Публикации

В последните десетилетия, страната ни се посещава от множество чуждестранни туристи. Голяма част от тях идват на почивка или по работа. Случва се разбира се настъпи и пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин, който управлява автомобил с чужда регистрация.

В такива ситуации, резонно настъпва въпроса, кой отговаря за настъпилите материални вреди и от кого следва пострадалото лице в България да получи съответното застрахователно обезщетение за станалото пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин. Голяма част от ПТП, който са с автомобили чужда регистрация,се нуждаят  от допълнителна  информация  и проверка.ПТП с чужда регистрация

Отговорите на тези въпроси следват в няколко насоки, а именно :

  • В случай на настъпване на пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданинпострадалото в ПТП или неговите близки в случай на смърт,  имат законно право да търсят застрахователно обезщетение от Застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на извършителя;
  • Законът детайлно – ясно и точно посочва ситуация, ако извършителят на ПТП в България няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или същият е избягал от местопроизшествието, както и когато не може да бъде установен, отговорност за причинените щети се носи от страна на Гаранционен фонд.
  • В случаите, когато извършителят на ПТП е гражданин на чужда държава с чужд регистрационен номер на автомобила и валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на чуждестранен Застраховател, както и случаите в който  или пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин, пострадалото лице има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
  • Отговорност за настъпване на вреди и търсене на застрахователно обезщетение настъпва и когато извършителят на пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин, не разполага с валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

Във всички описани случа, застрахователното обезщетение винаги представлява изплащането на конкретна парична сума, която се изплаща за:

  • Настъпили неимуществени вреди, в това число претърпени от пострадалия или негови близки болки и страдания, причинени от телесно  увреждане от страна на извършителя към пострадалото лице, както и неимуществени вреди, от страна на близките на починалия в пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин.ПТП с чужда регистрация
  • Реално настъпили имуществение вреди, довели не са до материални щети по автомобила на пострадалото лице, причинени от извършителя на пътно транспортно произшествие  – чуждестранен гражданин, но в това число възникнали медицински разходи за последващо болнично и извънболнично лечение, средства за закупуване на лекарства, разходи за последваща рехабилитация на пострадало лице и др.
  • Разходи и пропуснати ползи, пряка и непосредствена последица от настъпването на пътно транспортно произшествие с чуждестранен гражданин;
  • Съдебни и административки такси, разноски, хонорари свързани с предявяването на искови претенция по застрахователни дела пред съд, в това число съдебни разходи, такси и разноски за вещи лица, депозит по назначени съдебни експерти, хонорари и др.

Защо е добре да ни се доверите

Съдействието от специалист с опит в застраховането увеличава не само шанса Ви да получите обезщетение, но също така увеличава шанса за получаване на справедливо обезщетение, съобразено с претърпените от Вас вреди. Свържете се с нас сега.

Как ще защитим правата Ви

В случай, че установите настъпило ПТП  с участник чуждестраннен гражданин или застрахован автомобил в чужбина при настъпили материални и нематериални вреди можете да ни се доверите ние ще предявим претенция от Ваше име  и във Ваша полза към застраховател, съобразно размера на дължимото застрахователно обезщетение по съдебната практика по застрахователни дела.

В този случай, ще си гарантирате реална възможност да получите справедливо и възможно най-изгодно застрахователно обезщетение за претърпените неимуществени вреди.