fbpx

Публикации

Погасяване иск за запазена част

Претенциите и искове за запазена част по смисъла на чл. 30 ал.2 ЗН на наследниците, обхващат безвъзмездни сделки на разпореждане с имущестовото на наследодателя при които е налице погасяване иск за запазена част

Ако починалия наследодател се е разпоредил с покупко – продажба на имот приживе, наследникът не може да претендират за т.на.р запазена част.

Съгласно текста на чл. 14 ЗН всеки собственик на имущество може в случай на наследяване след своята смърт чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество

С това разпореждане не може да накърнява запазената част на наследниците – родителите, деца и внуци.

В случай, че наследодателят се е разпоредил с повече от разполагаемата част, наследник със запазена част може да иска намаляване.

Това се отнася за т.нар. безвъзмездни сделки на разпореждане – завещание, дарение.

Определяне размер на запазена част .. Погасяване иск за запазена част

Размерът на запазената част на горепосочените лица е определен в чл. 29 ЗН. В някои хипотези е посочен размерът на запазената част, а в други – на разполагаемата част.

Запазената част на децата, когато наследодателят не е оставил съпруг, е половината от имуществото при едно дете и низходящи от него и две трети – при две и повече деца,внуци.

В случай, че наследодателят е оставил деца и внуци и съпруг, то запазената част на последния е равна на тази на всяко дете.

При едно дете разполагаемата част е 1/3, а при две и повече деца – 2/3 е запазена част.

При две деца има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част, при три и повече деца – 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя.

Запазената част на родителите или преживелия от тях е винаги 1/3.

Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследява с родители.

Когато наследява с низходящи, запазената част е равна на частта на всяко дете.

Оспорване на запазена част по съдебен ред ..

В случай, че наследодателят е прехвърлил имущество чрез възмездна сделка на покупко-продажба, наследникът не може да се претендира за запазена част. Погасяване иск за запазена част

Единствената възможност е да се води дело за прикрита или симулативна сделка.

Това е така, защото много често родители приживе прехвърлят имоти уж с покупко-продажба, като прикриват всъщност дарение.

Ищецът – наследник е нужно да докаже, че при прехвърлянето на наследствен недвижим имот  приживе, купувачът не е платил цената на имота

Наследодателят като купувач по сделката ще доказва, че не е получил записаната в Нотариалният акт продажна цена.

Претенции за запазената част са възможни в хипотезата, при която наследодателят е дарил или завещал имущество.

Производство пред Районен съд …. иск запазена част

Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер може да иска намалението на завещание или дарение до обема на неговата запазена част.

Законът поставя и изискване към наследника да прихване направените в негова полза завети, с изключение на обичайните дарове.

Освен това, ако насочва претенциите си към наследник не по закон, то той трябва преди това да е приел наследството по опит.

Правото да се иска възстановяване на запазена част се упражнява с иск пред Районен съд.

Съдебното решение на Районният съд, с което се отменя завещателното разпореждане или дарението, за да се възстанови запазената част, подлежи на обжалване пред горестоящият Окръжен съд.

В този случай, иск за запазена част от наследството по смисъла на чл. 30 ал.1 ЗН, може да бъде предявен самостоятелно или в делбеното производство.

Правото за възстановяване на запазената част може да се упражни и чрез възражение във висящ процес.

Срок за запазена част .. от наследството…

В теорията и съдебната практика обаче няма съмнение, че правото за възстановяване на запазената част се погасява по давност.Погасяване иск за запазена част

Законът в чл. 110 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) посочва, че общият давностен срок е петгодишен

Този срок се счита от откриване на наследството и упражняване правата на наследника по завещание.

В Постановление № 7/73 г. на Пленума на ВС се разглежда въпроса от кой момент възниква правото на иск за запазена част

Приема се че упражняване права по завещание става и посредством мълчаливи или фактически действия на заветника.

Необходимо е да се отбележи и че смъртта на наследника с право на запазена част не погасява правото му на запазена част

Правото на иск по чл. 30 ЗН може да се упражни от неговите наследници.

Законът за наследството предвижда и реда за намаляване на извършените разпореждания и направените дарения.

Пристъпва към намаляване на завещателните разпореждания и ако те не са достатъчни за допълване на запазената част, се преминава и към намаляване на даренията