fbpx

Публикации

Отговорност за грешно налято гориво

При бързане се случва на бензиностанция да се стигне до грешно налято гориво.

Същественият въпрос след това е, кой следва да поеме отговорност за грешно налято гориво ?Отговорност за грешно налято гориво

При зареждане на автомобил с грешно гориво е твърде възможно да се стигне до сериозни последици за двигателя на автомобила.

По-модерните дизелови автомобили имат чувствителна система и в този случай, може да претърпи скъп ремонт.

Ако на бензиностанция са заредили Вашият автомобил с грешно гориво в резервоара, следва да предприемете стъпки за да решите проблема

В този случай ще се наложи да пазите касова бележка за грешното гориво и осигурите свидетел за дело за

Обезщетение при грешно гориво

Исковата претенция в този случай е в съответствие с изискването на чл. 195 ал.1 ЗЗД, представляваща иск за обезщетение за претърпени имуществени вреди на автомобил от продажба на некачествено гориво.

Исковата претенция следва да бъде обоснована детайлно с поведението на служител на бензиностанцията, както и действия по продажбата на некачествено гориво.

Аргумент за защита на пострадалия е , че на капачката на резервоара има надпис „дизел”, поради което трудно може да се сбърка вида гориво.Отговорност за грешно налято гориво

Съдебна процедура по търсене отговорност за зареждане 

 Съдебният иск се предявява за поправяне на закупената вещ за сметка на продавача-чл.195 ал.1 пр.3  ЗЗД.

В случай на грешно поставено гориво от служител, довело до тежък ремонт на двигателя се търси отговорност за щети.

Виновният следва да заплати само стойността на ремонта, затова с оглед разпоредбата на чл.193 ал.3 изр.1 във връзка с чл.82 от ЗЗД.

Разпоредбата на чл.193 ал.3 от ЗЗД е категорична, с императивен характер „Продавачът отговаря и когато не е знаел недостатъка”, а в случая, явно е налице немарливо изпълнение на трудови функции от страна на негов работник.

Възражение срещу иска за обезщетение 

В случай на възражение,  че продавачът следва да отговаря по друг ред,  като работодател по чл.49 от ЗЗД, а не на договорна отговорност.

Върховният съд е дал становище по този въпрос в ТР №54 от 23.06.1986г. по гр.д.№21/86г. на ОСГК:

„Щом като увреденият е носител на повече от едно субективно право, той трябва да може по пътя на което и да е от тях да постигне удовлетворение. Недопустимо би било наличието на едно право да прави невъзможно осъществяването на друго.

Пострадалият може да избере иск, чрез който най-лесно ще осъществи желания резултат.”Отговорност за грешно налято гориво

Срокове за претенция за обезщетение при грешно гориво

Основно изискване при водене на иска е да са спазени сроковете по чл.197 от ЗЗД.  За ясно ще отбележим, че това е шест месеца до една година от настъпването на увреждането.

Ако в срок от шест месеца не констатирате щетата срещу собственика на бензиностанцията, наляла грешното гориво, което е увредило двигателя.

Ще се наложи да водите дело за обезщетение по друг ред срещу служителя, налял грешното гориво, но не и срещу дружеството на бензиностанцията.

Обезщетение грешно заредено гориво

В практиката се случва при грешка в зареждане на автомобил да се претендира получаването на обезщетение грешно заредено гориво.

Зареждането на бензин в дизеловия резервоар е лесно в автомобили без защита срещу грешно зареждане.

Налице са последици от объркване на горивото. Дизелът има и функция на лубрикант за горивната система. Бензинът от своя страна не може да свърши същото и ето защо грешно зареждане може да доведе до преждевременно износване на компоненти.

В случай на грешка при зареждане на автомобил, добавено от служител се дължи компенсация от страна на собственика на търговския обект на място. Обезщетение при грешно гориво

Друг начин да бъдат възстановени причинените вреди е чрез обезщетение по съдебен ред при грешно заредено гориво.

Обезщетение при грешно гориво по съдебен ред

Съществен елемент е да съхранявате всички необходими писмени документи. В това число спадат следните писмени документи :

  • касови бележки за зареждане с погрешно гориво,
  • данъчна фактура ако е била издадена,
  • писмена кореспонденция  с отговор на представител на бензиностанцията
  • покана за уреждане на спора и др.

Какво обезщетение се претендира при зареждане бензин вместо дизел?

Най-общо обезщетението, което може да поискате от страна на собственика на бензиностанцията – било верига – или самостоятелен обект най-често варира и се изразява в материални вреди и нематериални вреди.

Предпоставка за иск за обезщетението – самото действие по зареждането да е извършено от служител на обекта.

Към първите (материалните) спадат всички разходи за стойността на грешно зареденото гориво, ремонт на автомобила, възникнали разноски по транспортиране и др.

Важно : Разноските при зареждане с погрешно гориво следва да се намират в пряка връзка от вредите при зареждане. 

Съществен момент в това производство е изясняване на отговорността на бензиностанцията, че същата не е положила всички необходими действия за продажба на съответното гориво.

Възможно е да са възникнали и др. неудобства – провалена почивка –  планирана екскурзия в чужбина или просто неосъществен заплатен уикенд с автомобила.

В този случай, пострадалия може да претендира и за възстановяване на т.нар. материални и нематериални вреди от зареждането с грешно гориво.Обезщетение грешно заредено гориво

Несъмнено, заедно с материалните са възникнали и неимуществени вреди особено при зареждане на дизел вместо бензин.

Те се изразяват в причиненото неудобство, загубеното време на бензиностанцията, дейности при лоши климатични условия, и др.

Погрешно заредено гориво 

От налична касова бележка лесно ще се установява по несъмнен начин настъпила вреда, изразяваща се в претърпяна загуба от грешно заредено гориво.

В случая искът ще бъде за поправяне на закупената вещ за сметка на продавача-чл.195 ал.1 предл.3 от ЗЗД.

Продавачът дължи и връщане на заплатената цена за сгрешеното гориво съгласно разпоредбата на чл.191 ал.1 пр.2 ЗЗД.

СРОК за иск и обезщетение при грешно гориво 

Срокът за иск за обезщетение по чл. 197  ЗЗД при грешно заредено гориво е 6 (шест) месеца от дата на касовата бележка. 

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg