fbpx

Публикации

Давност при Гражданска отговорност

Съгласно чл.432 КЗ Увреденото лице, спрямо което застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ при спазване на изискванията на чл. 380. С това възниква въпрос за давност при Гражданска отговорност

Едно от съществените възражения е възражението за изтекла погасителна давност в определен срок, довело до погасяване на право за обезщетение.

Срок за погасителна давност Давност при Гражданска отговорност

Съгласно чл. 378 КЗ искът за вреди се погасява с едногодишна давност, чийто срок започва да тече:

1. за товари – от деня, в който са предадени на получателя, а когато не са предадени – от деня, в който е трябвало да му бъдат предадени;
2. за пътници – при смърт или телесна повреда – от настъпването им или узнаването за тях, но не по-късно от три години.

Превозвачът може да направи възражение за изтекла едногодишна давност на товародателя или товарополучателя .

Такова възражение за изтекла едногодишна давност може да направи и застрахователят.

Съгласно чл. 197 КЗ правата по застрахователния договор се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на застрахователното събитие.

При застраховки “Живот” и “Злополука” и “Гражданска отговорност” – с петгодишна давност от настъпване на събитието.Давност при Гражданска отговорност

Действително, правото на обезщетение на третото увредено лице срещу застрахователя се погасява в петгодишна давност

Тази давност е предвидена, за да се изравни с погасителната давност при непозволено увреждане – чл. 110 ЗЗД.

Основания за позоваване на давност 

Застрахователят може да откаже да заплати застрахователното обезщетение, ако липсват следните предпоставките за отговорност на застрахования

а/ Вина на превозвача

б/ Основателна причината за неизпълнението  – наличие на непреодолима сила ( наводнение – затворени граници и др.)

в/ Действие или бездействие на трети лица, довели до настъпването на увреждането.

За допълнителни въпроси относно обезщетения на лица по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на Email : office@lawyer-bulgaria.bg