fbpx

Публикации

Изменение на кадастралните карти 

Създаването на т.нар. Кадастрална карта и изготвянето на кадастралните регистри целят да улеснят достъпа и обслужването на отделните недвижими имоти , като по този начин се създават отделните обекти на територията,  отразявайки съответните границите на населените места с ясно индивидуализирани в тях  имоти, местности, улици, сгради.

Понятието „кадастрална карта“ обхваща всички точки и държавните граници, включително границите на отделните административно-териториални единици, Кадастъра включва също така и съответните землищни, регулационни граници и тези на територии с трайно предназначение, поземлените имоти и сградите заедно с границите и идентификатора им (уникален номер).

С този идентификационен номер – недвижимият имот се посочва еднозначно и самостоятелно  за цялата територията на страната), а отделните наименования на местности, улици, водни течения и други обекти, самостоятелни обекти и сгради в технически съоръжения на техническа инфраструктура и точките от геодезически  граници са уникални и не се повтарят.адвокат наследствени дела

Какво представлява кадастъра 

Самата система на Кадастъра и кадастралните регистри към кадастралната карта създават и схеми на самостоятелните обекти в сгради и съоръженията в техническата инфраструктура.

Множество  притежателите на недвижими имоти при извършването на сделки с тях настъпват редица промени по собствеността и съответното разположение и площ на отделните обект, вследствие на което се налага да изваждат схеми или скици за собствените имоти.

Има редица ситуации, в който  едва след получаване на документи за имота – скица или кадастралната схема, собствениците  тепърва разбират за промени в имотите и отделните обекти около тях, а в някой ситуации и на техните имоти, което създава неудобства и води до неприятни  изненади

Съществуват случай в който със заповед на началник на АГКК или съответните регионални дирекции, преди много години назад има утвърдено промяна и текущо изменение на отделните  имотните граници. В други чести случай е  допусната техническа грешка при нанасяне на данните в съответните обекти и недвижими имоти, а често случай е необходима промяна с оглед на непълнота и неточности в правилното и надлежното отразяването на имота в кадастралната карта.

Всички тези ситуации налагат намесата на адвокат за решаване на съществени пречки при прехвърлянето на отделните имоти. Тези пречки при извършването на разпоредителни сделки с имоти се решават от адвокати по строително право.

Понякога се получава разминаване между реалната ситуация и фактите, отразени в нотариалния акт на имота, и съвременните кадастрални карти.

Независимо от това дали искате да направите сделка с апартамент, къща или поземлен имот, нужно е да осигурите с извадка от кадастралната схема на съответният недвижим имот, ако става въпрос за самостоятелен обект в сграда, или скица – за поземлен имот.

Правно решение на градоустройствени проблеми

Когато става въпрос за част от сграда и част от земята, върху която тя е построена, са необходими и кадастрална схема, и актуална скица на съответният недвижим имот.  Службата която координира цялата тази дейности и където се изготвят и съхраняват всички записи и справки за отделните недвижими имоти  е Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) или нейните подразделения в отделните части на страната.Адвокат строителни процедури www.crops.bg

Като адвокати по строителни дела и адвокати по решаване на градоустройствени проблеми, често пъти хората не знаят, че всеки собственик на имот има право, представяйки копие от своя собствен нотариален акт.

Всеки отделен собственик на имот може да изисква след като подаде заявление, съответно да му се издаде извадка от съответната кадастрална схема или актуална  скица за сделка със същия.

Съществуват отделни райони, в които липсват изцяло или отчасти утвърдени кадастрални карти.

Отделните кадастрални карти и документи за тези райони следва да бъдат издадени от съответните общински служби по самото местонахождение на имотите.

Кантората разполага с опитни специалист, притежаващи сериозен опит в областта на строителството и съответните строителни и градоустройствени процедури, предлагайки варианти и правни решения за проблеми и казуси, възникнали за клиент в областта на строителството и строителния сектор.

Кантората работи интензивно с клиенти по проблеми свързани с устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, както и обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителния процес.

Пример за това са различни забрани за строеж.

В случай на нужда сме готови да предложим и изготвим списък с предложения и правни решения за предоставяне на механизъм за решаване на казусите при осъществяване на административни процедури.

Кантората работи активно по строителното право във връзка с получаване на разрешение за строеж и извършване на строителни работи в защитените територии и др.

В голяма част от случаите с клиенти съдействаме при изготвяне и договаряне на договори за проектиране, за строителство и за осъществяване на консултиране и строителен надзор;

За повече информация, можете да се обърнете към нашите адвокати по строителни дела и градоустройствени въпроси, който ще Ви помогнат да намерите решение на Вашият проблем на следният телефон 02/ 858-10-25 или на мейл : office@lawyer-bulgaria.bg