобит по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност  съпруг може да продаде съсобствен недвижим имот след като представи нотариално заверена декларация по чл.26 от Семейния кодекс.

С тази декларация по чл. 26 СК същият декларира, че неговият съпруг е съгласна/съгласен съпругът да продаде НЕГОВИЯ/ НЕЙНИЯ недвижим имот на при цена и условия каквито прецени.ДЕКЛАРАЦИЯ продажба недвижим имот при брак, Съгласие продажба на недвижим имот през брака, Декларация -съгласие продажба на недвижим имот в СИО, Декларация по чл.26 Семеен кодекс

Декларирате, че имота НЕ представлява ваше обще семейно жилище. Условие  е,  да нямате друг общ имот или личен имот на всеки поотделно.  По този начин законодателят предпазва и защитава непълнолетните деца – техните права и сигурност.

Съгласно условията на чл.26 Семеен кодекс при действия на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се допускат със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.

От друга страна, ако все пак единя от съпрузите продаде общото жилище сам, то това действие  е оспоримо.

По исков ред ( в съда) другия съпруг, кагото узнае за това може да го оспори. Срокът за това е шест месеца от узнаването и не по-късно от три години от извършването на покупко-продажбата на жилището (или друг вид прехвърляне на права върху имота).

Чл.24. ал.4. Разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

Правилото на чл. 26 СК се намира в раздела, уреждащ законовия режим на общност. То намира приложение и при режим на разделност по силата на препращащата норма на чл. 34 СК.

Остава да се отговори на въпроса за приложимостта му при наличие на брачен договор. Възможни са две хипотези:

1) Когато в брачния договор въпросът не е уреден изрично, правилото на чл. 26 СК ще намери приложение поради субсидиарната приложимост на всички правила от законовия режим на общност. По силата на чл. 38, ал. 4 СК “За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.”

2) Когато в брачния договор има уговорка относно начина на управление и разпореждане със семейното жилище, каквато изрично е допустима според чл. 38, ал. 1, т. 3 СК, приложението на чл. 26 СК ще бъде изключено от действието на договора. Без претенции за изчерпателност, могат да се обсъдят някои варианти на уговорки:

  •  на първо място -Възможно е приложимостта на ограничението да бъде обусловена и от начина на придобиване на семейното жилище – например ограничението да не се прилага, ако жилището е наследствено;
  • С договор не може да се установява съдебен ред за разрешаване на какъвто и да било въпрос.5Това разрешение би било в съответствие и с принципа за разбирателство между съпрузите (чл. 14 СК). До съдебно разрешаване на спорове между съпрузите, касаещи интересите на семейството, обикновено се стига при състояние, което предшества развода. През този период съпругът – собственик би се оказал лишен от защита – положение, което той самият е избрал;
  •  възможно е в договора да е предвидено, че съгласие на съпруга – несобственик няма да е необходимо при никакви обстоятелства. Трябва да се отбележи, че ограничението е установено не само в негов интерес. При наличие на ненавършили пълнолетие деца от брака целта е да не бъдат застрашени техните интереси. Собственикът на жилището като родител е длъжен да отглежда децата си съобразно своите възможности (чл. 125, ал. 2 СК) и в тази светлина – да им осигури ползването на жилището, където да живеят заедно (чл. 126, ал. 1 СК). Когато родителите са съпрузи, те преценяват къде да живеят (чл. 15 СК) и могат да решат да не обитават повече това семейно жилище. В случая решението може да бъде и само на съпруга – собственик, щом договорът му дава тази свобода

Истината е, че повечето Нотариуси държат на подписването на въпросната  Декларация по чл.26 от СК. Също така, когато имот е придобит по време на брак, собственици са и двамата съпрузи , освен ако по смисъла на новия семеен кодекс не са сключили брачен договор, т.е. има режим на имуществени отношения.

Брачните договори се регистрират в Агенция по вписванията и при покупко-продажба на жилище(или друг имот) нотариусите изискват Удостоверение за липса или наличие на режим на имуществени отношения.