fbpx

Публикации

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ

Правото на собственост върху недвижим имот може да се придобие чрез сделка, по наследство, по завещание или по давност (по давностно владение). Всички останали обекти са годни за придобиване собственост по давност.
Срокът за придобиване собственост по давност се определя от характера на владението и вещта.  Общият давностен срок за придобиване на недвижим имот е 10 (десет)години, в случаите когато упражняването на владение върху недвижимият имот е добросъвестно.
Когато се касае за недобросъвестно придобиване собственост по давност, то в този случай, срокът е 5-годишен . Движима вещ се придобива по давност в продължение на 5 години.
При придобиване собственост по давност, в случаите на добросъвестното владение и възмездно основание се прилага чл. 78 ЗС. Сроковете са давностни, поради което в закона са установени правила за тяхното спиране или прекъсване.
В миналото погасителната и придобивната давност са били уредени в един закон – Закон за давността (ЗД). Като продължение на това неудачно законодателно решение е разпоредбата на чл. 84 ЗС, която предвижда, че към придобивната се прилагат правилата на спиране и прекъсване на срока на погасителната давност.
Спирането на давностните срокове въз основа на юридически факт е основание, с чието настъпване изтичащият за напред период от време се счита за ирелевантен, но изтеклият до момента запазва своето действие.
След отпадането на юридическия факт започва да тече нов срок, който се събира с изтеклия до момента. Основанията за спиране на срока са посочени в чл. 115 ЗЗД. Към тях обаче трябва да се добави още едно. Срокът спира да тече, когато това изрично се предвиди в закона.

Давностното владение.. за придобиване собственост по давност

придобиване собственост по давност.

е период от време, през който едно лице владее и ползва чужд имот с намерение да стане негов собственик. Владението пък е упражняване на фактическа власт върху имота. Законът за собствеността определя два срока за придобиване на недвижим имот по давност– 5 години за добросъвестно владение и 10 години за недобросъвестно владение.

Добросъвестно владение

Това е придобиване собственост по давност, при което имотът се владее от едно лице на правно основание (договор, нотариален акт, друг документ), годно да направи владелеца собственик, но праводателят (прехвърлителят на имота) не е бил собственик или формата на договора е била опорочена.

Пример за такъв  случай е продажба от заветник, който се легитимира като собственик със завещание, а впоследствие се установи, че завещанието е нищожно.

Тук Купувачът – владелец е добросъвестен, защото е платил цената, владеее имота на правно основание (завещание и нотариален акт), но той не е знаел и не е могъл да знае, че завещанието е нищожно, респективно че праводателят му не е бил собственик, защото от нищожните актове не могат да се черпят права. С изтичането на 5 годишен срок, добросъвестният владелец придобива правото на собственост по давност.

Недобросъвестно владение .. за придобиване собственост по давност

 е това, което няма характеристиките на добросъвестното владение. Например недобросъвестен е владелецът, който владее недвижим имот на основание предварителен договор.

Този договор не е „годно правно основание”, защото с него не може да се прехвърли собственост. Недобросъвестният владелец може да придобие недвижим имот по давност с 10-годишно владение.

Законът поставя и други изисквания за придобиване на недвижим имот по давност, и по-точно към самото владение.

Владение по давност. Дефиниция

трябва да отговаря още на следните условия:

– да бъде непрекъснато

– да е явно, а не скрито,  т.е. владелецът трябва да манифестира поведение, което да не оставя никакво съмнение, че той упражнява фактическата власт за себе си. Владелецът следва да демонстрира открито намерение да стане собственик.  Като изражеие на намерението да се свои вещта (т.нар. animus) са всички онези действия по демонстриране на власта и управление на имота, както и деклариране на имота в данъчна служба на името на същият този владелец, заплащане на данъци и такси за имота, откриване на партиди за ток и вода на името на владелеца и други подобни

– владението да е необезпокоявано, спокойно, несмущавано, т.е. действителният собственик да не се противопоставя на факта, че имотът се владее от трето лице –владелец; да не води дела срещу него; да не оспорва този факт по никакъв начин.

ПРОВЕРКА НА обстоятелствата относно владението

Изпълнени ли са горните условия, владелецът може да поиска от нотариуса по местонахождение на имота да му издаде нотариален акт по обстоятелствена проверка. За издаването на акта е необходимо пред нотариуса да се представи молба – декларация за обстоятелствена проверка по образец.

Неразделна част от молбата – декларация е удостоверение, издадено от общинските власти и областна адинистрация, че имотът не е общинска, респ.държавна собственост. Прилага се и документ за данъчна оценка.

Производството пред нотариуса се развива с участието на трима свидетели, които удостоверяват факта на владението. Когато владелецът се позовава на добросъвестно владение, задължително е да представи документа, на който се основава правото му (договор за делба, удостоверение за наследници или други).

Въз основа на събраните доказателства и ако установи факта на владението и намерението на владелеца да свои, нотариусът съставя нотариалния акт.

Важно е да се знае, че този нотариален акт по обстоятелствена проверка не поражда право на собственост, а само констатира факта на изтеклата придобивна давност.

Такива нотариални актове по обстоятелствена проверка могат да се атакуват  от действителните собственици, които следва да заведат дело срещу владелеца –признат за собственик и да искат отмяна на нотариалния акт.

Затова и съдебната практика има изключително точна дефиниция и еднопосочна практика по делата за давностно владение, недобросъвестно владение, както  и други придобивни способи за собствеността.

За повече въпроси или информация за образувани търговски и граждански спорове, може да се обърнете към нас за информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg