fbpx

Публикации

Давност на електронен фиш

В повечето случаи,когато се касае за наказания по Закона за движение по пътищата въпросът най-често е относно т.нар. давност на електронен фиш.

Важното в случая, което трябва да изясним е, че електронен фиш се издава в срока по закон.

На основание чл.165, ал. 3 от ЗДвП, е издадена Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015г.

Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015г. установява условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Разбира се, трудно се случва, същият да бъде връчен на нарушителя и до връчване минава значителен период.

Какво представлява т.нар. давност на електронен фишДавност на електронен фиш

С изтичането на период от 3 години спрямо него се прекратява възможността и правото на държавата да търси административна отговорност по ЗДвП.

Тази отговорност касае пряко това лице за извършеното от него нарушение.

В закона са записани редица обстоятелства, който изключват отговорността на нарушителя, за което пряко се прилагат разпоредбите на Наказателният кодекс.

В този смисъл по чл. 80 ал. 1 т. 5 НК давностният срок на електронен фиш е 3*(три) години.

Този срок започва да тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване. За такива действия се приемат самото издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен и други.

В случай, че не бъдат предприети действия в 3 годишния срок от извършване на деянието, административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш – отменен.

Отмяната не електронен фиш не става службено, а се налага тя да бъде извършена в рамките на съдебно производство пред съд.

В производството по издаване на електронен фиш се прилага и крайна – абсолютна преследвателска давност.

Съгласно текста на чл.81, ал.3 от НК, след изтичането на 4 години и половина от нарушението, образуваното административно производство по установяване на нарушителя следва се прекрати.

Предпоставка за отмяна на фиш

Прекратяването на образуваното административно производство по чл. 81 ал.3 НК се случва, независимо дали са направени опити електронният фиш да бъде връчен.

Електроният фиш се издава на собственика на превозното средство.

В случай, че МПС-то е собственост на юридическо лице, електронен фиш се издава на управителя.

Именно тук започват и най-сериозните пропуски на КАТ-Пътна полиция при съставянето на актовете и електронни фишове.

Погрешното адресиране и връчване на шофьор, а не на управител на дружеството собственик на автомобила, води до последваща отмяна на издадения електронен фиш или Наказателно постановление.

В случай на нужда от съвет или правна помощ, не се колебайте да се свържете с нас. Често пъти навременен съвет, може да спести достатъчно средства и нерви около наложената Ви глоба с фиш.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при съмнения за обжалване.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява електронен фиш ?

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Как се издава електронен фиш ?

Електронен фиш се издава по образец, като в закона е посочено задължителното му съдържание: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.

Как се връчва електронен фиш?

Електронен фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица.Електроният фиш се издава на собственика на превозното средство, а когато последното е собственост на юридическо лице – електроният фиш се издава на законният му представител.

Каква е давността на издаден електронен фиш ?

Давността на електронен фиш е три години, а абсолютната давност на издаден електронен фиш е четири години и половина. Срок започва да тече от нарушението, като при изтичането му производството по установяване на нарушителя се прекратява.

Как се обжалва електронен фиш ?

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение директорът на съответната структура на МВР – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.