Публикации

Отговор на искова молба

Отговорът на искова молба е защитно средство на ответника, от което произхождат важни процесуални последици. Подаденият в срок отговор на исковата молба възпрепятства постановяването на неприсъствено съдебно решение и съдът трябва да разгледа делото по същество. Втората – чрез отговора ответникът възразява срещу иска и прави своите доказателствени искания.

Не подаването на отговор на исковата молба ограничава възможността на защита на ответника в хода на делото. Той губи правото да прави възражения срещу иска, които е могъл да направи до изтичане на срока за отговор,  не може да оспорва истинността на представените с исковата молба документи, не може в същия процес да предявява искове/ насрещен и инцидентен установителен/ срещу ищеца, както и да привлече трето лице-помагач, не може да сочи и представя доказателства, които е могъл да представи с отговора. Всички тези права се прекратяват с изтичане на срока за отговор по чл. 131 ГПК.

Веднага след като приеме исковата молба, съдът извършва надлежната проверка за нейната редовност и след което изпраща препис от нея на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок, неговото задължително съдържание и последиците
от неподаването на отговор или неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и
право на това (чл. 131, ал. 1 ГПК).Отговор на искова молба, Отговор на предявен иск, Възражение искова молба, отговор чл. 131 ГПК, Насрещен иск на искова молба, Предявен иск и отговор на иск

Това правило касае предимно общият случай по предявени искове в граждански дела. Що се отнася за търговските дела, тук нещата са малко по-различни – ответникът има значително по-кратък срок за отговор, но този отговор е съпътстван от втора възможност по смисъла на чл. 373 ГПК да отговори втори път на исканията на ищцовата страна, отново в същият кратък 14 дневен срок.

Подаването на писмен отговор представлява упражняване на процесуално право на ответника в редовно учреден процес, с което същият
осъществява своята първоначална процесуална и материалноправна защита срещу предявения иск в определени рамки и обем, т.е. упражняването на  право на писмен отговор на исковата молба не изключва последваща отбрана на ответника срещу заявената искова претенция под формата на твърдения за нововъзникнали  или новоузнати факти и доказателства за тях, обжалване пред въззивна и касационна инстанция и др.

В този смисъл, писмен отговор, подаден след едномесечния срок, не би следвало да се взема предвид от съда. С оглед на т.нар. служебно начало сезираният съд служебно следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните и в подобни случаи не следва да взема предвид това процесуално действие поради пропускане на срока за неговото подаване (чл. 64, ал. 1 ГПК).

В тази връзка молба за продължаване на срока за писмен отговор следва да бъде подадена преди изтичането му, с което да бъде спазено условието за  неговото продължаване. Възстановяване на този срок за писмен отговор на исковата молба е допустимо, но в ограничени случаи, тъй  като не се допуска възстановяване на изтекъл срок, ако е било възможно продължаване на срока за извършване на пропуснатото действие.

 Преклудира ли се правото на отговор на ответника, ако пропусне срока за отговор по чл. 131 ГПК

Съдебната практика възприема, че неподаването на писмен отговор в едномесечния срок не представлява пречка за извършването
на определени процесуални действия от ответника – напр. становище по допустимост и основателност на иска, релевирането на правни
доводи, доказателствени искания за нововъзникнали или новоузнати факти и обстоятелства, обсъждане на доказателствената стойност на представените доказателства от ищеца.Отговор на искова молба

Същественото в случая е, че ако ответникът не подаде надлежно в срока, даден и указан му от съда и закона писмен отговор и пропусне явяването си.

В случай, че ответната страна не се яви или няма упълномощен процесуален представител в открито и насрочено съдебно заседание за което е редовно призован, това ще даде значително предимство на ищцовата страна.

Именно тук ищецът може да поиска (отнася се за някой искови производства) по смисъла на чл. 238 ГПК да бъде постановено т.нар. неприсъствено решение, което ще доведе до бързо и мигновено решаване на делото, за което съдът не е длъжен да се произнесе с мотиви по същество.

Друга неблагоприятна последница от т.нар. неподаване на писмен отговор от ответника по смисъла на чл. 131 ГПК е необжалваемост на т.нар. неприсъствено решение, което е пречка за последващ инстанционен съдебен контрол върху това решение. т.е. то влиза в сила веднага и става окончателно – респ. с него ищцовата страна веднага може да си извади изпълнителен лист и пристъпи към следващият етап – образуване на изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител (ЧСИ) за принудително събиране на задължения или упражняване на съответните права.

Съществена последица от процесуалното бездействие на ответника и липсата на писмен отговор на искова молба, се санкционират с окончателно преклудиране на възражението за местна подсъдност (чл. 119, ал. 3 ГПК), възражение за наличие на арбитражно споразумение (чл. 8, ал. 1, изр. 1 ЗМТА)17, оспорване постановява неприсъствено решение по изрично искане на ищеца, без да се мотивира по същество, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и на следващо място, когато искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Много малко са изключенията за оспорване на такова решение, като тези основания са изброени детайлно в чл. 240 ГПК, но разбира се много редки са случаите в които съдът удовлетворява искането за оспорване на неприсъственото решение при необичайни и непредвидени обстоятелства.

При осъществяване на защитата срещу предявения иск ответникът трябва да вземе становище и по обстоятелствата, на които се основава искът (чл. 131, ал. 2, т. 4 ГПК). Това становище може да се изразява в отричане на съвкупността от факти и обстоятелства, твърдени като основание на иска, или до изтъкването на правни доводи относно релевантността на твърдяните от ищеца факти.

Подаването на писмен отговор срещу предявения иск представлява процесуално действие на ответника, извършвано в реализация на гарантираното от закона право на процесуална и материалноправна защита в процеса, а така също и упражняване на самостоятелни права в едномесечния срок за писмен отговор или едновременно с депозирането  в съда.Отговор на искова молба

Законодателят изброява самостоятелните процесуални права на ответника, които оказват съществено значение върху по-нататъшното развитие на производството.

Едномесечният срок за писмен отговор на исковата молба по чл. 131 ГПК е определен като краен момент за упражняване на тези самостоятелни права – предявяване на насрещен иск, инцидентен иск, привличане на трето лице и предявяване на обратен иск срещу него (чл. 133 ГПК), както и за разпределение на разноските при привличане на трето лице със самостоятелни права върху вещта или сумата, предмет на делото (чл. 224 ГПК)

За изготвянето на писмено становище по предвен срещу ищец, искова молба, моля обърнете се за съвет към адвокатите по граждански дела в кантора.

Всяко ваше запитване на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg ще бъде разгледано с оглед спецификата и конкретиката на всеки отделен случай.