fbpx

Публикации

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са местните и чуждестранните физически лица, които получават доходи от източник в България.

Това се отнася както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФДанъчно задължени лицаЛ).

Данъчно задължени лица са търговците по смисъла на Търговския закон, физическите лица, упражняващи свободна професия, земеделските производители

Списъкът обхваща и други лица, които редовно извършват независима икономическа дейност, вкл. и отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

В случай, че получателят има седалище в една държава, а един или повече постоянни обекти в друга държава, мястото на изпълнение на услугата ще зависи от местоположението на тази част от предприятието.

В закона е предвидено, че определено лице е задължено да удържа и внася данъци, то по отношение на това лице се прилагат всички права и задължения като на субект или на страна в производството по ДОПК.

Удържаните и внесените от тези лица данъци се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани дори когато това лице не е имало задължение за удържане.

Такива са например работодателите, които са длъжни авансово, ежемесечно да удържат и внасят дължим данък за доходи от трудови правоотношения.

В случаите обаче когато тези лица не удържат и не внесат данъка те са солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък.

Задължени лица са лицата, които отговарят за задълженията както на носителите на задължението за данъци, така и отговарят за задълженията на лицата, които са задължени да удържат и внасят данъци.

Важното в случая е ,че при тези т.нар. отговорни трети лица отговорността им винаги е изрично уредена в нормата на закона.

В кръга на тези лица спадат и лицата, които в предвидените от закона случаи имат задължение за внасяне на данък , а и лицата, задължени да удържат и внасят данъци когато те не са били внесени в срок.

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

 • което има постоянен адрес в България, или
 • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
 • което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
 • чийто център на жизнени интереси се намира в България.Данъчно задължени лица

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

В случаите, когато се прилага спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, понятието за местно физическо лице се извежда от разпоредбите на спогодбата.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Основните права на данъчните субекти са според ДПК са:

 • право да бъде информиран в подходяща форма за данъчните му задължения и за сроковете, в които следва да заплати дължимите от него данъци.

 • Право да получава разяснения за попълването на данъчните декларации. Право, което често на практика остава нереализирано.

 • Право на своевременно осигуряване на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които данъчните органи изискват въз основа на закона.

 • Право при поискване да бъде информиран в подходяща форма за последиците от принудително изпълнение на данъчни вземания.

 • Право да обжалва в случаите, предвидени в ДПК, действията на данъчните органи, засягащи неговите законни интереси и права

 • Право на уважение към достойнството му при изпълнение на данъчни задължения

 • Опазване на тайната относно обстоятелствата, станали достояние на данъчната администрация при изпълнение на задълженията й.Данъчно задължени лица

За допълнителна информация или справки, можете да се обърнете към адвокат в кантората на телефон + 359 897 90 43 91 или изпратите Вашето запитване на mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално, съобразно спецификата на конкретният казус и особености на проблема.

Запечатване търговски обект

В последните години с промените в законите – администратвно процесуален кодекс и ДОПК, както и с измененията на условията в ЗДДС, административните органи и служби все по-активно налагат принудително обезпечителни мерки за запечатване търговски обект

Голяма част от тези мерки са запор на банкови сметки или запечатване на търговски обект

Принудителни административни меркиЗапечатване на търговски обект

Правната преценката за въздействие и съответствие на наложените принудителни административни мерки с целта на закона следва да се извършва в съответствие с характера на нарушението.

Съгласно изискванията в Наредба  и ЗДДС при неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой.

Всяко лице, извършващо продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, е задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби

Това става чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.

Това изключение не се отнася за лица, извършващи продажби на течни горива.

При запечатването на търговски обект се лишава данъчно задълженото лице от право да се упражнява дейност в обекта.

В този случай, административно наказващият орган е длъжен да издаде мотивирана заповед.Родителски права при развод

Законодателят предписва в такива случай, че е необходимо това наложено наказание да бъде приведено в действие.

Поради това, фактически се оказва, че например една ПАМ по ЗДДС се изпълнява веднага.

Нашият съвет винаги е бил да се входира писмена жалба срещу Заповедта за налагане на принудителни мерки

В противен случай, ако не се случи това наложените принудителни административни мерки влизат в изпълнение веднага, което представлява сериозен риск за собственика да бъде затворен неговият обект.