fbpx

Публикации

Данъчно задължени лица

Физическите и юридически лица, неперсонифицирани дружества и чуждестранни лица, които осъществяват дейност са данъчно задължени лица.

Това се отнася както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по ЗДДФДанъчно задължени лицаЛ.

Данъчно задължени лица са търговците физическите лица, упражняващи свободна професия, земеделските производители.

Списъкът обхваща и други лица, които редовно извършват независима икономическа дейност, вкл. и отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

В случай, че получателят има седалище в една държава, а един или повече постоянни обекти в друга държава, мястото на изпълнение на услугата ще зависи от местоположението на тази част от предприятието.

В закона е предвидено, че определено лице е задължено да удържа и внася данъци, то по отношение на това лице се прилагат всички права и задължения като на субект или на страна в производството по ДОПК.

Удържаните и внесените от тези лица данъци се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани дори когато това лице не е имало задължение за удържане.

В случаите обаче когато тези лица не удържат и не внесат данъка те са солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък.

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Данъчно задължени лица

Задължени лица са лицата, които отговарят за задълженията както на носителите на задължението за данъци, така и отговарят за задълженията на лицата, които са задължени да удържат и внасят данъци.

Важното в случая е ,че при тези т.нар. отговорни трети лица отговорността им винаги е изрично уредена в нормата на закона.

В кръга на тези лица спадат и лицата, които в предвидените от закона случаи имат задължение за внасяне на данък.

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

 • което има постоянен адрес в България, или
 • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
 • което е изпратено в чужбина от българската държава,от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
 • чийто център и се намира в България.

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните физически Данъчно задължени лицалица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Права на данъчните субекти :

 • право да бъде информиран за данъчните му задължения и за срок за данъците

 • Право да получава разяснения за попълването на данъчните декларации. Право, което често на практика остава нереализирано.

 • Право на своевременно осигуряване на данъчни декларации,които данъчните органи изискват въз основа на закона.

 • Право при поискване да бъде информиран в подходяща форма за последиците от принудително изпълнение на данъчни вземания.

 • Право да обжалва в случаите, предвидени в ДПК, действията на данъчните органи, засягащи неговите законни интереси и права

 • Право на уважение към достойнството му при изпълнение на данъчни задължения

 • Опазване на тайната относно обстоятелствата, станали достояние на данъчната администрация при изпълнение на задълженията й.

За допълнителна информация или справки,се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално, съобразно спецификата на конкретният казус и особености на проблема.

Запечатване търговски обект

В последните години с промените в законите – администратвно процесуален кодекс и ДОПК, както и с измененията на условията в ЗДДС, административните органи и служби все по-активно налагат принудително обезпечителни мерки за запечатване търговски обект

Голяма част от тези мерки са запор на банкови сметки или запечатване на търговски обект

Принудителни административни меркиЗапечатване на търговски обект

Правната преценката за въздействие и съответствие на наложените принудителни административни мерки с целта на закона следва да се извършва в съответствие с характера на нарушението.

Съгласно изискванията в Наредба  и ЗДДС при неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой.

Всяко лице, извършващо продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, е задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби

Това става чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.

Това изключение не се отнася за лица, извършващи продажби на течни горива.

При запечатването на търговски обект се лишава данъчно задълженото лице от право да се упражнява дейност в обекта.

В този случай, административно наказващият орган е длъжен да издаде мотивирана заповед.Родителски права при развод

Законодателят предписва в такива случай, че е необходимо това наложено наказание да бъде приведено в действие.

Поради това, фактически се оказва, че например една ПАМ по ЗДДС се изпълнява веднага.

Нашият съвет винаги е бил да се входира писмена жалба срещу Заповедта за налагане на принудителни мерки

В противен случай, ако не се случи това наложените принудителни административни мерки влизат в изпълнение веднага, което представлява сериозен риск за собственика да бъде затворен неговият обект.